החזירו אותם הביתה עכשיו

שימוש באינטרנט ומוגנות דיגיטלית של הגיל השלישי בישראל: נתונים ותיאוריה בראי מדעי החברה

מבוא

בימינו, אוכלוסיית הקשישים, אשר מוגדרת לרוב כאנשים מגיל 60 או מגיל 65 (United Nations, 2020), ממשיכה במאמציה להשתלב בעולם המודרני ולהתאים עצמה לבני גילאים צעירים יותר בכל הקשור לאימוץ טכנולוגיות חדשות ולשימוש בהן לצרכים שונים ביום־יום. זקנים הם קבוצת הגיל אשר השימוש שלה באינטרנט (Anderson & Perrin, 2017) ובטכנולוגיות חדשות נוספות (Faverio, 2022) צומח בקצב הגבוה ביותר מבין כל קבוצות הגיל. למרות זאת, בכל הנוגע לאימוץ טכנולוגיות חדשות, שימוש מתמשך בהן או היקף ותדירות השימוש בהן, הם עדיין לא מצליחים להדביק את שיעורי השימוש בקרב אוכלוסיות צעירות יותר.

ברחבי העולם, חקר השימוש בטכנולוגיה בגיל זקנה מתרחב משנה לשנה. עם זאת, לא כל הנושאים בתחום זה זוכים למידה דומה של התייחסות מדעית. כך, למשל, נערכו עשרות מחקרים על התפקיד שמילאה הטכנולוגיה בחיי קשישים בתקופת הקורונה (ראו לדוגמה: Campos-Castillo, 2021; Hajek & Konig, 2022; Nimrod, 2020; Rosenberg & Taipale, 2023; Wilson-Nash et al., 2023) ועל השימוש באינטרנט בגיל זקנה (Berner et al., 2012; Chang et al., 2015; Choi et al., 2020; Friemel, 2016). אולם בנושאים אחרים, כגון שימוש בממשל דיגיטלי (Choudrie et al., 2013; Hong & Choi, 2020; Rosenberg, 2022; 2024) וסוגיות סייבר בגיל השלישי (Morrison et al., 2021; Quan-Haase & Ho, 2020; Zou et al., 2024), נערכו מחקרים מעטים בלבד.

בשנת 2023 ערך איגוד האינטרנט הישראלי סקר בקרב בני 65 ומעלה בישראל, שנועד לבחון לעומק את השימוש באינטרנט לצד סוגיות סייבר נבחרות בקבוצת גיל זו. בסקר נבדקו דפוסי השימוש באינטרנט דוגמת תדירות השימוש, סוג המכשירים שבהם משתמשים המשיבים, שימושי האינטרנט הנפוצים ביותר ורמת האוריינות הדיגיטלית. לצד אלה נבחנו היבטים שונים של מודעות לבטיחות והתגוננות מפגיעות ברשת, וכן התפיסות, העמדות והחסמים של בני הגיל השלישי ביחס לאינטרנט ולשימוש ברשתות החברתיות. ממצאי הסקר מעידים על כך שקיימים פערים בצרכים הדיגיטליים של קבוצות שונות בתוך אוכלוסיית הגיל השלישי, כאשר ניתן לחלק צרכים אלה לשלוש רמות: הרמה הבסיסית (יישומי מחשב וחיפוש ברשת), הרמה התפקודית (מיצוי זכויות ושירותים חיוניים דיגיטליים) ורמת הבטיחות (מוגנות ברשת ודרכי התגוננות). נוסף על כך, נמצאו הבדלים מגדריים בכל הקשור לשימוש באינטרנט, וכן הבדלים ניכרים על רקע הכנסה, רמת השכלה ודת.

דפוסי השימוש ברשת של הגיל השלישי ביצוע פעולות ברשת - גרף

במאמר הנוכחי אדון בממצאי הסקר בראי תיאוריות שונות המופיעות בספרות האקדמית העוסקת בחקר השילוב של טכנולוגיה בזקנה (Gerontechnology או Aging and Technology Studies) ובחקר תופעות מקבילות. תיאוריות אלה יסייעו להסברת התופעות הרלוונטיות, בדגש על ההבדלים בין הקטגוריות השונות שאליהן משתייכים הקשישים. בעזרת גישת הפער הדיגיטלי (Berner et al., 2012; Berner et al., 2019; Choi et al., 2020) ותיאוריות חברתיות משלימות יתבצע ניתוח של ממצאי הסקר והעמקה בהבנתם, תוך השוואה לספרות הקיימת בתחום.

פרק א': מדידת פערים דיגיטליים ודפוסי השימוש של בני הגיל השלישי באינטרנט ובטכנולוגיות חדשות

ראשית, יש לשאול: האם ההסתברות שקשישים ישתמשו באינטרנט זהה עבור כל הקבוצות? לפי גישת הפער הדיגיטלי (Digital divide) (Jiang et al., 2019) – או בהקשר של הגיל השלישי, פער דיגיטלי אפור (Grey digital divide) (Friemel, 2016) – התשובה שלילית. לפי תיאוריה זו, שיש הרואים בה פרדיגמה, קיימים הבדלים בשימוש בטכנולוגיה בין קבוצות אוכלוסייה שונות בגיל זקנה. אולם, "פער דיגיטלי" הוא מונח מורכב, המתחלק לשלושה סוגי פערים: גישה פיזית, הבדלים ברקע וגישה קוגניטיבית (Jiang et al., 2019). במאמר זה יידונו שני הסוגים הראשונים, שכן הם אלה שבאו לידי ביטוי בשאלון ובממצאי הסקר.

