חזרה לעמוד הקודם

האיחוד האירופי: הצעת חוק חופש התקשורת (Media Freedom Act)

בספטמבר 2022, פרסמה הנציבות האירופית את ה- Media Freedom Act, הצעת חקיקה אשר כוללת הוראות שמטרתן שמירה על פלורליזם תקשורתי ועצמאות התקשורת באיחוד האירופי. החובות העיקריות שקובע הצעת החוק כדי להתמודד עם אתגרים אלו הן הגנה על שיקול הדעת העריכתי של גופי התקשורת, הטלת איסור על שימוש בתוכנות רוגלה כנגד תקשורת, קביעת עצמאותם של גופי תקשורת ציבוריים, שמירה על פלורליזם תקשורתי, חובות שקיפות על פרסום מדינתי והגנה על תוכן תקשורתי באינטרנט. זאת, מתוך הכרה בכך שתקשורת עצמאית היא מוסד מרכזי בחברה דמוקרטית וכלכלה משגשגת והאיומים עליה באקלים הטכנולוגי והכלכלי הנוכחי.

הצורך בחקיקה ומטרותיה

הצעת החוק מיועדת להתמודד עם סכנות המאיימות על התקשורת באיחוד האירופי, וביניהן:

התערבות בשיקול דעת עריכתי: הנציבות מצביעה כי גופי תקשורת נאלצים להתמודד יותר ויותר עם התערבות חיצונית בתוכן המפורסם על ידם. בעיה זו נובעת מחוסר האחידות הרגולטורית אשר מובילה לחוסר בהגנות הנדרשות על גופי התקשורת אשר תורם גם ליחסי כוחות לא הוגנים בין גופי תקשורת שונים. הצעת החוק מבהירה כי התערבות שכזו יכולה להיות "ישירה או עקיפה, על ידי המדינה או שחקנים אחרים, לרבות רשויות ציבוריות, נבחרי ציבור, פקידי ממשל ופוליטיקאים, למשל לצורך השגת יתרון פוליטי."  הצעת החוק מסבירה כי בעלתי מניות וצדדים שיש להם חלק באספקת שירותי תקשורת עשויים לפעול בדרכים החורגות מהאיזון הדרוש בין חופש העיסוק שלהם לבין חופש הביטוי. לפי דברי ההסבר של החוק, המצב הכלכלי שנוצר בעקבות מגפת הקורונה וחוסר השוויון במשאבים המוקצים לשירותי תקשורת, פוגעים ביכולת של השירותים לפעול בצורה עצמאית. ההצעה מכוונת להבטיח שעיתונאים ועורכים יוכלו לעבוד ללא הפרעה,  ובך החוק תובטח גם הגנה טובה יותר על האינטרסים של מקבלי השירותים.  

היעדר שיתוף פעולה ואחידות רגולטורית: הגופים האמונים על פיקוח על גופי תקשורת במדינות השונות באיחוד האירופי, אינם משתפים פעולה זה עם זה כראוי. עובדה זו, מקשה על פעילותם של גופי תקשורת רצויים, ומקשה על הרגולטורים למנוע פעילות של גופי תקשורת בעייתים. כמו כן, המדינות השונות באיחוד מחזיקות בחוקים והוראות שונים הנוגעים להגנה על חופש תקשורתי ופלורליזם. בין חוקים אלו ניתן לראות לדוגמא חוקים העוסקים בריכוזיות בתחום התקשורת, אשר מקשים על גופים אשר רוצים לפעול במספר מדינות, לעמוד בחוקים השונים. חוסר אחידות זה מוביל לחוסר וודאות משפטית ומוביל לעלויות נוספות בהם נדרשים גופי תקשורת לעמוד.  

תנאי שוק לא שוויוניים: הצעת החוק מצביעה על כך שחלק מהפגיעה בגופי תקשורת נובעת מתנאי שוק לא שוויוניים אשר מקשים על שירותים מסוימים לפעול בחופשיות. הצעת החוק פועלת לתיקון הטיות הטבועות במערכות מדידת קהל אשר מובילות לשוני רב בסכומי ההכנסות מפרסום שמקבלים שירותים שונים. שוני זה מקשה על השירותים הנפגעים ממנגנון חלוקה זה לפעול בצורה פלורליסטית וחופשית. כמו כן, שוק התקשורת מושפע גם מהפניית פרסום מדינתי לגופי תקשורת מסוימים בלבד בין אם זה עקב היסטוריית עבודה משותפת ובין אם זה בעקבות סיקור חיובי. הפניית כלל הפרסום המדינתי לגופי תקשורת מסוימים וקבועים, פוגעת אנושות בפלורליזם ובחופש שיקול הדעת העריכתי. הצעת החוק קובעת מסגרת רגולטורית אשר תטפל בבעיה זו.

