עיצוב מרחב ".ישראל" – מתאר משולב

חלופה זו מציעה מרחב המאפשר רישום שמות מתחם גם ברמה הישירה וגם ברמה המגזרית.

תיאור

במתאר המשולב במרחב ".ישראל" יהיה אפשר לרשום שמות מתחם הן ברמה השנייה ישירות תחת .ישראל (למשל – משקפיים.ישראל) והן ברמה המגזרית, בהתאם לסיומות המשנה המגזריות שייקבעו (למשל: משקפיים.עסק.ישראל, עמותת-יחד.מלכר.ישראל).

שלוש אפשרויות למימוש המתאר המשולב. באפשרויות המתוארות להלן ייעשה תהליך פתיחת הרישום לציבור הרחב במרחב ".ישראל" בשלבים, בהתאם למקובל בעולם כאשר נפתח מרחב חדש, רישום מוקדם ולאחריו – פתיחת הרישום לכלל הציבור:

חלופה א'

ברירת המחדל ברישום תהיה ברמה השנייה, בנוסף יוגדרו גם סיומות משנה אחדות ברמה השלישית, והן ישמשו מגזרים ספציפיים (ממשל, ספקי גישה לאינטרנט, אקדמיה וכדו').  שמות מתחם לציבור הרחב יוקצו ברמה השנייה ("שם-מתחם.ישראל"), כלומר לא תהיה מקבילה לסיומת co.il. ויפתחו תתי מרחבים למגזרים מסוימים בדומה למתקיים במרחב IL. כמו: גופי מדינה ("שם-מתחם.ממשל.ישראל"), אקדמיה ("שם-מתחם.אקדמיה.ישראל"), ארגונים בלי כוונת רווח ("איגוד-האינטרנט-הישראלי.מלכר.ישראל") וכו', עבורם יתאפשר רישום ברמה השלישית.

חלופה ב'

מרחב היררכי ואפשרות רישום ברמה השנייה ישירות תחת ".ישראל" במקבילהמרחב יחולק לתתי מרחבים המקבילים למרחב IL. (לרבות SLD מקבילים ל-co.il ו-org.il שהרישום בהם אינו מוגבל). רישום שם מתחם יתאפשר הן ברמה השלישית והן ברמה השנייה ישירות תחת ".ישראל".

חלופה ג'

ברירת המחדל תהיה רישום ברמה השנייה, אך יוגדרו סיומות משנה אחדות ברמה השלישית לשמות מתחם בעברית במרחב "IL.", שבעייתי להמיר לרישום ישיר ברמה השנייה (למשל במקרה של כמה מחזיקים באותו label בעברית תחת SLD שונים, שלא מצליחים להגיע להסכמה ביניהם). לא יתאפשר רישום חופשי ב-SLD שהוקמו, ואלה ישמשו רק לשמות המתחם שאי אפשר לפתור את הסתירה בהם.

מעמדם של שמות המתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. לפי המתאר

חלופה א'

מחזיקי שמות המתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. יהיו זכאים לקבל את שם המתחם העברי במלואו, בסיומת התואמת. מחזיקי שם מתחם ב co.il יקבלו את זכות הרישום ברמה השנייה תחת ".ישראל" (כפוף למגבלות לעניין שמות שמורים וסימני מסחר). מחזיקי שאר הסיומות יקבלו את זכות הרישום ברמה השלישית, תחת הסיומת המגזרית המקבילה, אך אם ה-label שרשמו לא נרשם במקביל ב-co.il, יוכל המחזיק לקבל את ה-label ישירות תחת ".ישראל".

מחזיק שם מתחם בתת-מרחב co.il שהמרתו לשם מתחם תחת ".ישראל" יוצר  מילה שמורה יוכל לבחור אחת משתי חלופות:

  • 1. קבלת שם מתחם ברמה שלישית המקביל לזה הרשום במרחב IL. (דוגמה: המחזיק ב"co.il.בנק" יקבל את "בנק.עסק.ישראל", מתוך הנחה ש"בנק.ישראל" היא מילה שמורה).
  • 2. זכות לבחור שם מתחם במרחב ".ישראל" טרם פתיחת הרישום לציבור בכפוף לכללי sunrise לסימני מסחר ותאגידים והעדר סתירה עם כללי הרישום (למשל מקום שה-label הרשום הינו של SLD).

חלופה ב'

מחזיקי שמות המתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. יהיו זכאים לקבל את שם המתחם בעברית במלואו, בסיומת התואמת (כלומר, מי שמחזיק ב"co.il.שם-מתחם" יקבל את "שם-מתחם.עסק.ישראל", ומי שמחזיק ב"org.il.שם-מתחם" יקבל את "שם-מתחם.מלכר.ישראל").

חלופה ג'

בכל המקרים שאין סתירה בין label זהים ב-SLD שונים – יוכלו מחזיקי שמות המתחם לקבל את שם המתחם בעברית במלואו ב-label שנרשם, תחת ".ישראל" (כלומר אם נרשם "net.il.שם-מתחם" רק ב-net.il, המחזיק יהיה רשאי לקבל את "שם-מתחם.ישראל") במקרה שיש סתירה, והמחזיקים לא הגיעו להסכם ביניהם – הם יקבלו את שם המתחם תחת ה-SLD המקביל. הגיעו להסכם – יקבל מי שלא יהיה זכאי לרשום את שם המתחם ישירות ב-".ישראל", זכות לרשום שם אחר ב-".ישראל" (ובלבד שהשם אינו סותר זכויות סימני מסחר ואינו "מילה שמורה").

מחזיק שם מתחם, אשר זכאי על פי כללים אלה להמיר את שם המתחם שלו לשם מתחם ישירות תחת ".ישראל", ואשר ההמרה יוצרת "מילה שמורה" יוכל לבחור בין שתי חלופות:

  • 1. קבלת שם מתחם ברמה שלישית המקביל לשם הרשום במרחב "IL." (לדוגמה: המחזיק ב"co.il.בנק" יקבל את "בנק.עסק.ישראל", בהנחה ש"בנק.ישראל" היא מילה שמורה).
  • 2. זכות לבחור שם מתחם במרחב ".ישראל" טרם פתיחת הרישום לציבור בכפוף לכללי sunrise לסימני מסחר ותאגידים והעדר סתירה מול כללי הרישום (למשל מקום שה-label הרשום הוא של SLD).

תהליך פתיחת הרישום

תהליך הרישום המוקדם יעשה בשני שלבים:

  1. רישום מוקדם לסימני מסחר ותאגידים בהתאם ל"כללי sunrise לסימני מסחר ואישיות משפטיות".
  2. רישום מוקדם למחזיקים בשמות מתחם קיימים – יגובשו כללי sunrise לשמות המתחם הרשומים.

לאחר סיום תהליך הרישום המוקדם, יפתח הרישום לכלל הציבור.