הסוג הראשון, פער הגישה, מתייחס לפער בין מי שמשתמשים באינטרנט למי שאינם משתמשים בו. מממצאי הסקר עולה כי כ-70% מהזקנים בישראל עושים שימוש באינטרנט ובאפליקציות בטלפון החכם, וגולשים בעיקר מהטלפון הנייד. כלומר, כ-30% כלל אינם משתמשים באינטרנט, ואפשר לומר שלפחות חלקם לא הצליחו לגשר על פער הגישה. עם זאת, יש לתת את הדעת גם על הסבר נוסף לתופעת ה"לא-משתמשים" (Gallistl et al., 2020): יחידים שנמנעים משימוש בטכנולוגיה בצורה מודעת ומושכלת, בדיוק כפי שהמשתמשים בוחרים להיעזר בה (Knowles & Hanson, 2018). לפיכך, אי-שימוש בקרב קבוצה זו אינו נובע בהכרח מהפער בגישה פיזית או מכל פער אחר. אם כן, בסקרים בעתיד מומלץ לכלול שאלות הבוחנות את הסיבות לאי-שימוש באינטרנט.

הסוג השני הוא פער הנובע מהבדלים על בסיס רקע סוציו-דמוגרפי. על פי ממצאי הסקר, גברים (75.2%) משתמשים באינטרנט יותר מנשים (63.4%). ממצא זה סותר מחקרים קודמים, שחלקם מצאו כי אין הבדלים מגדריים בשימוש באינטרנט או בטכנולוגיות חדשות בכלל (Berner et al., 2012; Chiu & Liu, 2017; Choi et al., 2020), ואילו אחרים טענו כי קיים הבדל כזה, אולם בכיוון ההפוך – נשים משתמשות באינטרנט יותר מגברים (Choi et al., 2022). נראה כי בהקשר של שימוש באינטרנט, קיימים בקרב זקנים בישראל הבדלים מגדריים מסורתיים. ייתכן כי הדבר נובע מכך שהגברים נחשפו יותר מנשים למחשבים ולאינטרנט, או רכשו כישורים דיגיטליים טובים יותר, בשנות התעסוקה שלהם. בסקרים בעתיד מומלץ לבחון את הסיבות להבדלים הללו.

הממצא לגבי הבדלים אתניים (73.1% מהיהודים משתמשים באינטרנט לעומת 24% מהערבים) תואם מחקרים שמצאו הבדל דומה בין קבוצות אתניות או גזעיות שונות (Choi et al., 2020; Choi et al., 2022), אולם יש לציין כי בחלק מהמחקרים בתחום לא נמצא הבדל כזה (Chang et al., 2015). ההבדל שנמצא בין קבוצות גיל, לפיו שיעור משתמשי האינטרנט הולך ופוחת ככל שהמשיבים מבוגרים יותר, תואם למחקר הקיים בתחום (Berner et al., 2019; Chang et al., 2015; Chiu & Liu, 2017). בסקר נמצאו גם הבדלים הנוגעים לרמת ההשכלה, כאשר שיעור המשתמשים גבוה יותר בקרב בעלי השכלה אקדמית (89.1%, לעומת 25% משתמשים בעלי השכלה נמוכה). ממצא זה תואם את הספרות (Chiu & Liu, 2017). לבסוף, נצפתה מגמה דומה לזו גם בנוגע להבדלים ברמת ההכנסה (54.2% משתמשים בקרב בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע במשק, לעומת 98% בקרב בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע), אשר גם היא תואמת את הספרות הקיימת (Chang et al., 2015; Choi et al., 2020).

השאלה הבאה היא: האם קשישים משתמשים באינטרנט במידה שווה עבור כל המטרות האפשריות? התשובה לכך שלילית. תיאוריית היררכיית הצרכים של מאסלו (Need hierarchy theory) מתארת מדרג של צרכים אנושיים – החל מצרכים גופניים בסיסיים, דרך צרכים הקשורים לביטחון ושייכות, וכלה בצורך בהגשמה עצמית (McLeod, 2007). ממצאי הסקר הולמים תיאוריה זו במידה לא מבוטלת, שכן נמצא כי המטרה הנפוצה ביותר לשימוש באינטרנט היא קבלת מידע רפואי ושירותי בריאות (70.7%). הדבר מתקבל על הדעת לנוכח העובדה כי הגיל השלישי מתאפיין בבעיות בריאות שונות, וכי ההסתברות לחלות במחלות כגון סרטן גבוהה יחסית לגילאים צעירים יותר (Jackson et al., 2020). נראה כי שיעור גבוה של קשישים פונים לאינטרנט לשם חיפוש מידע בריאותי או שימוש בשירותי בריאות מקוונים, במטרה לספק את הצורך הפיזיולוגי. עם זאת, הממצאים המראים כי אין הבדלים מובהקים בשיעור השימוש למטרה זו מבחינת הרקע הסוציו-דמוגרפי, סותרים במידת מה את הממצאים המקבילים בספרות המדעית (Weber et al., 2020; Yoon et al., 2020). הממצא היחיד שתאם את הספרות נוגע להבדלים אתניים – שיעור הערבים שדיווחו כי חיפשו מידע בריאותי מקוון לעיתים קרובות (41.7%) היה גבוה משיעור היהודים (29.5%). ממצא זה תואם את ממצאי מחקרם של מש ואחרים (Mesch et al., 2012), שמצאו הבדל דומה באוכלוסייה הכללית בישראל. ניתן להסביר אותו בעזרת היפותזת ההגוונה החברתית (Social diversification hypothesis), לפיה יחידים המשתייכים לקבוצות מוחלשות בחברה מנצלים את האינטרנט ככלי לצמצום פערים, למשל בהקשר של בריאות (Mesch et al., 2012).

