החזירו אותם הביתה עכשיו

העברת שמות המתחם בעברית במרחב IL.

בשנת 2010 הצהיר האיגוד כי מחזיקי שמות המתחם שנרשמו בזמנו, יהיו רשאים ויקבלו עדיפות לרשום את שם המתחם שברשותם בעברית מלאה בסיומת המקבילה (.ישראל).

כמחזיקי שם מתחם בעברית, יש להחלטה על מבנה המרחב המדינתי החדש ואופן הפעלתו, השפעה ישירה על שם המתחם שברשותכם ועתידם, ולכן אנו מפרסמים כאן גם תכנית מוצעת למתווה אופן העברתן של שמות מתחם אלו ממרחב "IL." למרחב ".ישראל".

להלן השלבים המוצעים: 

 1. האיגוד יודיע למחזיקים שמות המתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. על אודות הזכות שהוקנתה להם להמיר או להוסיף את שם המתחם שלהם לשם מתחם במרחב .ישראל.
 2. האיגוד יגדיר "תקופת חפיפה" או "תקופת מעבר" שבה הרישום וההחזקה בשם המתחם הוא חינם.
 3. האיגוד יחזור לתפקד כרשם לפרק הזמן הרלוונטי. הוא יאפשר למחזיקים בשמות מתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. לרשום את שם המתחם המקביל במרחב ".ישראל", על פי הכללים שנקבעו, דרך האיגוד. האיגוד יעתיק את פרטי הרישום של שם המתחם במרחב IL. לשם המתחם במרחב ".ישראל", או יבקש מהמחזיקים להגיש בקשת רישום. שם המתחם יקבל תוקף מוגבל לתקופת המעבר, ולמחזיקים תהיה אפשרות להעביר את שם המתחם לרשם מוסמך לפי בחירתם. כדי לחדש את שם המתחם לתקופת רישום נוספת יהיה על המחזיקים להעביר את השם לניהול רשם מוסמך. שמות שלא יועברו – יימחקו.
 4. אף שפרטי הרישום של שם מתחם בעברית שרשום כיום במרחב IL. יועתקו לשם המתחם במרחב ".ישראל", כדי להגן על הציבור בפני ניצול לרעה של התהליך או אי-ידיעה עליו, כדי לעשות שימוש בשם המתחם יהא על המחזיק לעבור תהליך זיהוי שיאפשר את "הפעלת" שם המתחם (מסטטוס של DNS HOLD ל- DNS EXIST).
 5. האיגוד ישמור למחזיקים של שמות מתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. את הזכות שנקבעה להם לקבל שם המתחם במרחב ".ישראל" למשך זמן מוגבל, ולכן ימנע את רישומם של כל שמות מתחם אלה עד שהזכות תמומש או תפוג. גורם שיטען לזכויות משפטיות בשם יופנה להליך IL-DRP או הליך משפטי בפני ערכאה מוסמכת.
 6. אם ייקבע שלא יתאפשר קיום של שמות מתחם בעברית במרחב "IL.", אלה יימחקו בתום חמש שנים ממועד פתיחת הרישום. בחמש השנים האלה יהיה על מחזיקים המעוניינים להמשיך להחזיק בשם המתחם בעברית במרחב "IL." להמשיך ולחדש את הרישום. מחזיקים שיבחרו לוותר על שם המתחם בעברית במרחב IL., יישארו רק עם שם המתחם במרחב ".ישראל" בתום תקופת המעבר יהיה על מחזיק שירצה להמשיך להחזיק בשם המתחם לחדש אותו בתשלום.
 7. מחזיק שם מתחם בעברית שירצה למחוק את שם המתחם בעברית במרחב IL., או במרחב ".ישראל" יוכל לעשות זאת. שם המתחם במרחב ".ישראל" יוחזר לציבור ויהיה פנוי לרישום מחדש. את שם המתחם שנמחק ממרחב IL. לא ניתן יהיה לרשום שוב.
 8. האיגוד יעדכן באופן אקטיבי את המחזיקים בשמות מתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL. את זכותם לקבל שם מתחם במרחב ".ישראל".
 9. תקופת החפיפה שבה תהא למחזיק אפשרות להחזיק במקביל בשם במתחם במרחב IL. ובמרחב ".ישראל" תאפשר למחזיק פרק זמן מספק להעברת הפעילות האינטרנטית הקשורה בשם המתחם במרחב IL. לשם המתחם במרחב ".ישראל".
 10. אם בתום תקופת המעבר יבחר המחזיק להמשיך להחזיק בשני השמות במקביל, ומצב זה יתאפשר על פי המתאר שייבחר, יהא על המחזיק לחדש את שני השמות-בתשלום.
 11. האיגוד יקרא למחזיקים להעביר את שם המתחם לניהול רשם מוסמך במהלך תקופת החפיפה ולפני סיומה. המחזיק יוכל להעביר את ניהול שם המתחם לרשם מוסמך באמצעות בקשת טרנספר, שאינה כרוכה בתשלום.
 12. אם בתקופת החפיפה יעביר המחזיק את זכויותיו בשם המתחם במרחב ".ישראל" לגורם שלישי, תתבטל יתרת תקופת החפיפה (כפי שקורה היום בתהליך העברת זכויות).