תמצית הוראות החקיקה

חובות וזכויות של שירותי תקשורת ומקבליהם :

זכויות מקבלי שירותי תקשורת (סעיף 3): למקבלי שירותי תקשורת תהיה הזכות לקבל תכני חדשות אקטואליה מגוונים, שהופקו תוך כבוד לחופש העריכה של שירותי התקשורת.

זכויות ספקי שירותי תקשורת (סעיף 4): המדינות החברות יכבדו את חופש העריכה של ספקי שירותי תקשורת בכך שלא:

 • יפריעו או יתערבו בשיקול הדעת העריכתי של ספקי שירותי תקשורת.
 • יעצרו, יקנסו, יעקבו אחר או יחקרו פרטים הקשורים לספקי שירותי תקשורת עקב חוסר היענות בחשיפת מקור.
 • ישתמשו בתוכנות רוגלה כנגד פרטים הקשורים לספקי שירותי תקשורת למעט מקרים בהם קיים חשש לביטחון הלאומי.

בנוסף, מדינות יצטרכו לקבוע רשות או גוף אשר יהיו אחראים לקבלת תלונות מספקי תקשורת הנוגעות להפרה של הוראות סעיף זה.

הגנה על עצמאות תקשורת ציבורית (סעיף 5): סעיף זה כולל מספר הוראות שונות:

 • חובה על שירותי תקשורת ציבוריים לספק באופן חסר פניות מגוון דעות ועמדות.
 • מינוי והדחת העומדים בראש גוף הניהול וחברי הגוף יהיו שקופים.
 • חובה על מדינות החברות להבטיח שלספקי תקשורת ציבוריים יהיו את המשאבים הכספיים הנדרשים לצורך פעילותם ולצורך שמירה על עצמאותם.   
 • מדינות יצטרכו לקבוע רשות עצמאית אשר תעקוב אחרי עמידה בסעיפים אלה.

חובות של שירותי תקשורת המספקים שירותי חדשות (סעיף 6): סעיף זה כולל מספר הוראות שונות:

 • ספקים אלה יהיו מחויבים להנגיש את למקבלי השירות אפשרויות פנייה אליהם, את שם האדם או הגוף אשר עומד מאחוריהם.
 • ספקים אלה יצטרכו לנקוט באמצעים להבטחת עצמאותם של עורכיהם במטרה להבטיח כי העורכים חופשיים לקבל החלטות עריכה אינדיבידואליות, ולהבטיח חשיפה של כל ניגוד עניינים ממשי או פוטנציאלי של בעל מניות בספקי שירותי התקשורת שעלול להשפיע על אספקת החדשות.
 • הוראות סעיף זה לא יחולו על שירותי תקשורת קטנים כפי שהוכרו בדירקטיבת 2013/34/EU.

שירותי תקשורת בסביבה הדיגיטלית:

תוכן של ספקי שירותי תקשורת בפלטפורמות אינטרנטיות גדולות מאוד (סעיף 17): סעיף זה כולל מספר הוראות שונות:

 • קביעת מנגנון המאפשר לשירותי תקשורת להצהיר על עצמם ככאלה אל מול הפלטפורמות האינטרנטיות.
 • במידה ופלטפורמה אינטרנטית מחליטה להסיר תוכן שסופק על ידי ספק שירותי תקשורת, עליה לספק לספק זה את הסיבות לכך.
 • פלטפורמות אינטרנטיות יצטרכו לנקוט אמצעים אשר יבטיחו שתלונות של ספקי שירותי תקשורת יקבלו עדיפות, ויטופלו ללא דיחוי.
 • במידה ותוכן של ספק שירותי תקשורת מוסר באופן קבוע וללא הצדקה, תידרש הפלטפורמה הגדולה מאוד להיכנס לדיאלוג עם הספק לצורך מציאת פתרון.
 • פלטפורמות גדולות מאוד יידרשו לפרסם על בסיס שנתי, את מספר הפעמים שפעלו כנגד תוכן של שירות תקשורת ואת הסיבות לפעולות אלה.

