חזרה לעמוד הקודם

דוח יישום חוק חופש המידע 2017

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב. הדוח כולל את מספר הפניות שטופלו, סוגי הבקשות שנתקבלו, מספר הבקשות שנדחו, את הפירוט לגבי זמן הטיפול ואת הסיבות לדחייה, עתירות ופסקי דין.

הדו"ח השל שנת 2017 מורכב משני חלקים:

  • הראשון, השנתי הדו"ח שהיחידה הממשלתית לחופש המידע שרת עבור מפיקה המשפטים להגשה לממשלה. דו"ח פעילות את כולל זה היחידה בשנה החולפת, המידע חופש חוק של היישום רמת תוכניות את וכן בממשלה היחידה לשנה הקרובה, כמתחייב מהחלטת הממשלה 2950.
  • החלק השני, ייחודי לשנה זו בה אנו מציינים 20 שנה לחוק חופש המידע. בחלק זה הדו"ח ניסה לשקף מגמות רחבות יותר ואבני דרך הקשורות לחופש המידע בישראל מאז נחקק החוק.

להלן מספר נתונים על שנת 2017:

  • הוגשו 7945 בקשות חופש מידע לממשלה. עלייה של כ-19% בכמות הבקשות לעומת שנת 2016.
  • בממוצע, על כל 10,000 תושבים בישראל מוגשות 7.6 בקשות למידע. לשם השוואה – בארה"ב מוגשות על אותו מספר תושבים פי עשר בקשות- 76.8בקשות למידע.
  • סך האגרות שנגבו השנה על ידי הממשלה עומד על כ- 101,000 ש"ח.