החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

חקיקת האיחוד האירופי לקידום הוגנות ושקיפות עבור משתמשים עסקיים בשירותי תיווך מקוונים

בשנת 2021, נכנסה לתוקף רגולציה של האיחוד האירופי שמכוונת לקידום הוגנות ושקיפות עבור משתמשים עסקיים בשירותי תיווך מקוונים: Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Intermediation Services ("תקנת P2B"), במטרה להבטיח שמשתמשים עסקיים בשירותי תיווך מקוונים כגון רשתות חברתיות או מנועי חיפוש יזכו לשקיפות, להגינות ואפשרויות ערעור מול פלטפורמות מקוונות דומיננטיות.

חקיקה זו מסדירה את היחסים בין פלטפורמות מקוונות למשתמשים עסקיים על ידי איסור שיטות עבודה מסוימות שנחשבות בלתי הוגנות ועל ידי שיפור השקיפות עבור משתמשים מקצועיים. זו הייתה המסגרת המשפטית הראשונה מסוגה ברמה הבינלאומית ונדבך  יסוד להוראות חוק השירותים הדיגיטליים שנכנס לתוקף כשנה וחצי אחריו.

תמצית החובות שקובעת החקיקה

תנאי שימוש (סעיף 3)

שירותי תיווך יהיו מחויבים לדאוג כי תנאי השימוש שלהם:

  • יהיו מנוסחים בשפה פשוטה ומובנת (באופן כללי, לא רק עם התייחסות ספציפית למשתמשים עסקיים).
  • יהיו זמינים בקלות למשתמשים עסקיים בכל שלבי הקשר המסחרי שלהם עם ספק שירותי התיווך המקוונים, לרבות בשלב הטרום חוזי;
  • יגדירו את העילות להחלטה להשעות, להפסיק או להטיל כל סוג אחר של הגבלה על מתן שירותי התיווך המקוון שלהם למשתמשים עסקיים;
  • יכללו מידע כללי לגבי השפעות תנאי השימוש על הבעלות והשליטה בזכויות הקניין הרוחני של משתמשים עסקיים.

בנוסף, ספקי שירותי תיווך מקוונים מחויבים להודיע למשתמשים העסקיים הנוגעים בדבר על כל שינוי מוצע בתנאי השימוש שלהם. כמו כן, סעיף זה קובע כי ספקי שירותי תיווך מקוונים יהיו מחויבים לוודא שזהות המשתמש העסקי המספק את הסחורה או השירותים בשירותי התיווך המקוונים תהיה מוצגת בבירור.

הגבלות, השעות וסגירת חשבון (סעיף 4) 

כאשר ספק שירותי תיווך מקוונים מחליט להגביל או להשעות את מתן השירותים שלו למשתמש עסקי ביחס למוצרים או שירותים בודדים המוצעים על ידי אותו משתמש עסקי, הוא יספק למשתמש העסקי הנוגע בדבר, לפני או במועד כניסת ההגבלה או ההשעיה לתוקף, הסבר ברור עם נימוקים להחלטה. במידה והשירות מחליט לסגור את חשבון המשתמש, עליו להודיע לו על כך, 30 יום לפני שסגירת החשבון תתרחש. עם זאת, תקופה זו אינה נדרשת במידה וסגירת החשבון נדרשת עקב פעילות בלתי חוקית או חוק מקומי.