השימוש הנפוץ הבא הוא קבלת שירותי בנקאות מקוונת (61.9%). ההבדל המובהק שנמצא בין שיעורי הגברים (77%) לנשים (49.8%) בהקשר זה תואם ממצאי מחקרים קודמים (Schehl et al., 2019).

שימוש נפוץ נוסף הוא גלישה ברשתות החברתיות (54.3%). ממצא זה תואם את תיאוריית היררכיית הצרכים, שכן הוא מבליט את הצורך בשייכות, שחשיבותו פחותה מעט מזו של הצורך בבריאות. השימוש במדיה חברתיים עשוי להעניק לקשישים חיבור לעולם, לסייע להם לתקשר עם חברים וקרובי משפחה או לקבל מידע, ובכך להפחית את רמות הבדידות והבידוד החברתי ואת השלכותיהם השליליות על הבריאות (Williams & Dedeo, 2023). ההבדל המגדרי שנמצא בהקשר זה (57.6% מהנשים לעומת 50% מהגברים) אינו תואם חלק מהספרות (Sousa et al., 2023; Yu et al., 2016) ואף סותר את חלקה (Zhou, 2019). על מנת להבין טוב יותר את ההבדלים בין הממצא בסקר ובין הספרות הקיימת, מומלץ בסקרים הבאים לבחון הבדלים מגדריים הנוגעים לשימושים ספציפיים ברשתות החברתיות.

שאלה נוספת היא: באמצעות איזה מכשיר גולשים זקנים באינטרנט? ממצאי הסקר הצביעו על שוני רב בין שיעורי המשתמשים במכשירים שונים, לדוגמה בין המשתמשים בטלפון נייד לא חכם (7.2%) למשתמשים במחשב נייד (21.6%) או בטלפון חכם (60.4%). ניתן להסביר שוני זה באמצעות תיאוריית השימושים והסיפוקים (Uses and gratifications theory). אם בעבר תיאוריה זו הסבירה את הסיבות שמובילות לשימוש במדיה מסורתיים (Katz et al., 1974), כיום ביכולתה להסביר גם את הסיבות לשימוש בטכנולוגיות חדשות בגיל זקנה (Adoni & Nimrod, 2020; Rosenberg & Taipale, 2022). לפי תיאוריה זו, כל המשתמשים בטכנולוגיות, ובכלל זה בני הגיל השלישי, בוחרים בקפידה ובאופן מודע את הטכנולוגיות או את האפשרויות הספציפיות בתוכן שאליהן הם פונים (Han et al., 2015). הסיבה העיקרית לקפדנות זו היא השאיפה לסיפוק צרכים מסוימים (Heravi et al., 2018). הבחירה בטכנולוגיה או בתכונות מסוימות שלה נובעת מתרומתה בעבר למילוי צרכים, או מהציפייה שבזכותה יתמלאו צרכים כלשהם בעתיד (Vaterlaus, 2017). הטלפון החכם מייצג עולם מולטימדיה רב-תכליתי (Taipale et al., 2024). בניגוד לטלפון הרגיל, אפשר לגלוש בו הן באמצעות דפדפן והן באמצעות יישומים, מה שמעצים את חוויית הגלישה. בשונה מכל סוג של מחשב, הטלפון החכם הוא קטן וקל משקל, והמשתמש יכול לשאת אותו בכל זמן ובכל מקום. לפיכך, הוא עשוי לספק מגוון רחב של צורכי הזקנים, ואולי אפילו את רובם, בצורה הטובה ביותר מבין כל הטכנולוגיות האפשריות. חלק ניכר מההבדלים הסוציו-דמוגרפיים שנמצאו בסקר בנוגע לשימוש או אי-שימוש בטלפונים חכמים תואם את הספרות (Rosenberg & Taipale, 2022; Seifert & Schelling, 2015). אלו הם פני הדברים בהקשר של הבדלים מגדריים (גברים [67.4%] לעומת נשים [56.1%]) והבדלים ברמת ההשכלה (בעלי השכלה נמוכה [15.8%] לעומת בעלי השכלה אקדמית [82%]) וברמת ההכנסה (בעלי הכנסה מתחת לממוצע למשק [46.8%] לעומת בעלי הכנסה מעל הממוצע [89.8%]).

