חזרה לעמוד הקודם

נתונים מקוריים – פשעי מחשב ופשעים שנעשו באינטרנט

באוקטובר 2012 הגיש איגוד האינטרנט הישראלי בקשה לקבלת נתונים ממשטרת ישראל במסגרת חוק חופש המידע. מטרת הבקשה הייתה לקבל תמונה רחבה אודות תופעת הפשיעה באינטרנט בשנים האחרונות. הבקשה הכילה שלושה סעיפים מרכזיים עליהם ביקשנו מידע –

  • עבירות מחשב
  • עבירות "רגילות" שהתבצעו דרך או בעזרת רשת האינטרנט
  • שימוש ברשת האינטרנט בתהליך החקירה של עבירות

בכל סעיף ביקשנו מידע דמוגרפי (גיל, מין, מגזר) אודות מבצע העבירה והקורבן כמו גם מידע  לפי שנים (בכדי לבצע השוואות).

בתשובת המשטרה קיבלנו נתונים רק על שני הסעיפים הראשונים.הסעיף השלישי הושמט עקב חוסר יכולתה של המשטרה לספק עליו נתונים מבלי להשקיע כמות משאבים בלתי סבירה. הנתונים שהתקבלו לגבי שני הסעיפים הראשונים הגיעו באופן מבולגן יחסית. כ-78 קבצי אקסל ו-PDF כאשר כל אחד מהקבצים מכיל חיתוך יחיד של הנתונים (למשל, עבירות שבוצעו באינטרנט על ידי גברים, בגירים יהודים בשנת 2008).

סידור זה של הנתונים מקשה על ניתוחם ולעיתים לא אפשר לייצר סיכומי נתונים ממצים. היות ועבירה יכולה להתבצע על ידי יותר מאדם אחד אין דרך לדעת כמה תיקי עבירות לכל עבירה נפתחו בכל שנה. 

אז מה למדנו מהבקשה?

ממצאים עיקריים – עברות מחשב

חוק המחשבים, שחוקק ב-95 מגדיר שורה של עבירות מחשב ביניהן שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב, יצירת פלט כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין וחדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת. עד היום לא היה ברור מהו מספר התיקים שנפתחו בעקבות פשעים אלו ומה עלה בגורלם וכעת אנחנו יכולים להתחיל ולהעריך את תפקיד המשטרה בהתמודדות עם עבירות אלו.

עברות מחשב – תיקים

עברות המחשב אינן קשורות ישירות לרשת האינטרנט, אך בעידן הנוכחי רבות מהן מבוצעות דרכו או בעזרתו. כפי שניתן לראות מספר התיקים שנפתחו עולה עם השנים, אם בשנת 2007 נפתחו רק 226 תיקים הרי שבשנת 2011 נפתחו 643. העבירה הנפוצה ביותר הינה חדירה לחומר מחשב וחדירה לחומרי מחשב בכדי לעבור עברה אחרת.

מספר תיקים שנפתחו לפי עבירה מוצגים על גבי גרף קוי (בהתאם לטבלה בהמשך)

עברות מחשב לפי שנים

2007

2008

2009

2010

2011

2012 

העברת מידע כוזב במחשב

34

59

51

81

72

65

העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק

9

8

5

3

1

5

חדירה לחומר מחשב

61

92

166

335

372

239

חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת

67

66

84

119

134

110

מחיקה או שינוי חומר מחשב

29

37

51

57

43

33

שיבוש פעולת מחשב

25

24

13

19

21

10

סך הכל

226

286

371

614

643

462

*הנתונים לשנת 2012 הינם עד חודש אוקטובר

עברות מחשב – מאפייני העבריינים

מניתוח הנתונים עולה כי 87.4% מהחשודים בעברות מחשבים הם בגירים (12.6% הם קטינים) ו-90.6% מהחשודים יהודים (9.4% אינם יהודים). לעומת זאת, בקרב הקורבנות חלקם של קטינים גדול יותר ועומד על 17%.  

