חזרה לעמוד הקודם

בחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי – 2016

אודות הבחירות

הבחירות1 לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. ככלל וועד העמותה כולל 9 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה 3 שנים. בשנה זו מסיימים את כהונתם 3 חברי ועד: אלון הסגל, נאווה שלומוביץ-גלעד ולביא שיפמן. וייבחרו 3 חברי ועד חדשים. ההצבעה תתבצע באמצעות האינטרנט.

חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעה על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: members@isoc.org.il.

תקופת הבחירות

תקופת הבחירות הינה 48 שעות בלבד:

החל מיום א' ה-20 בנובמבר, 2016 בשעה 12:00 ועד ליום ג' ה-22 בנובמבר בשעה 12:00.

מי רשאי להגיש מועמדות וכיצד?

ועדת הבחירות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) קוראת לחברי האיגוד להציג את מועמדותם לכהונה בוועד העמותה, כחלק מהליך הבחירות לשנת 2016.

קריאת ועדת הבחירות

חברים, הרואים עצמם כמתאימים לכהן בתפקיד, ועומדים בתנאי התקנון, יוכלו, במקרה שייבחרו, להשפיע, לקדם יוזמות ופרויקטים קיימים וחדשים ולהיות מעורבים בהחלטות הנוגעות לאינטרנט בישראל בכלל ולפעילות האיגוד בפרט. חברי הוועד (המכהנים בהתנדבות), נחשפים במהלך כהונתם למידע רב בנושא האינטרנט בישראל ובעולם.

רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר ועד כל חבר עמותה אשר חברותו באיגוד הייתה בתוקף ברציפות במשך לפחות שנה קודם למועד הבחירות. בנוסף, יוכל להציג מועמדות גם חבר שחברותו הייתה בתוקף במהלך ארבעת החודשים שקדמו לראשית המועד שנקבע להצגת מועמדות ובלבד שהיה חבר באיגוד במהלך שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד זה.

חבר העומד בתנאי זה ומעוניין להציג את מועמדותו לוועד העמותה, ישלח לוועדת הבחירות את המסמכים הבאים בדוא"ל, לכתובת: elections@isoc.org.il.

  1. תיאור קצר המפרט את פרטיו האישיים, השכלתו, עיסוקו, ניסיונו המקצועי ומצע הבחירות שלו . לתיאור יש לצרף תמונת פרופיל באיכות טובה (בגודל 1,000*1,000 פיקסלים).
  2. שלושה מכתבי המלצה מחברים אחרים באיגוד המעידים על היכרותם עם המועמד, בקיאותו בתחום האינטרנט ובתחומי פעילות האיגוד. (למעט אם המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה באחת מחמש מערכות הבחירות האחרונות).

להגשת מועמדות לבחירות לוועד המנהל

על מסמכים אלו להגיע למשרדי האיגוד לא יאוחר מיום ד' ה- 1 בנובמבר, בשעה 12:00 בצהריים.
(רצוי להקדים ולהגיש קודם למועד האחרון על מנת לאפשר תיקונים / השלמות במידת הצורך).
ועדת הבחירות תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון ותיידע את מציגי המועמדות בדבר החלטתה עד ליום 2 בנובמבר 2016.

ועדת הבחירות

הרכב ועדת הבחירות: דן תל ניר (יו"ר), רו"ח מני צמח (הגוף המבקר של האיגוד), גרי מנדלסון ואפרת דסקל.

ועדת הבחירות, המורכבת מחברי עמותה מתנדבים, הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה מלווה את הליך הבחירות. לאחר הגשת הצעות המועמדות השונות, הוועדה תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון ותיידע את מציגי המועמדות בדבר החלטתה עד ליום 2 לנובמבר 2016.

החלטות ועדות הבחירות

החלטות ועדות הבחירות מתפרסמות בשקיפות מלאה וזמינות לעיון:

צוות המשרד ישמח לסייע בכל שאלה בדוא"ל: elections@isoc.org.il.

בברכה,
ועדת הבחירות
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)

  1. ועדת הבחירות מזמינה את החברים לעיין בתקנון האיגוד ובפרט בסעיף 19 העוסק בתקופת הכהונה, בתנאי הכשירות ובאופן הבחירה. בכל מקרה של אי בהירות בין האמור במכתב זה לבין התקנון, יגבר האמור בתקנון.