החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: asos.co.il

פאנליסט יחיד – יונתן אגמון, עו"ד

העתירה הוגשה על-ידי Asos PLC. ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם asos.co.il ("שם המתחם") לאקספשן בע"מ וגיל פאר (להלן יחדיו: "המשיבה").

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בתאריך 20.8.2012
 2. העותרת נוסדה ב-1999 והיא מובילה גלובלית במכירות קמעונאיות מקוונות של מוצרי אופנה ויופי, השולחת ממוצריה ליותר מ-240 מדינות;
 3. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר עבור הסימן ASOS ("סימן המסחר"), הרשומים ברחבי העולם;
 4. לעותרת נוכחות אינטרנטית והיא פועלת בעיקר באמצעות שם המתחם asos.com ושבעה אתרים בינלאומיים נוספים הכוללים את סימן המסחר (העותרת רשמה למעלה מ-180 שמות מתחם הכוללים את סימן המסחר);
 5. המשיבה היא חברת תוכנה מישראל, המציעה פתרונות תוכנה ושירותי בניית אתרים. היא פעילה מ-1990 ופועלת באמצעות האתר exception.co.il. גיל פאר הוא מנכ"ל החברה והמחזיק של שם המתחם wallet.co.il, באמצעותו הוא מוכר ארנקים; (6) נכון למועד ההחלטה, שם המתחם לא הפנה לאתר פעיל.

עיקר טענות העותרת

 1. באמצעות השימוש המקיף והמתמשך של העותרת בסימן המסחר ברחבי העולם, היא צברה הכרה ומוניטין רב בו;
 2. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר;
 3. למשיבה אין כל זכויות בשם המתחם והיא אינה מזוהה עם העותרת, מוצריה או שירותיה;
 4. המשיבה משתמשת בשם המתחם למטרה יחידה: להפנות תנועת משתמשי אינטרנט המחפשים את המילה ASOS לאתר המשיב למכירת ארנקים;
 5. למילה ASOS אין כל משמעות בעברית והוא מונח שנטבע על-ידי העותרת מבלי שיש לו משמעות לשונית, למעט ההפניה לעותרת ועסקיה;
 6. המשיבה מונעת מהעותרת להקים אתר אינטרנט ישראלי תחת סימן המסחר;
 7. העותרת פנתה למשיבה לצורך רכישת הזכויות בשם המתחם. המשיבה סירבה וציינה כי היא במו"מ עם חברה אחרת וכי מדובר בסכומים גבוהים.

עיקר טענות המשיבה

 1. שם המתחם נרשם לצורך פרויקט הקשור לשירותי חירום (SOS) בישראל וכיוון ששם המתחם sos.co.il לא היה פנוי, נבחר שם המתחם aSOS.co.il;
 2. שם המתחם נרשם בשנת 2012 ובמועד זה העותרת לא הייתה מוכרת כפי שהיא היום, בפרט בשוק הישראלי;
 3. היו מעט מבקרים ביחס לשם המתחם, עובדה המעידה כי לא נעשה בו שימוש לרעה;
 4. כחברת תוכנה, המשיבה מודעת היטב לכללי האינטרנט וכאשר שם המתחם נרשם בשנת 2012 היא בדקה היטב כי אינה מפרה כללים אלה;
 5. בניגוד לטענת העותרת, מעולם לא פנה אליה נציג רשמי של העותרת ביחס לשם המתחם והקשר היחידי היה מספר שבועות קודם להגשת העתירה, מחברה ישראלית שביקשה את הסרת ההפניה לאתר הארנקים. המשיבה בחרה לכבד את הבקשה ולהסיר את ההפניה למרות שלא נעשה בשם המתחם שימוש לרעה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים העיקריים שלהלן –

