חזרה לעמוד הקודם

80% מהתיכוניסטים מתכתבים עם המורה במייל או בוואטסאפ- מיצ"ב תשע"ו

הורדה או צפיה בנתונים:

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. הדוח נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

המעבר לעידן הדיגיטלי של המאה ה-21 הוביל להכנסת שינויים באורח החיים ולצורך במיומנויות חדשות המאפשרות השתלבות נאותה בסביבה ותרומה לחברה. המדד "שימוש במחשב במקצועות המיצ"ב במהלך שעות הלימודים" מבקש לבחון את המידה בה התלמידים משתמשים במחשב במהלך שעות הלימודים בבית הספר לצורכי הלמידה של מקצועות המיצ"ב: לשון והבעה, אנגלית, מתמטיקה ומדע וטכנולוגיה.

במיצ"ב תשע"ו נשאלו התלמידים לראשונה גם על אופי השימוש במחשב, ונמצא כי התלמידים משתמשים במחשב בעיקר לצורך חיפוש מידע באינטרנט, כפי שדיווחו כשני שליש מהתלמידים. עוד נשאל לראשונה במיצ"ב זה על תקשורת דיגיטלית/סלולרית בין המורה והתלמיד. נמצא כי עם העלייה בשכבות הגיל, יש עלייה בשיעורי הדיווח (52% ביסודי, 70% בחט"ב ו-80% בחט"ע). עם זאת, יש לשים לב לכך, שעלייה עם הגיל ניכרת בעיקר בקרב דוברי עברית (91% מהתלמידים בחט"ע). בקרב דוברי הערבית אין הבדלים משמעותיים בין שלוש שכבות הגיל.

מתוך הממצאים:

  • בין השנים תשס"ח-תשע"ו ניכרת עלייה משמעותית ומתמשכת בדיווחי התלמידים על שימוש במחשב במקצועות המיצ"ב במהלך שעות הלימודים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים, בשני מגזרי השפה.
  • באופן כללי, תלמידים בבתי הספר היסודיים דיווחו על שימוש במחשב במקצועות המיצ"ב בשיעור גבוה יותר בהשוואה לתלמידי חטיבות הביניים (בשנת תשע"ו – 56% ביסודי לעומת 36% בחט"ב).
  • בהשוואה בין מגזרי השפה נרשמו בחטיבות הביניים שיעורי דיווח גבוהים יותר בבתי ספר דוברי עברית בהשוואה לבתי ספר דוברי ערבית (38% לעומת 32%, בהתאמה), ובבתי ספר יסודיים לא היה הבדל משמעותי בין שני מגזרי השפה. בבתי ספר יסודיים נמחק הפער בין דוברי ערבית ובין דוברי עברית, לטובת האחרונים (פער של 1% בתשע"ו לעומת פער של 14% בתשס"ח). בחטיבות הביניים נותר פער של 6% לטובת דוברי העברית.
  • בחינת שיעורי הדיווח על שימוש במחשב במקצועות השונים מלמדת כי תלמידים מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על שימוש במחשב בשיעורי מדע וטכנולוגיה בהשוואה לשאר התחומים.