דפוסי השימוש של הגיל השלישי באינטרנט - שימוש במכשירים - גרף

נפנה לשאלה הבאה: האם השימוש של זקנים באינטרנט הוא עצמאי לגמרי? התשובה היא לא. על פי ממצאי הסקר, מרבית הנשאלים (53.4%) ציינו מעורבות בינונית לכל הפחות של בני משפחה בפעילותם ברשת. ניתן להסביר ממצא זה באמצעות מודל הסולידריות הבין-דורית (Intergenerational solidarity theory), הגורס כי טיב היחסים בין הדורות במשפחה הוא פונקציה של התרומה של כל דור ללכידות המשפחתית. לפי המודל, הסולידריות הבין-דורית היא רב-ממדית וכוללת שישה היבטים: אסוציאטיבי (תדירות התקשורת הבין-דורית ודפוסי התקשורת), רגשי (אינטימיות וקרבה רגשית), תפקודי (תלות הדדית ואוטונומיה), נורמטיבי (נורמות משפחתיות ואינדיווידואליזם), הסכמי (קונצנזוס או מחלוקות בנוגע לערכים ואמונות) ומבני (זמינות) (Taipale et al., 2017). בהתאם למודל, ניתן לומר כי קיימת סולידריות תפקודית לא מבוטלת במשפחות הנשאלים, שמתבטאת במידה זו או אחרת בכל הקשור לשימוש שלהם באינטרנט. ההבדלים האתניים שנמצאו במידת המעורבות של בני המשפחה (52.6% בקרב יהודים לעומת 75% בקרב ערבים) מראים על מעורבות רבה של המשפחה בחיי הזקן – ואולי גם על סולידריות תפקודית גבוהה יותר – בחברה הערבית, אשר בה זוכים הורים זקנים גם בימינו לטיפול בית בידי ילדיהם (Manor, 2018).

הסולידריות התפקודית (הדיפרנציאלית) באה לידי ביטוי גם במעורבות המשפחה בשימושי אינטרנט מסוימים. למשל, 49% מהנשאלים ציינו כי פנו לקרוביהם בנושאים הקשורים לאוריינות דיגיטלית, כגון תפעול טכני ומיומנויות גלישה, אולם רק 19.4% נעזרו בבני משפחה לצורך שליחת דואר אלקטרוני.

מעורבות המשפחה בשימוש באינטרנט של הגיל השלישי

בפרק הבא אדון במשמעויות הממצאים הנוגעים לתחושת המוגנות ברשת של בני הגיל השלישי.

פרק ב': קורבנוּת דיגיטלית והתגוננות מפניה

בפרק זה, המונח "קורבנות דיגיטלית" מתייחס למכלול של פגיעות הנובעות מפעולות טכנולוגיות זדוניות. אין זה מונח שגור בספרות, אשר נוטה להשתמש במושגים "קורבנות סייבר" (Cyber victimization, Dodel & Mesch, 2017) או "קורבנות מקוונת" (Online victimization, Finkelhor et al., 2000) בהקשר של פגיעות כאלו. אולם, מושגים אלה מתייחסים לעולם האינטרנט או לסביבת המחשב, ועם חדירתם של טלפונים חכמים וסוגים אחרים של מכשירים ניידים לשגרת חיינו, לצד ריבוי מקרי הפגיעה כתוצאה משימוש ביישומים שונים, ראוי להרחיב את המונחים הללו כך שיכללו גם פגיעות מבוססות טכנולוגיה שאינן דרך המחשב.

השאלה הראשונה בפרק זה היא: האם לקבוצות אוכלוסייה שונות בגיל זקנה יש הסתברות שונה לקורבנות דיגיטלית? לפי תיאוריית הפעילויות השגרתיות (Routine activities theory), התשובה חיובית. תיאוריה זו טוענת כי יחידים משתייכים לקבוצות חברתיות שונות המנהלות אורח חיים שונה, ולכן יש להם הסתברות שונה להיחשף למצבים שמובילים לקורבנות או לפגיעה (Canetti-Nisim et al., 2006). ממצאי הסקר מצביעים על שוני בסיכוי להיפגע מעבירות שונות. למשל, בחלק מהמקרים קיים הבדל מגדרי מובהק. יותר גברים (21.7%) מנשים (9%) קיבלו לפחות פעם אחת סרטונים אלימים או תכנים בעלי אופי פורנוגרפי. כמו כן, יותר גברים (51.4%) מנשים (38.7%) חוו לפחות פעם אחת הונאה או ניסיון הונאה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני או SMS. הבדל זה משקף את ההבדלים המגדריים בסיכון לשמש מטרה להונאות מקוונות, כאשר עבור גברים הסיכון גבוה יותר (Mesch & Dodel, 2018). בהתאם לתיאוריה הנדונה, ייתכן שהבדל זה נובע, בין השאר, מכך שגברים נחשפים יותר לתכנים אלימים או לסכנות העשויות להביא להונאה. מומלץ כי סקרים עתידיים יתייחסו למידת החשיפה לתכנים ואתרים אשר עלולים להוביל לקורבנות דיגיטלית.

