חזרה לעמוד הקודם

מידע למפרסמים השולחים דואר פרסומי

האם אני נחשב למפרסם?

מפרסם מוגדר עפ"י החוק:

  1. מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישת השירות או המוצר המשווק;
    או –
  2. מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו;
    או –
  3. מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר;

האם כל מסר פרסומי שאשלח יחשב כדואר זבל?


לא! האיסור עפ"י החוק חל על משלוח דבר פרסומת למי שלא אישרו במפורש, מראש ובכתב כי הם מעוניינים לקבל ממך דבר פרסומת.

דבר פרסומת האסור למשלוח עפ"י החוק הינו "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת". מסר מעין זה מוגדר בחוק כדבר פרסומת. מסר שאינו מסחרי או שאין מטרתו מכירה או הוצאת כספים בדרך אחרת, לא יחשב כדואר זבל. לפרטים ודוגמאות ראה להלן.

האיסור חל על משלוח דברי פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, הודעות אלקטרוניות (דוא"ל), או הודעות מסר קצר (SMS או MMS). משלוח דבר פרסומת בדרך אחרת (לדוגמא, דואר רגיל) אינו נחשב כדואר זבל.

החוק מאפשר גם למפרסם לשלוח פנייה חד פעמית לבית עסק. פנייה זו נועדה להציע לבית העסק להמשיך ולקבל דברי פרסומת מטעם המפרסם, ולא להוות פרסומת בפני עצמה.

אני מעוניין להמשיך ולשלוח דואר פרסומי ללקוחותיי, כיצד אוכל לעשות זאת?

לא קיבלת עד כה את אישור הלקוח לקבל ממך דבר פרסומת?
ראשית, עפ"י החוק תוכל לשלוח פנייה חד פעמית לבית עסק המציעה לבית העסק להמשיך ולקבל דברי פרסומת מטעם המפרסם. שים לב, כי שהפנייה לא מהווה פרסומת בפני עצמה.האם אוכל לשלוח דברי פרסומת לנמעני הנוכחיים?
עדיין תוכל לשלוח אליו דבר פרסומת אם עמדת בארבעת התנאים הבאים במצטבר:
א. פרטי הנמען נמסרו למפרסם בזמן רכישת מוצר או שירות, או בזמן ניהול מו"מ לרכישת מוצר או שירות;
ב. המפרסם הודיע לנמען כי הפרטים שמסר ישמשו למשלוח דברי פרסומת;
ג. לנמען שקיבל את דבר הפרסומת ניתנה אפשרות להודיע כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת (באופן כללי או מסוג מסוים) והוא לא עשה כן;
ד. דבר הפרסומת שנשלח מתייחס למוצר או שירות מסוג דומה לזה שלגביו נתקבלו הפרטים מהנמען (לדוגמה, מפרסם שקיבל את הפרטים מהנמען לאחר שמכר לו מזגן, לא יוכל לשלוח לו עכשיו דבר פרסומת על ביטוח לרכב);

שים לב – משלוח דואר זבל למי שאינך מורשה לשלוח אליו עפ"י הוראות החוק, מאפשר לכל אחד ממקבלי הדואר לתבוע אותך ולקבל פיצוי קבוע מראש.

קיבלתי מהנמענים את כל ההסכמות הדרושות, האם יש עוד משהו שאני צריך לעשות?


בכל דבר פרסומת הנשלח בהתאם לחוק יש לציין את כל הפרטים הבאים באופן בולט, ברור ושאינו מטעה:
  • העובדה שמדובר בדבר פרסומת (בדבר פרסומת הנשלח באמצעות המייל, המילה "פרסומת" צריכה להופיע באופן מפורש בכותרת ההודעה. עם זאת, אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות הודעת SMS, אין צורך לציין פרט זה ויש לציין רק את שני הפרטים הבאים).
  • שמו של המפרסם ופרטיו.
  • זכותו של הנמען להודיע כי אינו מעוניין עוד לקבל דברי פרסומת מהמפרסם והדרכים למשלוח ההודעה (אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות המייל, יש להוסיף כתובת תקפה של המפרסם באינטרנט לשם משלוח הודעת הסירוב). יש לשים לב כי אין לגבות כסף בגין הודעת סירוב זו. למעט עלות משלוח הודעת הסירוב, ההודעה לא תהייה בתשלום.

מה הסיכון שאני לוקח במשלוח דבר פרסומת אשר לא עומד בתנאים אלו?


ראשית, אתה עובר על החוק ועלול להיות מואשם בעבירה פלילית ולחוב בקנס הקבוע בחוק העונשין. גובה הקנס מתעדכן מדי פעם ועומד כיום על כ-202,000 ש"ח אם שיגרת דבר פרסומת ללא אישור הנמען ואף לא עמדת בחריג או כ-67,300 ש"ח אם לא ציינת בדבר הפרסומת ששלחת את הפרטים הדרושים או שיש בפרטים שצויינו בדבר הפרסומת כדי להטעות.
אף המנהל של התאגיד ו/או האחראי על תחום השיווק והפרסום בתאגיד עלולים לחוב בקנס פלילי בגין אי פיקוח על עמידה בדרישות החוק. גובה הקנס שעלול לחול עליהם באופן אישי עומד על כ-67,300 ש"ח.

במקביל, אתה עשוי להיתבע גם בתביעה אזרחית. החוק מאפשר לנמען שנשלח אליו דבר פרסומת בניגוד לחוק, לתבוע מהמפרסם פיצוי שעומד על עד 1,000 ₪ לכל הודעה שנשלחה אליו. וזאת, אף ללא צורך להוכיח כי נגרם לו נזק כתוצאה מקבלת ההודעה.
עוד מאפשר החוק להגיש כנגדך תובענה ייצוגית. אמנם במקרה כזה יהיו הנמענים חייבים להוכיח כי נגרם להם נזק, אולם גם זה אפשרי. ראה להלן פרטים על הנזק שעשוי להיגרם לנמענים.


לא. החוק מאפשר לנמענים לחזור בהם בכל עת מהסכמתם לקבלת דברי פרסומת ממך.


* אין להסתמך על המידע שלהלן כעצה משפטית, אלא כמידע כללי בלבד. כל העושה כן בלא להיוועץ בעו"ד, עושה כן על אחריותו בלבד. דוגמאות המסמכים הניתנים לך להלן נמסרים לך לשימוש כמות שהיא (**As Is**). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ו/או מי מטעמו, בגין תכונות המידע ו/או המסמכים, הוראותיהם וההסתמכות עליהם.