הקצאת שם מתחם מחדש

העברת שם מתחם ממחזיק למחזיק – הקצאה מחדש – (Reassign Domain)

 1. העברת שם ממחזיק למחזיק משמעה מחיקת רשומת שם המתחם הקיימת על המחזיק, ויצירת רשומה חדשה על שם המחזיק החדש, מקבל ההעברה (שילוב של בקשת מחיקה ובקשה להקצאת שם מתחם חדש).
 2. פנה מבקש לרשם לקבל לידיו את זכויות האחזקה בשם מתחם הרשום לאחזקת צד שלישי –
  1. במידה שהשם המדובר משויך לרשם, יגיש הרשם בקשת העברה (Reassign) לאיגוד, בהתאם לפרוטוקול, רק לאחר שווידא עם המחזיק הרשום שההעברה נעשית על דעתו ובהסכמתו, ולאחר שקיבל את הסכמת המחזיק בכתב להעברה.
  2. במידה שהשם המדובר משויך לרשם אחר, ישלים תחילה הרשם הליך של שינוי רשם, בהתאם לקבוע בס' 5 לנספח זה, ולאחר מכן יתחיל בהליך ה- Reassign.
 3. מבלי לפגוע באמור לעיל, יהיה האיגוד מוסמך להחליט, לאחר שהומצא לידיו על פי בקשתו מסמך ההסכמה מאת המחזיק, כי ברצונו לוודא כי זהו אכן רצונו של המעביר. במקרה כזה, יודיע האיגוד על כך לרשם. האיגוד יעשה כמיטב יכולתו לסיים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר.
 4. הגשת הבקשה לשינוי המחזיק על ידי הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו:
  1. וידא עם המחזיק כי מדובר בבקשה הנעשית על דעתו וכי המחזיק מסכים לה;
  2. הפעולה שהתבקשה על יד המחזיק ואשר הוגשה על ידי הרשם לאיגוד לא נוגדת, את מדיניות האיגוד והוראותיו;
 5. לא יהיה החזר כספי כלשהו מהאיגוד לרשם בגין יתרת תקופת האחזקה שמתאריך ההעברה ועד יתרת תקופת האחזקה שנותרה עובר לביצוע ההעברה.
 6. עם אישור הבקשה יירשם שם המתחם לאחזקת מחזיקו החדש, לתקופה שהתבקשה, אך לא יותר מתקופת האחזקה המרבית, החל מיום השלמת ההעברה.
 7. בעת אישור הבקשה, נמחקת רשומת שם המתחם הישנה, ונרשמת רשומה חדשה במקומה, באופן שלא מועבר כל מידע מן הרשומה הישנה לחדשה. במידה שרציפות הפעילות של שם המתחם נדרשת ללא קשר להעברת הזכויות בשם, חובה לכלול במפורש את פרטי שרתי השמות בבקשה החדשה.