השאלה הבאה היא: האם משתמשי אינטרנט זקנים שונים משתמשים במידה שווה בפרקטיקות התגוננות שונות ברשת? לפי תיאוריית מוטיבציית ההגנה (Protection motivation theory), התשובה שלילית. תיאוריה זו טוענת כי תגובתם של פרטים לאיומים תלויה בעיקר בתפיסתם לגבי עוצמת האיום ולגבי יכולתם להתמודד איתו (Bartol et al., 2022), וכי הערכת הסיכון להיפגע ממאורע מסוים תלויה באפקטיביות של ההתנהגות המשמשת להגנה מהאיום (Jankovic et al., 2020). על פי ממצאי הסקר, ובהתאם לתיאוריה זו, נראה שבקרב משתמשי אינטרנט קשישים התנהגויות מסוימות הן יותר שכיחות מאחרות בכל הקשור להתגוננות מפני קורבנות דיגיטלית. שתי הפעולות הנפוצות ביותר שנמצאו בסקר הן שימוש בסיסמאות מורכבות רבות (54.5%) וביצוע אימות דו-שלבי (54%). ייתכן כי הנשאלים תופסים פעולות אלה כתגובות יעילות לאיומים דיגיטליים, ואפשר שהן אכן מקטינות הלכה למעשה את האיום עליהם מפני קורבנות דיגיטלית. ההבדלים שנמצאו בסקר בין קבוצות שונות תואמים בחלקם את הספרות העוסקת בהתגוננות דיגיטלית באוכלוסייה הכללית (Dodel & Mesch, 2017; Mesch & Dodel, 2018). ההבדלים בין המגדרים (גברים מבצעים פעולות התגוננות בשיעור גבוה יותר מנשים) וקבוצות הגיל (המבוגרים ביותר משתמשים בפחות פרקטיקות התגוננות משאר המשיבים) תואמים את הממצאים בספרות הקיימת. לעומת זאת, נמצא כי משתמשים בעלי השכלה אקדמית השתמשו בפרקטיקות התגוננות יותר מבעלי השכלה נמוכה, ואילו בספרות לא נמצאו הבדלים כאלה.

חשיפה לפגיעות מקוונות של הגיל השלישי - גרף

ולשאלה השלישית: האם כל משתמשי האינטרנט בגיל השלישי מדווחים על קורבנות דיגיטלית לרשויות החוק? ממצאי הסקר מראים שרק 39.3% מהנשאלים הביעו נכונות לדווח על קורבנות דיגיטלית למשטרה. ניתן לראות ממצא זה בפרספקטיבה של תיאוריית הביצוע (Performance theory), המשמשת בדרך כלל להערכת ההשפעה של מידת שביעות הרצון מעבודת הרשויות (Van Craen & Skogan, 2015). התיאוריה מניחה כי פרטים בחברה נוהגים להעריך את הביצועים של מוסדות המדינה ולהתנהג בהתאם להערכה זו. ככל שביצועי המוסדות טובים יותר לדעת הציבור, כך הוא נותן להם לגיטימציה רבה יותר (Boateng, 2018) ומסכים לשתף עימם פעולה בצורה נרחבת יותר (Merenda et al., 2020). אם כן, הממצא המדובר עשוי להצביע על כך שציבור משתמשי האינטרנט הקשישים סומך על המשטרה במידה מוגבלת בכל הקשור לטיפול בעבירות סייבר, וייתכן כי אינו מעריך שהיא מסוגלת לטפל באפקטיביות במקרים של קורבנות דיגיטלית. מומלץ כי סקרים עתידיים, ואולי גם קבוצות מיקוד עתידיות, יעמיקו בנושא ויזהו את הסיבות לפנייה ולאי-פנייה לגורמים שונים, לרבות משטרת ישראל, במקרים של קורבנות דיגיטלית.

דיווח על פגיעות ברשת בגיל השלישי - גרף

שאלה נוספת היא: האם כל משתמשי האינטרנט הזקנים מעוניינים לקבל מידע שעשוי להפחית את הסיכון לקורבנות דיגיטלית? גם כאן, התשובה שלילית. תיאוריית צמצום האי-ודאות (Uncertainty reduction theory) גורסת כי במהלך אינטראקציות ראשוניות, יחידים חשים אי-ודאות לגבי הכוונות וההתנהגויות של הצד השני. לכן הם מנסים לאסוף מידע רב ככל האפשר על אותו גורם, בשלוש דרכים עיקריות – סבילה (צפייה בהתנהגות הצד השני והבנתה), פעילה (איסוף מידע באמצעות צדדים שלישיים) ואינטראקטיבית (איסוף מידע באמצעות תקשורת ישירה עם הצד השני) (Venkatesh et al., 2016). ממצאי הסקר מצביעים על כך שרוב המשיבים (53.1%) אינם מעוניינים לקבל מידע שעשוי להפחית את ההסתברות לקורבנות דיגיטלית. מנקודת המבט של התיאוריה הנדונה, ניתן לומר כי משתמשים אלה הצליחו לצמצם את האי-ודאות ביחסי הגומלין שלהם עם העולם הדיגיטלי באמצעות דרך אחת לפחות מתוך שלוש הדרכים הללו. אולם, 46.9% היו מעוניינים לקבל לפחות סוג אחד של מידע כזה. ככל הנראה, פלח זה של המדגם עדיין נמצא בשלב הפחתת הסיכון והאי-ודאות במרחב המקוון ובכל הקשור לשימוש באינטרנט. על פי ממצאי הסקר, מבין האפשרויות שהוצעו למשיבים, הם הביעו את מידת העניין הרבה ביותר בקבלת מידע על התגוננות מפני איומים ברשת (25.5%).