דיאלוג מובנה (סעיף 18): הגוף הרגולטורי האחראי, יארגן באופן קבוע דיאלוג בין פלטפורמות אינטרנטיות גדולות מאוד, נציגי ספקי שירותי התקשורת ונציגים של החברה האזרחית לדון בניסיון ובשיטות עבודה מומלצות ליישום סעיף 17.

זכות התאמה אישית של אודיו – וידאו (סעיף 19): למשתמשים תהיה הזכות לשנות בקלות את הגדרות ברירת המחדל של כל מכשיר או מממשק אשר שולט או מנהל את הגישה לשירותי אודיו-וידאו. בנוסף, כאשר מפתחים מוציאים מוצר לשוק, עליהם לבדוק כי הוא מאפשר למשתמשים לשנות בקלות את הגדרות ברירת המחדל אשר שולטות בגישה לשירות.

דרישות לצורך שוק תקשורת מתפקד :

צעדים מדינתיים המשפיעים על שירותי תקשורת (סעיף 20): סעיף זה כולל מספר הוראות שונות:

 • כל צעד חקיקתי, רגולטורי או מנהלי שננקט על ידי מדינה העלול להשפיע על פעולתם של ספקי שירותי התקשורת צריך להיות מוצדק ומידתי. על צעדים אלה להיות מנומקים, שקופים, אובייקטיביים ולא מפלים.
 • כל גוף תקשורת אשר מושפע מצעד שכזה רשאי יהיה לפנות לגוף ערעור. גוף זה יהיה עצמאי ולא מושפע מלחץ פוליטי.
 • בחינות ריכוזיות (סעיף 21): על המדינות לקבוע חוקים אשר יבחנו ריכוזיות בשוק התקשורת אשר עלולה לפגוע בעצמאות ושיקול הדעת העריכתי.

הקצאה הוגנת של כספים ציבוריים:

חלוקת פרסום מדינתי (סעיף 24): כל מתן כספי ציבור או כל תמורה שניתנה על ידי רשויות ציבוריות לספקי שירותי תקשורת למטרות פרסום יועברו לפי קריטריונים שקופים, אובייקטיביים, מידתיים ולא מפלים ודרך הליכים פתוחים, מידתיים ולא מפלים. בנוסף, גופים ציבוריים יהיו מחויבים לדווח באופן סדיר, אודות הוצאות כספיות שלהם עבור פרסום בשירותי תקשורת.

 ביקורות

ביום 14.11.2022, פרסם המפקח על הגנת המידע באיחוד האירופי (EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR) קריאה לשיפור ההגנות וההוראות אשר מופיעות בהצעת החוק. לפי הקריאה, ההגנות אשר ניתנות לעיתונאים אינן אפקטיביות מספיק וכי יש לקבוע שהן יחולו על כל עיתונאי באשר הוא. כמו כן, המפקח מבקש מהצעת החוק להגדיר בצורה טובה יותר ולהגביל את האפשרות להסיר את ההגנה על עיתונאים מפני השימוש ברוגלות ובאמצעי מעקב כנגדם. 

ארגון Article 19, ארגון העוסק בהגנה על הזכות לחופש הביטוי פרסם ביום 16.09.2022 שמדובר בחוק חשוב ונדרש אך העלה גם מספר ביקורות. הצעת החוק קובעת כי יוקם גוף פיקוח אשר מלבד בחינת האופן בו החלטות מדיניות משפיעות על מרחב המדיה האירופי, יתבקש להתמודד גם עם בעיית הדיסאינפורמציה בשירותי מדיה מקוונים. לפי הארגון, ההגדרה של דיסאינפורמציה אינה ברורה מספיק, ועלולה לפגוע בזכות לחופש הביטוי. כמו כן, הארגון מבקש להגדיל את הוראות השקיפות סביב נושא הבעלות של חברות תקשורת, מתוך רצון להגביל את ההתערבות בשיקול הדעת העריכתי.