מנגנוני דירוג (סעיף 5) 

ספקי שירותי תיווך מקוונים יפרטו בתנאי השימוש את הפרמטרים העיקריים הקובעים את הדירוג ואת הסיבות לחשיבותם היחסית של אותם פרמטרים עיקריים לעומת פרמטרים אחרים. ההסברים המוצגים בסעיף זה יידרשו להיות מספיקים כדי לאפשר למשתמשים העסקיים או למשתמשי אתרים עסקיים לקבל הבנה מספקת האם, ואם כן כיצד ובאיזו מידה, מנגנון הדירוג לוקח בחשבון את הדברים הבאים:

  • מאפייני המוצר או השירותים
  • הרלוונטיות של מאפיינים אלה עבור אותם צרכנים
  • ביחס למנועי חיפוש, מאפייני העיצוב של האתר המשמש

יחס שונה (סעיף 7) 

ספקי שירותי תיווך מקוונים ומנועי חיפוש מקוונים יכללו בתנאי השירות שלהם תיאור של כל יחס מובחן שהם נותנים, או עשויים לתת, ביחס לסחורות או שירותים המוצעים לצרכנים באמצעות שירותיהם  למשתמשים עסקיים שתחת שליטתם או למשתמשים עסקיים אחרים. תיאור זה יתייחס לשיקולים הכלכליים, המסחריים או המשפטיים העיקריים לטיפול המובחן כאמור.

תנאים חוזיים (סעיף 8) 

על מנת להבטיח שהיחסים החוזיים בין ספקי שירותי תיווך מקוונים ומשתמשים עסקיים יתנהלו בתום לב ויהיו מבוססים על התמודדות הוגנת, ספקי שירותי תיווך מקוונים מחויבים:

  • לא להטיל שינויים רטרואקטיביים בתנאי השימוש, אלא כאשר אלא נדרשים לצורך כיבוד חובה חוקית או רגולטורית או כאשר השינויים הרטרואקטיביים מועילים למשתמשים העסקיים;
  • להבטיח שתנאי השימוש כוללים מידע על התנאים שבהם משתמשים עסקיים יכולים לסיים את הקשר החוזי עם ספק שירותי התיווך המקוונים;
  • לכלול בתנאי השימוש תיאור של הגישה הטכנית והחוזית, או העדרה, למידע הנמסר או שנוצר על ידי המשתמש העסקי, שנשמר לאחר תום החוזה בין ספק שירותי התיווך המקוונים למשתמש העסקי.

גישה למידע (סעיף 9) 

ספקי שירותי תיווך מקוונים יכללו בתנאי השימוש שלהם תיאור של הגישה הטכנית והחוזית, או היעדרה, של משתמשים עסקיים לכל נתונים אישיים או נתונים אחרים, שמשתמשים עסקיים או צרכניים מספקים לצורך השימוש בשירות.

מנגנון תלונות פנימי (סעיף 11) 

ספקי שירותי תיווך מקוונים ידרשו לספק מערכת פנימית לטיפול בתלונות של משתמשים עסקיים. מערכת זו תהיה נגישה בקלות וללא תשלום עבור משתמשים עסקיים ותבטיח טיפול במסגרת זמן סבירה. היא תתבסס על עקרונות השקיפות, וטיפול בתלונות באופן פרופורציונלי לחשיבותן ולמורכבותן. המערכת תאפשר למשתמשים עסקיים להגיש תלונות ישירות מול הספק.

גישור (סעיף 12) 

ספקי שירותי תיווך מקוונים יציגו בתנאי השימוש שניים או יותר מתווכים איתם הם מוכנים להתקשר כדי לנסות להגיע להסכמה עם משתמשים עסקיים על יישוב, מחוץ לבית המשפט, של כל מחלוקת בין הספק למשתמש העסקי, לרבות תלונות שלא ניתן היה לפתור באמצעות המערכת הפנימית לטיפול בתלונות.

מנגנונים לתמיכה בהליכים משפטיים על ידי גופים מייצגים (סעיף 14) 

לארגונים ועמותות שיש להם אינטרס לגיטימי בייצוג משתמשים עסקיים או בייצוג משתמשי אתרים תאגידיים, כמו גם גופים ציבוריים שהוקמו במדינות החברות, תהיה הזכות לנקוט צעדים בפני בתי המשפט, למנוע כל אי עמידה של ספקי שירותי תיווך מקוונים או של ספקים של מנועי חיפוש מקוונים, בדרישות הרלוונטיות שנקבעו בתקנה זו.