שאלות נפוצות

מי יכול להיות מוסמך לרשם משנה? מה נדרש מחברה או ארגון המעוניין להשתלב במהלך זה?

כרשמים מוסמכים של איגוד האינטרנט הישראלי יכולים לשמש חברות וארגונים בלבד. אנשים פרטיים אינם יכולים להיות מוסמכים. גופים המבקשים לשמש כרשמים מוסמכים יעברו הליך הסמכה שיחל בהגשת בקשת הסמכה למרשם: טופס בקשה להסמכת רשם

במידה שהמבקשים עומדים בקריטריונים ההתחלתיים ושבקשתם תאושר, ייחתם בינם לבין האיגוד הסכם הסמכה. לאחר חתימת ההסכם, וכתנאי להסמכתם ולתחילת פעילותם, יידרשו הרשמים להציג יישום תוכנה התואם את המפרט הטכני: המפרט הטכני

למידע נוסף על הליך ההסמכה נא לעיין בדף הליך ההסמכה. בנוסף לדרישות הטכניות והשירותיות, על הרשם להעמיד ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח כמפורט בהסכם ההסמכה: הסכם הסמכת רשם 2.02

מהם השלבים שעל מועמד לעבור בכדי לקבל את ההסמכה?

הגשת בקשת הסמכה מהווה הצעה של הרשם לאיגוד לשמש כרשם מוסמך.
במידה שהבקשה מתקבלת, יוזמן המבקש לחתימה על הסכם הסמכה לשמש כרשם. החתימה על ההסכם עדיין איננה מהווה הסמכה של הרשם. רק לאחר שהרשם יציג לאיגוד יישום תוכנה העומד בדרישות המפרט הטכני יקבל הרשם מהאיגוד אישור פעולה ואת המעמד של רשם מוסמך.

מהו משך ההסמכה?

ההסמכה הראשונית הינה לשנה. רשם אשר עומד בכל תנאי ההסמכה, הסמכתו תחודש באופן אוטומטי, בכל פעם לשנה נוספת.

הסכם הסמכת רשם 2.02

מהו מחיר פעולת רישום לרשם משנה? כיצד נקבע המחיר לצרכן?

כמקובל בתחום זה, המרשם גובה מן הרשמים מחיר אחיד עבור פעולות הרישום שהם מבצעים. הרשמים הם אלה שמתמחרים את הסכום אותו הם גובים מלקוחותיהם, בין היתר, בהתאם לשירות אותו הם נותנים ובהתאם לתנאי השוק.

כיצד יוודאו הרשמים שיישום התוכנה שבנו פועל כהלכה?

האיגוד העמיד לרשות הרשמים סביבת בדיקה (test-bed) מולה יכולים הרשמים לבצע בדיקות של היישום אותו הם בונים. למידע נוסף על סביבת הבדיקה וההתחברות אליה, יש לעיין בדף המידע הטכני.