לבסוף, נשאלת השאלה: מדוע משתמשי אינטרנט זקנים עשויים להימנע מלדווח על קורבנות דיגיטלית? שתי תיאוריות יכולות לסייע במענה לכך. לפי תיאוריית הייחוס (Attribution theory), המסקנות שאליהן יחידים מגיעים כתגובה לאירוע מסוים עשויות להשפיע על רגשותיהם ועל התנהגויותיהם בהקשר של אותו אירוע. למשל, אם אדם מייחס את התרחשות האירוע לסיבות פנימיות, כלומר כאלו שקשורות אליו עצמו, הוא עשוי לחוש בושה ולהתנתק מסביבתו (Weiner & Graham, 1999). בהתאם לתיאוריה זו, ייתכן כי לפחות חלק מהנשאלים שדיווחו על בושה כגורם לאי-דיווח על קורבנות דיגיטלית (7%) מייחסים את הקורבנות הדיגיטלית לשגיאות או חוסר זהירות מצידם. לצד זה, תיאוריית הסכֵמה (Schema theory) גורסת כי חוויית הפגיעה גורמת לערעור התפיסה העצמית ותפיסת העולם, מה שמשפיע על הרגשות וההתנהגות בהמשך (Foa & Rothbaum, 1998). 8.8% מהנשאלים ציינו חוסר אמון במערכות האכיפה ו-0.9% הצביעו על חוסר אכפתיות, או הנחה שלא יקבלו עזרה, כסיבה לאי-דיווח על קורבנות דיגיטלית. בהתאם לתיאוריה הנדונה, ניתן לומר כי קורבנות דיגיטלית מערערת או עלולה לערער את הסכֵמות הקוגניטיביות של משתמשי אינטרנט קשישים לגבי עצמם ולגבי העולם הסובב אותם.

סיכום

ממצאי סקר השימושים באינטרנט והקורבנות הדיגיטלית בגיל זקנה, שערך איגוד האינטרנט הישראלי בשנת 2023, מספקים תמונה מורכבת בנוגע לשימוש ברשת של בני הגיל השלישי, התנהגויות סיכון ופרקטיקות התגוננות מפני איומים וקורבנוּת דיגיטליים. ממצאים אלה תואמים בחלקם את הספרות המחקרית ואת התיאוריות השונות בתחומים הרלוונטיים. לצד ההמלצות שהובאו לאורך המאמר, כדאי להמשיך ולחקור את השתנותם של היבטים שנבדקו בסקר לאורך זמן, וכן לערוך סקרים שיתרכזו בהיבטים נוספים, כגון עמדות כלפי שימושי אינטרנט, יעילותן של התנהגויות סייבר ועוד.

רשימת מקורות

Adoni, H., & Nimrod, G. (2020). The emergence of the hybrid older reader: A cross-national study. Communications45(4), 414-439. https://doi.org/10.1515/commun-2019-2033

Anderson, M., & Perrin, A. (2017). Technology use among seniors. Washington, DC: Pew Research Center for Internet & Technology. https://www.silvergroup.asia/wp-content/uploads/2017/07/Technology-use-among-seniors-_-Pew-Research-Center.pdf

Bartol, J., Prevodnik, K., Vehovar, V., & Petrovčič, A. (2022). The roles of perceived privacy control, Internet privacy concerns and Internet skills in the direct and indirect Internet uses of older adults: Conceptual integration and empirical testing of a theoretical model. New Media & Society. https://doi.org/10.1177/14614448221122734

Berner, J., Rennemark, M., Jogréus, C., & Berglund, J. (2012). Distribution of personality, individual characteristics and Internet usage in Swedish older adults. Aging & Mental Health16(1), 119-126. https://doi.org/10.1080/13607863.2011.602958

Berner, J., Aartsen, M., & Deeg, D. (2019). Predictors in starting and stopping Internet use between 2002 and 2012 by Dutch adults 65 years and older. Health Informatics Journal25(3), 715-730. https://doi.org/10.1177/1460458217720398

Boateng, F. D. (2018). Institutional trust and performance: A study of the police in Ghana. Australian & New Zealand Journal of Criminology51(2), 164-182. https://doi.org/10.1177/0004865817712335

Campos-Castillo, C. (2021). Gender divides in engagement with COVID-19 information on the Internet among US older adults. The Journals of Gerontology: Series B76(3), e104-e110. https://doi.org/10.1093/geronb/gbaa133

Canetti-Nisim, D., Mesch, G., & Pedahzur, A. (2006). Victimization from terrorist attacks: Randomness or routine activities? Terrorism and Political Violence18(4), 485-501. https://doi.org/10.1080/09546550600880237

Chang, J., McAllister, C., & McCaslin, R. (2015). Correlates of, and barriers to, Internet use among older adults. Journal of Gerontological Social Work58(1), 66-85. https://doi.org/10.1080/01634372.2014.913754

Chiu, C. J., & Liu, C. W. (2017). Understanding older adult's technology adoption and withdrawal for elderly care and education: Mixed method analysis from national survey. Journal of Medical Internet Research19(11), e374. https://doi.org/10.2196/jmir.7401

Choi, E. Y., Kim, Y., Chipalo, E., & Lee, H. Y. (2020). Does perceived ageism widen the digital divide? And does it vary by gender? The Gerontologist60(7), 1213-1223. https://doi.org/10.1093/geront/gnaa066

Choi, E. Y., Kanthawala, S., Kim, Y. S., & Lee, H. Y. (2022). Urban/rural digital divide exists in older adults: Does it vary by racial/ethnic groups? Journal of Applied Gerontology, 41(5), 1348-1356. https://doi.org/10.1177/07334648211073605

Choudrie, J., Ghinea, G., & Songonuga, V. N. (2013). Silver surfers, e-government and the digital divide: An exploratory study of UK local authority websites and older citizens. Interacting with Computers, 25(6), 417-442. https://doi.org/10.1093/iwc/iws020

Dodel, M., & Mesch, G. (2017). Cyber-victimization preventive behavior: A health belief model approach. Computers in Human Behavior, 68, 359-367. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.044

Faverio, M. (2022). Share of those 65 and older who are tech users has grown in the past decade. Washington, DC: Pew Research Center for Internet & Technology. https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/01/13/share-of-those-65-and-older-who-are-tech-users-has-grown-in-the-past-decade/

Finkelhor, D., Mitchell, K. J., & Wolak, J. (2000). Online victimization: A report on the nation's youth. Department of Justice, Washington, DC. Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. https://eric.ed.gov/?id=ED442039

Foa, E. B., & Rothbaum, B. O. (1998). Treating the trauma of rape: Cognitive behavioral therapy for PTSD. Guilford.

