חזרה לעמוד הקודם

מודל ניהול שירותי התשתית

מרשם il. ו-IIX הינם שירותי התשתית שמספק איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר). שירותים אלה מסופקים, מיום הקמתם, על פי עקרונות יסוד של חופש הרשת והם: נייטרליות, שיוויון, שמירה על הפרטיות לצד נגישות למידע ציבורי ובמקביל הקפדה מירבית על יציבות השירותים ושרידותם.

רקע ועקרונות המודל

זה כשני עשורים מפעיל איגוד האינטרנט הישראלי את מרשם שמות המתחם בסיומת של ישראל (ccTLD Registry). עד שנת 1996 בוצע רישום שמות המתחם על ידי מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי).

הסיומת הלאומית il. הייתה בין הראשונות שהופעלו ברשת האינטרנט (השניה מחוץ לארה"ב), והיא פועלת בצורה יציבה ורציפה מאז הקמתה.

בנוסף, הקים האיגוד ומנהל את מחלף האינטרנט הישראלי – IIX. מחלף זה מחבר את ספקי האינטרנט הפעילים בישראל ביניהם (ומשמש כמעין מסלקה של תעבורת אינטרנט פנים-ישראלית). המחלף מהווה, מחד גיסא, גורם מייצב למשק ה-peering בישראל ואף מועיל בהתמודדות עם איומי סייבר, ומאידך גיסא גורם ממריץ להתפתחות השוק ולקיום תחרות בו, באמצעות הורדת חסמי כניסה לספקים קטנים וחדשים.

שני שירותים אלה, מרשם il. ו-IIX מסופקים, מיום הקמתם, על פי עקרונות יסוד של חופש הרשת והם: נייטרליות, שיוויון, שמירה על הפרטיות לצד נגישות למידע ציבורי ובמקביל הקפדה מירבית על יציבות השירותים ושרידותם.

הקמת ועדת ההיגוי לניהול שירותי התשתית

ב-2013 עודכן מודל הפעלת שירותי התשתית ע"י האיגוד, תוך הבטחת המשך שירות יציב, נייטראלי ושיוויוני לכל ותוך מתן ייצוג לבעלי העניין בתהליכי קבלת ההחלטות. תהליך עדכון תבנית הפעילות פורסם לשיתוף הציבור.

הרציונל למודל החדש מתבסס על מידע ומסמכים מכוננים מגופים בינלאומיים האמונים על תחומי תשתיות ורישום שמות מתחם דוגמת ICANN, IANA, RIPE וסקירה של ארגון ה-OECD. במודל החדש הוגדרו הסמכויות של הוועד המנהל, הוקמה ועדת היגוי ציבורית לשירותי התשתית וכד'. הוא פותח, בין היתר על בסיס העקרונות שהועלו בועידות WSIS משנת 2003 ואילך.

המודל מתבסס על שלוש שכבות ניהול, כמפורט :

א.  Sponsoring Organization – איגוד האינטרנט הישראלי – הגוף המוכר למתן שירותי תשתית. תפקידו למנות ועדת היגוי ולאשר קווי מדיניות מרכזיים שיוצעו על ידי ועדת ההיגוי. מנוהל על ידי מתנדבים.

ב. Registry Management – ועדת היגוי לניהול שירותי תשתית – הגוף המכוון את התנהלות שירותי התשתית. עוסק בפיתוח נהלים וקביעת קריטריונים טכניים ותפעוליים לצורך מתן שירותי התשתית. הגוף ממונה על ידי הוועד המנהל של האיגוד, וכולל גם נציגים מקהילת האינטרנט. גם חברי ועדת ההיגוי מכהנים בהתנדבות.

ג. Registry Operator – מפעיל שירותי התשתית – אחראי על התפעול השוטף של שירותי התשתית. גוף של אנשי מקצוע שאחראי על תפעול שירותי התשתית.

באוגוסט 2012 מינה הוועד המנהל של האיגוד ועדת היגוי ראשונה וזמנית עליה הוטל להכין מסמך ראשוני לתהליך מינוי ועדת היגוי ומועצה מייעצת, שיופץ לוועד המנהל, ובהמשך להערות הציבור.

בינואר 2013, פורסמו כלל המסמכים לקבלת הערות הציבור לפני המשך קבלת החלטות בנושא. המסמך פורסם באתר האיגוד ובתקשורת המקומית, והציבור אף הוזמן למפגש פתוח בסוגיות שעלו. תהליך ההתייחסות כלל פרסום של כלל ההערות שהוגשו, ולאחר מכן פורסם קול קורא שהזמין את הציבור להגיש מועמדות לכהונה בהתנדבות בוועדה.

מי יכול לכהן בוועדת ההיגוי?

הקריטריונים להצגת מועמדות לכהונה בוועדת ההיגוי של מרכז שירותי התשתית של האיגוד כוללים ידע בתחום שירותי התשתית בכלל ובתחום רישום שמות מתחם בפרט; הבנה כללית במוסדות משילות אינטרנט, תפקידי ICANN , IETF ומוסדות שונים הנוגעים למדיניות וארכיטקטורה של רשת האינטרנט וניסיון במילוי תפקידים בתחומים דומים – בגופים ציבוריים או טכנולוגיים.

הרכב הוועדה הנוכחי

הוועדה מורכבת משלושה נציגים ציבור חיצוניים, שני חברי ועד מנהל של האיגוד, מנכ"ל האיגוד ומנהל שירותי התשתית שלו. חברי הוועדה נדרשים להשתתף בישיבות הוועדה לכל הפחות אחת לחודשיים.

בוועדה חברים: לביא שיפמן (חבר ועד מנהל המשמש כיו"ר), יעקב נבות (חבר ועד מנהל), דניאל רוזן (חבר חיצוני), אדי אהרונוביץ' (חבר חיצוני), פרופ׳ טל ז'רסקי (חבר חיצוני)  ועו"ד יורם הכהן (מנכ"ל האיגוד). ראו ועדת תשתיות לדורותיה.

בחירתם של נציגי ציבור לוועדת ההיגוי לתשתיות מבוצעת על ידי ועדת איתור ייעודית המנהלת את תהליך הבחירה, והיא מורכבת מחברי ועד מנהל ובעלי תפקידי מפתח בקהילה המקומית. בוועדה חברים היום: פרופ׳ קרין נהון (יו״ר הוועדה, נשיאת האיגוד וחברת הוועד המנהל), נתן גביש (חבר הוועד המנהל) וחברי העמותה – דורון שקמוני ורימון לוי.