חזרה לעמוד הקודם

תחושת ביטחון אישי במרחב המקוון – מתוך סקר ביטחון אישי 2021

מאז 2014 מבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי שנה באופן שוטף את סקר ביטחון אישי, במסגרתו היא מודדת נתונים אודות פגיעה מעבירות שונות בקרב בציבור בישראל.
ביוני 2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים מסקר ביטחון אישי לשנת 2021, הכוללת בין השאר נתונים אודות עבירות ותחושת ביטחון באינטרנט.

נתונים אודות תחושת הביטחון האישי לגבי עבירות במרחב המקוון:

  • 28.1% מבני ה-20 ומעלה שהשתתפו בסקר ציינו כי חוששים להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט.
  • האוכלוסיה הערבית הפגינה פחות חשש להיפגע מעבירה מקוונת לעומת אוכלוסיות אחרות שהעידו לעיתים יותר קרובות כי הן חוששות "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" (7.5% לעומת 30.8% בהתאמה).
  • האחוז הנמוך ביותר של החוששים "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט בקרב חרדים (16.8%) ואילו האחוז הגבוה ביותר הופיע בקרב מסורתיים לא כל כך דתיים (36.1%).

  • בחשש להיפגע מעבירה מקוונת כתוצאה משימוש באינטרנט, ניכר כי ככל שהאשכול החברתי-כלכלי של יישוב המגורים של הפרט נמוך יותר, כך החשש להיפגע מעבירה מקוונת ב"מידה רבה מאוד"/"במידה רבה" נמוך יותר. האחוז הגבוה ביותר (36.6%) נצפה ביישובים מאשכולות 9-10 של המדד החברתי-כלכלי, ואילו האחוז הנמוך ביותר נצפה ביישובים מאשכולות 1-2 (17.6%).
  • במהלך 12 החודשים שקדמו לסקר, נפגעו 6.5% מבני 20 ומעלה מעבירה מקוונת – השיעור הגבוה מבין העבירות הנסקרות בסקר 2021.
  • 57.7% מאלו שנפגעו מעבירה מקוונת ציינו כי הם חוששים "במידה רבה מאוד"/" במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת, אחוז הגבוה משמעותית מזה שנצפה בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה מקוונת (26%~).
  • נשים חוששות מפגיעה מקוונת יותר מגברים, הן בקרב האוכלוסיה שכבר נפגעה בעבר, והן בקרב האוכלוסיה שלא נפגעה.
  • בקרב גברים שנפגעו מעבירה מקוונת, אחוז החוששים "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת עמד על 55.2%, אחוז גבוה משמעותית מהאחוז מהאחוז בקרב אלו שלא נפגעו מעבירה דומה (23.2%).
  • בקרב נשים שנפגעו מעבירה מקוונת, אחוז החוששות "במידה רבה מאוד"/"במידה רבה" להיפגע מעבירה מקוונת היה גבוה משמעותית מהאחוז בקרב הנשים שלא נפגעו מעבירה דומה – 60.4% לעומת 28.6%.