חזרה לעמוד הקודם

דו"חות אודות יישום חוק חופש המידע במשרדי הממשלה

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב. הדוח כולל את מספר הפניות שטופלו, סוגי הבקשות שנתקבלו, מספר הבקשות שנדחו, את הפירוט לגבי זמן הטיפול ואת הסיבות לדחייה, עתירות ופסקי דין.

פרסום הדו"חות החל בשנת 2013 והם מאפשרים לבחון מגמות בהנגשת מידע ומימוש החוק לחופש המידע ברשויות הממשלתיות, רשויות הסמך ורשויות מקומיות. כמו כן, הדו"חות מאפשרים לבחון מגמות באכיפת החוק, כולל כמות העתירות המתקבלות והנדחות, וגובה סכומי הפיצויים המתקבל בעטיין.