מעניין לציין כי בעוד הגידול במספר הקורבנות הקטינים גדל בקצב יציב ניתן לראות קפיצה לא מוסברת במספר הקורבנות הבגירים בין השנים 2009 ו-2010. ייתכן ומדובר בתוצר של עליית המודעות לפשעי מחשב או לחלופין הפיכה של פשיעה מסוג זה ליותר נפוצים. יש להתייחס לנתוני הקורבות בחשדנות מסויימת היות לעיתים, למשל במקרה של חדירה לחומר מחשב, זהות הקורבן לא תמיד ברורה. עמימות זהות הקורבן נובעת ממקרים של ריבוי משתמשים במחשב, עבירות הנוגעות למחשבים ציבוריים או שמחשבים המתפקדים כמסוף עבודה או בקרה.

תיקים לפי חשודים וקורבנות

שנה

חשוד בגיר

חשוד קטין

חשוד יהודי

חשוד לא יהודי

קורבן בוגר

קורבן קטין

סה"כ תיקים

2007

45

9

47

6

163

21

226

2008

49

7

50

6

204

27

286

2009

55

3

55

1

263

55

371

2010

44

9

40

10

441

86

614

2011

45

8

49

3

443

110

643

2012*

32

3

29

2

304

73

462

*הנתונים לשנת 2012 הינם עד חודש אוקטובר

עברות מחשב – סגירת תיקים

נראה כי ברוב המקרים (61.1%) בהם יש חשד לעבירה או פשע ממוחשב לא ניתן היה לאתר חשוד או עבריין. סיבות נוספות הן  מחסור בעניין ציבורי (27.6%) או חוסר ראיות (8.1%).

 

גרף עגול המציג את גודלן היחסי של סיבות סגירת תיקי חקירה לעברות שנעשו באינטרנט בהתאם לטבלה בהמשך

סיבת סגירת התיק לפי שנים

סה " כ תיקים לפי כל העבירות

עבריין לא נודע

 אי   איתור נאשם או חשוד

אין עניין לציבור

חוסר עניין   לציבור/ עד מדינה

חוסר ראיות

אין אשמה פלילית

2007

318

119

3

127

1

36

26

2008

409

191

5

125

3

56

27

2009

495

289

7

137

4

40

14

2010

768

490

9

197

2

50

15

2011

725

491

11

171

0

50

0

2012

376

271

0

85

0

19

0

סה"כ

3091

1851

35

842

10

251

82

אחוז

100%

60%

1%

27%

0%

8%

3%

*הנתונים לשנת 2012 הינם עד חודש אוקטובר

עברות שמקום ביצעון הינו ברשת האינטרנט

בסעיף זה רוכזו כל העבירות "הרגילות" שבוצעו בתיווך או בעזרת האינטרנט.בכדי להפיק מידע על נתונים אלו ביקשנו מהמשטרה לספק נתונים אודות תיקי חקירה שמקום ביצוע הפשע הוגדר כ-"רשת האינטרנט".

סוג העבירות

העברה הנפוצה ביותר הינה החזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין (60 מקרים ב-5 שנים האחרונות) ולאחר מכן מעשה משונה בקטינה עד גיל 14(40 מקרים) ואיומים (32 מקרים). מבט על שכיחות המקרים לאורך השנים אינו חושף מגמה ברורה וקיימת תנודתיות חזקה מאוד בין מספר התיקים \ חשודים לאורך השנים.  