 1. שני הצדדים הגישו טיעונים נוספים, בניגוד לכללי מנגנון יישוב הסכסוכים וללא רשות הפאנל. הפאנל החליט להתעלם מההגשות הנוספות של הצדדים לצורך החלטתו בהליך (לאחר שבחן את הטיעונים הנוספים ומצא כי אין באמור בהם לשנות את תוצאות ההחלטה).
 2. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם ורישומו, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 3. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיבה אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 4. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים הכוללים את הסימן ASOS. שם המתחם מורכב מסימן המסחר של העותרת, בצירוף הסיומת il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר, הואיל והיא סיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם משויך למרשם שמות המתחם הישראלי ומזוהה עם פעילויות מסחריות.
 5. העותרת ביססה את זכויותיה בסימן המסחר, הן לאור רישומו והן לאור השימוש הארוך בו והמוניטין שצבר. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.
 6. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. סימן המסחר צבר מוניטין משמעותי, במיוחד בישראל, החל מהשקתו בשנת 2010.
 7. העותרת טענה כי לא אישרה או התירה למשיבה להשתמש בסימן המסחר או בשמה. העותרת טענה כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. המשיבה טענה כי שם המתחם נרשם לצורך פרויקט הקשור לשירותי חירום (SOS). העותרת הראתה כי שם המתחם הפנה לאתר המזוהה עם המשיבה (co.il), העוסק בשיווק ארנקים, תיקים וכו'. המשיבה לא חלקה על ההפניה, אך טענה כי רשמה את שם המתחם בשנת 2012, קודם שהעותרת הייתה מוכרת בישראל.
 8. הפאנל התחשב בראיות שהציגה העותרת וכן בעובדה כי המשיבה לא הציגה ראיה כלשהי על-מנת להראות כי יש לה זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. בנוסף, הפאנל ציין הציע למכור את הזכויות בשם המתחם, עובדה שיש בה כדי להעיד על היעדר אינטרס לגיטימי ביחס אליו. המשיבה לא הפריכה את הראיות שהציגה העותרת ולפיכך הפאנל קבע כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.
 9. כללי יישוב הסכסוכים (סעיף 4.1 – ראיות לחסר תום לב) קובעים כי הפאנל רשאי לקבוע כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב אם ישנן נסיבות המעידות כי המטרה העיקרית שלשמה ביקשה לרשום את שם המתחם היא הפרעה לעסקיו של מתחרה; או נסיבות המצביעות על כי המשיבה ביקשה את הקצאת שם המתחם, או מחזיקה בו, בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי העותרת שהיא בעליה של סימן מסחר או סימן שירות, או לידי מתחרה של העותרת, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציאה המשיבה ביחס לשם המתחם.
 10. במקרה זה שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרת. הלכה היא כי משיכת תנועת משתמשי אינטרנט, על-ידי שימוש בשם מתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום, מהווה עדות לחוסר תום לב. השימוש בשם המתחם על-מנת להפנות לאתר אחר של המשיבה, המציע למכירה מוצרים דומים לאלה של העותרת, מהווה עדות ברורה למודעות המשיבה ביחס לעותרת וסימנה המסחרי וכן לשימוש של המשיבה בשם המתחם בחוסר תום לב.
 11. חוסר תום ליבה של המשיבה נרמז גם מהעובדה כי שם המתחם הוקצה למשיבה רק לאחר רישום סימנה המסחרי של העותרת. העובדה כי המשיבה ניהלה מו"מ ביחס למכירת הזכויות בשם המתחם אף היא מעידה על חוסר תום ליבה.
 12. הפאנל לא השתכנע בדבר כוונתה הנטענת של המשיבה להשתמש בשם המתחם ביחס לאתר שעניינו בשירותי חירום. המשיבה לא סיפקה ראיה כלשהי כדי לתמוך בטענה זו והעובדה כי שם המתחם משמש להפניה לאתר המוכר מוצרים המתחרים באלה של העותרת מעיד ההיפך.

לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לשם החברה הרשום של העותרת.

לעותרת זכויות בשם

 • העותרת נוסדה ורשמה את חברת "PA-Cochav" בשנת 1989.
 • העותרת משווקת מוצרי אלומיניום תחת שמה במשך שנים רבות ויש לה אלפי לקוחות המזהים את המונח "PA-Cochav" עם מוצרים אמינים ובאיכות גבוהה.
 • העותרת רשמה במקור את שם המתחם והשתמשה בו במשך מספר שנים על-מנת לקדם את עסקיה ומוצריה (לכל הפחות בין 2004 ועד חודש ינואר 2016). בשל טעות אנוש, העותרת לא חידשה את רישום שם המתחם.
 • העותרת הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "Cochav" בחודש אוגוסט 2015, קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיב

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF]