הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים

הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים הוקמה בפברואר 2012. מטרתה של הוועדה היא לקבוע אם שמות מתחם מסויימים ניתנים לרישום על פי כללי רישום שמות המתחם בהם נקבע כי לא ניתן לרשום "שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל" (סעיף 7.3 לכללים).

הוועדה מורכבת מאנשי רוח, משפט ואינטרנט.

חברי הוועדה המכהנים הם:

  • מר הנק נוסבכר, יו"ר
  • גב' יוכי ברנדס
  • מר בעז אוקון
  • פרופ' מיכאל בירנהק

פעולת הוועדה מוסדרת בנוהל עבודת הוועדה.

בעמוד זה מתפרסמות החלטות הוועדה.