עברות שמקום ביצוען היה באינטרנט ב-4 השנים האחרונות

סוג העברה

מספר מקרים

החזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין

60

מעשה מגונה בקטינה עד 14

40

איומים

32

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

27

שמוש בדמותו של קטין בפרסום תועבה

27

חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת

26

קבלת דבר במירמה

25

הטרדה באמצעות מתקן בזק

23

איסור הלבנת הון – הסתרת מקור הרכוש

20

פגיעה בפרטיות

18

פרסום תועבה או הכנה לפרסום

17

סחיטה באיומים

16

הטרדה והתנכלות מינית

15

חדירה לחומר מחשב

14

פגיעה בפרטיות-בילוש או הטרדה אחרת

13

שימוש בגופו של קטין לפרסום תועבה

11

הגרלות והימורים אסורים

10

החזקת מקום להימורים או הגרלות

10

הסתה לאלימות או לטרור

10

העברת מידע כוזב במחשב

9

מעשה מגונה בקטין עד 16

9

הונאה בכרטיס חיוב

8

מעשה מגונה בכל מקום בפני קטין עד 16

8

פגיעה בפרטיות-פרסום תצלום משפיל

8

שיבוש פעולת מחשב

6

העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק

5

מחיקה או שינוי חומר מחשב

5

גניבה בידי עובד, ממעבידו

4

האזנת סתר או שימוש בה שלא כדין

4

כמות העברות ומאפייני העבריינים

המאפיינים הנפוצים ביותר של חשודים בתיקי חקירה שמקום ביצוע העברה היה האינטרנט הינם זכרים, בוגרים ויהודים. בנוסף ניתן לראות מגמה כללית של עלייה במספר תיקי החקירה המסווגים את מקום ביצוע העברה כרשת האינטרנט (על אף הירידה בשנת 2011).

 

גרף של מאפיינים דמוגרפים של חשודים בעברות שמקום ביצוען היה האינטרנט  לפי שנים בהתם לטבלה בהמשך

יהודי

לא יהודי

בגיר

קטין

זכר

נקבה

2007

67

3

65

6

70

7

2008

85

6

89

5

83

15

2009

91

6

101

2

94

14

2010

85

13

97

7

100

10

2011

58

6

64

3

60

10

2012*

126

6

127

3

112

24

סה"כ

512

40

543

26

519

80

* הנתונים לשנת 2012 אינם כוללים את דצמבר

כמו במקרה של עבירות מחשב, ייתכן כי גם עלייה זאת מוסברת על ידי עליית הפופולאריות של פשיעה מתווכת מחשב ועליית מודעותם של תושבי ישראל לעבירות אלו.

סיכום

הנתונים שבידנו אינם מספיקים בכדי לקבל תמונת מצב אמיתי של פשיעה מתווכת אינטרנט בישראל.

דרוש מחקר עתידי בכדי לבחון את השפעת הפשיעה המקוונת על תושבי המדינה. יש לבצע סקר רחב הבודק חשיפה לפשעים המתווכים על ידי האינטרנט ופשעי מחשב גם כאשר פשעים אלו אינם מדווחים למשטרת ישראל. על מחקרים מסוג זה גם לבחון את ההשפעה של פשעם אלו על החיים בישראל ומידת הנזק שנגרמה מהם הן לאנשים פרטיים והן לעסקים מסחריים.

מחקרים כאלו יאפשרו גם לבחון את יעילות המשטרה בטיפול בעבירות אלו. בכדי לעשות זאת יש להשוות את הנתונים הנוגעים לתיקי חקירה ביחס לממצאים מסקרים רוחביים לבחינת רמת הפשע האמיתית (ולא רק את רמת הדיווח ופתיחת תיקים). ניתוח אפקטיבי יכלול גם נתונים ממערכת בתי המשפט בכדי לבחון כמה מהתיקים שלא נסגרו הביאו להרשעות בפועל.

 

הקבצים שהתקבלו ממשטרת ישראל מופיעים במלואם בסדרת הנתונים פשעי מחשב ופשעים שנעשו באינטרנט. אנו מזמינים ומעודדים כל גורם לעשות שימוש בקבצים לניתוח והפקת נתונים ואנו מקווים לפרס נתונים נוספים על נושא הפשיעה בעתיד.