אודות הדיון הציבורי לעיצוב מרחב ".ישראל"

אפשרות הפעלת המרחב המדינתי ".ישראל" מעלה שאלות הנוגעות למבנה מרחב שמות המתחם, וסוגיות נוספות. במסגרת הליך גיבוש המדיניות של האיגוד לעניין אופן הפעלת המרחב הזה פונה הוועד המנהל של איגוד האינטרנט לבעלי העניין ואל הציבור הרחב בבקשה שיביעו את עמדותיהם ודעותיהם בשאלות אלו. אנו מעודדים את הציבור להשתתף בדיון הציבורי הזה כדי לסייע לנו לגבש מדיניות התואמת להעדפותיו וצרכיו של הציבור הישראלי.

המידע שיתקבל במסגרתו ינותח ויובא אל הוועד המנהל של איגוד האינטרנט, שלו מסורה סמכות ההחלטה בנושא זה.

השתתפות הציבור בדיון תיעשה באתר אינטרנט ייעודי שהוקם למטרה זו: https://yoursay.isoc.org.il

שלבי תהליך השתתפות הציבור:

  • מקשיבים: הפצת המידע והשאלות המרכזיות לתגובות הציבור. כאמור, שלב זה יתבצע באמצעות אתר ייעודי, ופרטים עליו מובאים בהרחבה גם באתר האיגוד. איגוד האינטרנט הישראלי, מעוניין לדעת מהן החלופות המועדפות עליכם ולהבין את הנימוקים לבחירתכם.
  • בוחנים ומנתחים: הצוות המקצועי של האיגוד ידון בכלל התגובות שיגיעו אלינו.
  • דיון: נקיים דיון דיגיטלי באתר הייעודי למטרה זו. כך תהיה אפשרות תגובה נוחה לכול.
  • גיבוש החלטה ופרסומה: כלל התובנות שיועלו בתהליך השתתפות הציבור יובאו לבחינת הוועד המנהל וועדת ההיגוי לשירותי התשתית שפועלת באיגוד (ובה חברים נציגי ציבור, ועד מנהל ודרג מקצועי), והחלטות מעשיות תתפרסמנה לציבור בשקיפות מלאה.
  • יישום: לאחר גיבוש המתווה הסופי, יוטמע אופן הפעלת המרחב במערכות האיגוד, וייקבע מועד רשמי להפעלה מבצעית של מרחב ".ישראל".

יובהר כי אין האיגוד מתחייב לקבל כל עמדה  וכי האיגוד רשאי להיעזר בכל עמדה ודיעה שתוגש לו, או כל חלק ממנה, לשם גיבוש עמדתו הסופית.