חזרה לעמוד הקודם

דוח יישום חוק חופש המידע 2018

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב. הדוח כולל את מספר הפניות שטופלו, סוגי הבקשות שנתקבלו, מספר הבקשות שנדחו, את הפירוט לגבי זמן הטיפול ואת הסיבות לדחייה, עתירות ופסקי דין.

הדו"ח של שנת 2018 מצביע על מספר מגמות:

  • לראשונה חצה מספר הבקשות למידע שהוגשו למשרדי הממשלה ויחידות הסמך את רף ה-10,000, ובכך המשיך מגמה רציפה, עקבית ותלולה של עליה במספר הבקשות למידע מוגשות לממשלה בשנים האחרונות.
  • 40% מעילות הדחיה בממשלה מבוססות על כך שלא ניתן לאתר את המידע, המידע אינו מצוי ברשות או שהמידע נמצא ברשות אחרת.