אם אינך רואה מייל זה - לחץ כאן

מדיניות טיפול בשמות מתחם
שנרשמו לפני שנת 1999

חברים יקרים,

חשוב לנו לשתף אתכם בהחלטה עקרונית שהתקבלה ע"י הוועד המנהל בנושא מדיניות הטיפול בשמות מתחם (דומיינים) שנרשמו לפני שנת 1999. האיגוד התמודד עם סוגיה, שעיקרה הוא שהכללים שחלו על שמות מתחם שנרשמו לפני שנת 1999 על פי הכללים שגובשו על ידי מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי) היו לא שווים בתנאים לכללים שחלים על רוב שמות המתחם הרשומים בסיומת IL.על פי כללי הרישום החדשים שיזם האיגוד בתחילת שנת 1999. ההחלטה התקבלה, לאחר תהליך ארוך של היוועצות עם גורמים מקצועיים ומשפטיים ושימוע ציבורי שנעשה בנושא.

רקע

בקצרה, מדובר בכ-8,650 שמות מתחם, המהווים בסך הכל כ-3.5% מכלל שמות המתחם הרשומים כיום תחת הסיומת IL. שמות מתחם אלה נרשמו תחת כללי רישום ישנים שגובשו על ידי מחב"א, ושהיו נהוגים עד 1.1.1999 - לפיהם נרשמו תמורת תשלום סכום גבוה וחד פעמי והזכויות בהם לא הוגבלו בזמן, בניגוד לדרישת חידוש שנקבעה בכללים החדשים.

בתחילת שנת 1999 השתנו כללים אלו, ולאורך השנים, ניסה האיגוד לפתור את הנושא, כך ששמות מתחם אלו יהיו רשומים בתנאים שווים ליתר שמות המתחם הרשומים. מהלך ציבורי ממוקד לאיתור כלל מחזיקי שמות המתחם, שנרשמו לפני 1999, התבצע בשנת 2015, ובמסגרתו נשלחה למחזיקים הוותיקים פנייה בכתב. במקביל פורסם שימוע ציבורי רחב. ועדת התשתיות של איגוד האינטרנט הישראלי נועצה עם גורמים מקצועיים ומשפטיים ובחנה את המידע והנתונים שהונחו בפניה, כולל אלו מן השימוע הציבורי. ההחלטה הביאה בחשבון את המשאבים הנדרשים להמשך הטיפול בסוגיה מול השלכותיה בפועל, את ההתחייבויות המשפטיות והמשמעות המוסרית כלפי התחייבויות היסטוריות. ההמלצה של ועדת התשתיות אושרה ע״י הוועד המנהל של איגוד האינטרנט.

תמצית ההחלטה

הוחלט כי להתחייבות העבר, עבור שמות מתחם שנרשמו לפני 1999, יש עוגן משפטי שיש לכבדו ועל כן יש להמשיך בניהול שמות מתחם אלה בדיוק לפי כללי הרישום שנהגו בזמנו, לרבות אי גביית תשלום עבור ניהול שם המתחם. יחד עם זאת, שמות מתחם אלו לא יהיו זכאים לשירותים חדשים שהופעלו החל משנת 1999 והלאה. שימוש בשירותים חדשים יחייב מעבר לכללים החלים כיום עבור שמות מתחם. הנחת העבודה היא כי מספר שמות המתחם מלפני 1999 (8,650 במספר) ילך וירד עם הזמן.

נוסח ההחלטה המלא ופרוטוקול הדיון בוועד בנושא זמינים לצפייה חופשית