Friemel, T. N. (2016). The digital divide has grown old: Determinants of a digital divide among seniors. New Media & Society, 18(2), 313-331. https://doi.org/10.1177/1461444814538648

Gallistl, V., Rohner, R., Seifert, A., & Wanka, A. (2020). Configuring the older non-user: Between research, policy and practice of digital exclusion. Social Inclusion, 8(2), 233-243. https://doi.org/10.17645/si.v8i2.2607

Hajek, A., & König, H. H. (2022). Frequency of contact with friends and relatives via Internet and psychosocial factors in middle‐aged and older adults during the COVID‐19 pandemic: Findings from the German Ageing Survey. International Journal of Geriatric Psychiatry37(1). https://doi.org/10.1002/gps.5623

Han, S., Min, J., & Lee, H. (2015). Antecedents of social presence and gratification of social connection needs in SNS: A study of Twitter users and their mobile and non-mobile usage. International Journal of Information Management, 35(4), 459-471. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.04.004

Heravi, A., Mubarak, S., & Choo, K. K. R. (2018). Information privacy in online social networks: Uses and gratification perspective. Computers in Human Behavior84, 441-459. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.016

Hong, S., & Choi, M. (2020). How are Baby Boomers different from older adults in terms of their e-government services use in South Korea? Journal of Gerontological Social Work63(8), 837-849. https://doi.org/10.1080/01634372.2020.1816590

Jackson, I., Osaghae, I., Ananaba, N., Etuk, A., Jackson, N., & Chido-Amajuoyi, O. G. (2020). Sources of health information among US cancer survivors: Results from the health information national trends survey (HINTS). AIMS Public Health7(2), 363. https://doi.org/10.3934/publichealth.2020031

Jankovic, A., Bakal, M., Hadziahmetovic, A., Kovacevic, L., Omic, N., & Čehalc-Clancy, S. (2020). Social and behavioural responses during the COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina. Sarajevo Social Science Review9(2), 123-142. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=962461

Jiang, S., Hong, Y. A., & Liu, P. L. (2019). Trends of online patient-provider communication among cancer survivors from 2008 to 2017: A digital divide perspective. Journal of Cancer Survivorship13, 197-204. https://doi.org/10.1007/s11764-019-00742-4

Katz, E., Blumler, J., & Gurevitch, M. (1974). Uses and gratification theory. Public Opinion Quarterly37(4), 509-523.

Knowles, B., & Hanson, V. L. (2018). The wisdom of older technology (non) users. Communications of the ACM61(3), 72-77. http://dx.doi.org/10.1145/3179995

Manor, S. (2018). There is nobody to rely on: Cracks in the intergenerational contract among the elders in Arab society in Israel. Journal of Family Issues, 39(11), 2935-2957. https://doi.org/10.1177/0192513X18770234

McLeod, S. (2007). Maslow's hierarchy of needs. Simply Psychology1(1-18). https://www.simplypsychology.org/maslow.html?ez_vid=2cae626a2fe896279da43d587baa3eb663083817

Merenda, F., Trent, J., Rinke, C. R., & Buchanan, M. (2021). Understanding citizen satisfaction with the police: Results from a community survey. Police Practice and Research, 22(1), 692-710. https://doi.org/10.1080/15614263.2020.1772784

Mesch, G., Mano, R., & Tsamir, J. (2012). Minority status and health information search: A test of the social diversification hypothesis. Social Science & Medicine75(5), 854-858. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.03.024

Mesch, G. S., & Dodel, M. (2018). Low self-control, information disclosure, and the risk of online fraud. American Behavioral Scientist62(10), 1356-1371. https://doi.org/10.1177/0002764218787854

Morrison, B., Coventry, L., & Briggs, P. (2021). How do older adults feel about engaging with cyber‐security? Human Behavior and Emerging Technologies3(5), 1033-1049. https://doi.org/10.1002/hbe2.291

Nimrod, G. (2020). Changes in Internet use when coping with stress: Older adults during the COVID-19 pandemic. The American Journal of Geriatric Psychiatry28(10), 1020-1024. https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.07.010

Quan‐Haase, A., & Ho, D. (2020). Online privacy concerns and privacy protection strategies among older adults in East York, Canada. Journal of the Association for Information Science and Technology71(9), 1089-1102. https://doi.org/10.1002/asi.24364

Rosenberg, D. (2022). Socio-demographic predictors of e-government use in later life: Results from the Israel Social Survey. Journal of Cross-Cultural Gerontology37(1), 127-138. https://doi.org/10.1007/s10823-022-09448-0

