החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הזמנה לקבלת הצעות: לתפקיד "גוף מבקר" לאיגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), מזמין את העונים על תנאי הכשירות המפורטים להלן, להגיש מועמדות לתפקיד "גוף מבקר", (כהגדרתו בחוק העמותות, התש"ם-1980, עבור עמותת איגוד האינטרנט הישראלי)

תפקיד הגוף המבקר יהא לערוך ביקורות בהתאם לכללים ולנושאים שנקבעו חוק העמותות ועל פי כללי הניהול התקין של רשם העמותות, ולהגיש דוח מפורט לאסיפה הכללית מידי שנה ולהציגו בפניה. בנוסף,הגוף המבקר יהיה חבר בוועדה המפקחת על הליך הבחירות לוועד המנהל, ויבצע פעולות ביקורת יזומות נוספות בהתאם להנחיות ספציפיות של הוועד המנהל. בשנת 2021 ימונה, בנוסף, מבקר פנים כנדרש בחוק לעמותות שמחזורן הכספי עולה על 10 מיליון שקלים.

מי יכול להגיש מועמדות וכיצד?

להלן תנאי הסף להגשת מועמדות:

  1. רואה.ת חשבון או בעל.ת מקצוע אחר שאושר על ידי רשם העמותות ככשיר לכהן כגוף מבקר.
  2. יחיד.ה תושב.ת ישראל או חברה מאוגדת בישראל כדין.
  3. המועמד.ת לא הורשע.ה בעבירה שיש עמה קלון .
  4. בעל.ת ניסיון מוכח, של חמש שנים לפחות, בעבודות גוף מבקר בעמותה בעלת מחזור כספי של כ-15 מליון שקלים לפחות.
  5. הכרות ונסיון קודם בעבודה עם גופים וחברות המנהלים תשתיות טכנולוגיות, דיגיטל, והסייבר– יתרון.

המבקשים להציע את מועמדותם מתבקשים להגיש:

  • קו"ח מפורטים לדוא"ל: [email protected] עד ליום 25.4.2021
  • פרטי ממליצים משלושה גופים שונים – כולל שמם ופרטי התקשרות.
  • הצעת מחיר שנתית (קבועה) לעבודת הביקורת – כולל התכולה הכלולה בה.
  • מחיר לשעת עבודה עבור משימות יזומות.

המועמדות תיבחן על ידי ועדת איתור מטעם האיגוד, ותובא לבחינה ולאישור הוועד המנהל. יובהר כי הבחירה הסופית מצויה בידי האסיפה הכללית, אשר מקיימת הצבעה בנושא, ותתקיים בחודש יוני 2021. כיום משמש בתפקיד רו"ח מני צמח.

לאיגוד אין מחויבות לבחור במועמד.ת כלשהו.

הוועד המנהל רשאי להציע לאסיפה אפשרות בחירה ביותר ממועמד.ת אחד.ת.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 25.4.2021