yaakov

יעקב נבות

חבר הנהלה וגזבר אמצ"י (איגוד משתמשי ציוד IBM )בשתי קדנציות. חבר המועצה הציבורית בלשכת מנתחי מערכות, חבר בועדת ההיגוי לכנסים השנתיים ובועדת האסטרטגיה. חבר ועדת ההיגוי של כנס E-GOV השנתי.