Rosenberg, D. (2024). Older adults' e-government use for bureaucratic and transactional purposes: The role of website-related perceptions and subjective digital skills. Transforming Government: People, Process and Policy, 18(2), 257-269. https://doi.org/10.1108/TG-08-2023-0116

Rosenberg, D., & Taipale, S. (2022). Social and satisfied? Social uses of mobile phone and subjective wellbeing in later life. Human Technology18(1), 45-65. https://doi.org/10.14254/1795-6889.2022.18-1.4

Rosenberg, D., & Taipale, S. (2023). COVID-19 information source and behavior preference in later life: The role of health satisfaction, socio-demographic background, and country of residence. Universal Access in the Information Society, 1-11. https://doi.org/10.1007/s10209-023-01062-2

Schehl, B., Leukel, J., & Sugumaran, V. (2019). Understanding differentiated Internet use in older adults: A study of informational, social, and instrumental online activities. Computers in Human Behavior97, 222-230. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.03.031

Seifert, A., & Schelling, H. R. (2015). Mobile use of the Internet using smartphones or tablets by Swiss people over 65 years. Gerontechnology14(1), 57-62. https://doi.org/10.5167/uzh-117080

Sousa, L., Freitas, J., Pinto, M., Lemos, D., & Tavares, J. (2023). Influence of social media use among older adults in Portugal. Activities, Adaptation & Aging, 1-17. https://doi.org/10.1080/01924788.2023.2219518

Taipale, S., Petrovčič, A., & Dolničar, V. (2017). Intergenerational solidarity and ICT usage: Empirical insights from Finnish and Slovenian families. In S. Taipale, T.-A. Wilska & C. Gilleard (Eds.), Digital technologies and generational identity (pp. 69-86). Routledge.

Taipale, S., Oinas, T., Ivan, L., & Rosenberg, D. (2024). Mobile phone use before and during the COVID-19 pandemic – A panel study of older adults in seven countries. Mobile Media & Communication12(1), 23-44. https://doi.org/10.1177/20501579231185479

United Nations [UN]. (2020). World population ageing 2019. New York. https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Report.pdf

Van Craen, M., & Skogan, W. G. (2015). Trust in the Belgian police: The importance of responsiveness. European Journal of Criminology12(2), 129-150. https://doi.org/10.1177/1477370814543156

Vaterlaus, J. M. (2017). Yik Yak: An exploratory study of college student uses and gratifications. Bulletin of Science, Technology & Society37(1), 23-33. https://doi.org/10.1177/0270467617738902

Venkatesh, V., Thong, J. Y., Chan, F. K., & Hu, P. J. (2016). Managing citizens’ uncertainty in e-government services: The mediating and moderating roles of transparency and trust. Information Systems Research27(1), 87-111. https://doi.org/10.1287/isre.2015.0612

Weber, W., Reinhardt, A., & Rossmann, C. (2020). Lifestyle segmentation to explain the online health information–seeking behavior of older adults: Representative telephone survey. Journal of Medical Internet Research22(6). https://doi.org/10.2196/15099

Weiner, B., & Graham, S. (1999). Attribution in personality psychology. In L. Pervin & O. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 605–628). Guilford.

Williams, C., & Dedeo, M. (2023). Digital communication use before and during COVID among residential older adults. Geriatric Nursing53, 116-121. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2023.07.005

Wilson-Nash, C., Pavlopoulou, I., & Wang, Z. (2023). Selecting, optimizing, and compensating during lockdown: How older consumers use social networking services to improve social well-being. Journal of Interactive Marketing58(2-3), 301-320. https://doi.org/10.1177/10949968231155156

Yoon, H., Jang, Y., Vaughan, P. W., & Garcia, M. (2020). Older adults’ Internet use for health information: Digital divide by race/ethnicity and socioeconomic status. Journal of Applied Gerontology39(1), 105-110. https://doi.org/10.1177/0733464818770772

Yu, R. P., Ellison, N. B., McCammon, R. J., & Langa, K. M. (2016). Mapping the two levels of digital divide: Internet access and social network site adoption among older adults in the USA. Information, Communication & Society19(10), 1445-1464. https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1109695

Zhou, J. (2019). Let us meet online! Examining the factors influencing older Chinese’s social networking site use. Journal of Cross-Cultural Gerontology34, 35-49. https://doi.org/10.1007/s10823-019-09365-9

Zou, Y., Sun, K., Afnan, T., Abu-Salma, R., Brewer, R., & Schaub, F. (2024). Cross-contextual examination of older adults' privacy concerns, behaviors, and vulnerabilities. Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (pp. 133-150). https://doi.org/10.56553/popets-2024-0009

אודות ד"ר דניס רוזנברג

ד"ר דניס רוזנברג הוא פוסט-דוקטורנט במרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית בירושלים. עיקר מחקריו עוסקים בשילוב של טכנולוגיות חדשות בזיקנה, בדגש על שימושים חברתיים, בריאותיים וממשלתיים. מחקריו הנוספים בתחום הזיקנה עוסקים ביחסים חברתיים בתקופת חיים זו ובתופעות הקשורות אליהן. ד"ר רוזנברג חוקר גם סוגיות נבחרות באתניות והגירה. מאמריו בתחומים אלה עוסקים בהבנה של התופעות הקשורות להשתלבות בחברה הרחבה, לרבות השתלבות דיגיטלית, וכן בסוגיות של אלימות וקורבנות. מחקריו מתבססים על ניתוחים של מסדי נתונים מישראל, מאירופה ומארה"ב.