טיפול בסכסוכים בנוגע לזכויות בשם מתחם

טיפול בסכסוכים בנוגע לזכויות בשם מתחם

  1. הרשם והאיגוד אינם מוסמכים להכריע בסכסוכים בנוגע לזכויות בשם מתחם. סכסוכים אלה ייפתרו בין בעלי הדין בהתאם לפרוצדורת יישוב הסכסוכים אשר קבועה בכללי הרישום של האיגוד ובמדיניות האיגוד (ה- IL-DRP) או לחלופין באמצעות מערכת בתי המשפט.
  2. מובהר בזה כי כל החלטה של מערכת בתי המשפט או של ה- IL-DRP, בנוגע לשם מתחם מסוים תחייב את האיגוד ואת הרשם. האיגוד יהיה מוסמך לפעול בעצמו למילוי האמור בהחלטה, גם בשמות מתחם המשויכים לרשם, במידה שהרשם לא עשה כן כמתחייב.
  3. בנוסף, יודגש כי האיגוד, מנהליו ועובדיו לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לרשם או לכל צד שלישי כתוצאה מסכסוך כלשהו בין הרשם לכל רשם אחר הנוגע לעדכון המרשם, כפי שבוצע ע"י הרשמים. כל סכסוך מעין זה ייפתר בין הצדדים בהתאם לפרוצדורה שפורטה בסעיף ‏14.