חזרה לעמוד הקודם

בחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי – 2016

עדכון: החלטת ועדת הבחירות 2016

ביום 23.11.12016, התכנסה וועדת הבחירות לוועד המנהל לשנת 2016 והחליטה כי הליך הבחירות ייפתח  מחדש, מועדי ההצבעה יחולו בהתאם לאמור בהמשך ורשימת המועמדים העומדים לבחירה יהיו:

  • נאווה גלעד-שלומוביץ'
  • יהודה דויטש
  • איל דרורי
  • חיים ליטבין*
  • לביא שיפמן
  • רועי שלומי

*להלן התייחסות הוועדה לנושא מועמדותו של חבר העמותה חיים ליטבין, לאור העובדה כי הוא מכהן בשנים האחרונות כסמנכ"ל חברת דומיין דה נט בע"מ שהיא אחד מהרשמים המפוקחים על ידי האיגוד. הוחלט כי על פי הנתונים שבידי הוועדה אין עילה לפסילת מועמדותו של חיים ליטבין, היות שהנ"ל עומד בכל תנאי הסף המופיעים בתקנון העמותה כמועמד לחברות בוועד. במידה שייבחר יידרש האיגוד לקבוע הסדר מניעת ניגוד עניינים מפורט אשר ימנע ניגוד עניינים בין פעילותו כחבר ועד [במידה שייבחר] לבין תפקידו בחברה העסקית, תוך התייחסות לסוגיית התחרות העסקית, גישה למידע ומראית העין כלפי רשמים אחרים. כמו כן, ממליצה הוועדה לוועד המנהל, שבמידה שייבחר, לערוך הסדר כאמור לעיל.

בפני כל המועמדים שצוינו לעיל, ניתנת הזכות לאשרר את הצגת מועמדותם מחדש לבחירה לוועד המנהל וכן לשלוח מכתב פניה מעודכן לזכאים לבחור, וזאת עד לתאריך 4.12.2016 בשעה 12:00 בצהריים.

ככל ויחול שינוי ברשימת המועמדים לוועד המנהל, תוצג הרשימה הסופית בתאריך 5.12.2016 עד השעה 16:00.

להלן המועדים החדשים שנקבעו:

  • ההצבעה תתקיים מ-18.12.2016 בשעה 12:00 בצהריים ועד 20.12.2016 בשעה 12:00 בצהריים.
  • חשיפת התוצאות ביום 21.12.2016 בשעה 16:30.
  • פרסום התוצאות ביום 21.12.2016.

מכתבי הפניה לבוחרים יופצו בתאריכים: 7.12.2016 ו- 14.12.2016 במרוכז על ידי האיגוד.

בישיבה נכחו חברי העמותה: דן תל-ניר (יו"ר הוועדה), אפרת דסקל, גרי מנדלסון, ורו"ח מני צמח (הגוף המבקר של האיגוד). בנוסף, נכחו גם עו"ד ירון קידר (משקיף) ועו"ד וסים אבו סאלם (מזכיר העמותה).

החלטות ועדות הבחירות

החלטות ועדות הבחירות מתפרסמות בשקיפות מלאה וזמינות לעיון:

צוות המשרד ישמח לסייע בכל שאלה בדוא"ל: elections@isoc.org.il.

בברכה,
ועדת הבחירות
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)