חידוש

חידוש רישום שם מתחם – (Renew Domain)

  1. תקופת האחזקה של שמות מתחם ניתנת לחידוש כאמור בנספח ח': תקופת האחזקה.
  2. הרשם אחראי לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להודיע למחזיק שם המתחם על פקיעתו הצפויה של שם המתחם, ולוודא עם המחזיק האם ברצונו לחדש את תקופת האחזקה.
  3. פנה מחזיק לרשם וביקש לחדש את אחזקתו בשם המתחם בו הוא מחזיק, יחדש הרשם את שם המתחם ע"י הגשת בקשה לחידוש שם מתחם (Renew) בהתאם לפרוטוקול. החידוש יאושר רק לאחר שיגבה האיגוד מפיקדון הפעולות את הסכום הדרוש לחידוש.
  4. מבלי לפגוע באמור לעיל, כ- 30 יום לאחר תאריך הפקיעה של שם מתחם שלא חודש יהפוך שם המתחם ללא פעיל (תנותק הפניית ה- DNS במרשם) ולאחר 120 יום, לכל המאוחר, יימחק סופית ממרשם השמות.
  5. חידוש שם המתחם במערכות המרשם יהווה מצג של הרשם, לפיו זיהה הרשם את המחזיק כמחזיק הרשום של שם המתחם והמחזיק אכן ביקש להוציא לפועל את אותה הפעולה.
  6. בשום מקרה לא יוחזרו דמי החידוש לרשם.
  7. האיגוד רשאי לשנות את תנאי חידוש שם המתחם, בהודעה מוקדמת של לפחות 30 (שלושים) יום טרם כניסת השינוי לתוקף. האיגוד יעביר את כל המידע אודות שינוי תנאי חידוש שם המתחם באמצעות פרסום באתר האינטרנט של האיגוד.