חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: canna.co.il

פאנליסט יחיד – ד"ר יונתן אגמון, עו"ד

העתירה הוגשה על-ידי החברה ההולנדית Jemie B.V. Ltd., מקבוצת החברות Canna ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם canna.co.il ("שם המתחם") לחברת כיכר גולומב בע"מ ("המשיבה"). העתירה הוגשה בתאריך 7 בספטמבר, 2016.

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בתאריך 15.9.2013;
 2. העותרת נוסדה בשנת 1990 ועוסקת בייצור חומרי הזנה ואמצעי גידול לצמחים;
 3. העותרת החלה להשתמש בסימן המסחר "CANNA" בשנת 1993 והיא הבעלים של מספר רישומים של סימן המסחר ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 4. העותרת מחזיקה בשם המתחם canna.com ובשמות מתחם נוספים הכוללים את סימן המסחר;
 5. המשיבה, חברה בע"מ, רשמה את שם המתחם לשימושו של אחיו של בעל השליטה במשיבה, לצורך הפעלת אתר העמותה הישראלית לקנאביס אחראי ("העמותה"), מלכ"ר ששם לו למטרה לשנות את מדיניות הרשויות כלפי צריכת וגידול קנאביס לשימוש עצמי.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר ולשם החברה הרשום של העותרת;
 2. שם המתחם כולל את סימן המסחר במלואו ותוספת הסיומת co.il. אין בה כדי לשנות זאת;
 3. למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם;
 4. המשיבה רשמה את שם המתחם כדי למשוך צרכנים המחפשים את סימן המסחר של העותרת, מוצריה ושירותיה;
 5. השם CANNA אינו בעל משמעות מיוחדת והוא אינו ביטוי גנרי;
 6. המשיבה רשמה את שם המתחם תוך שהיא מודעת לסימן המסחר של העותרת.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיבה לא עמדה בנטל המוטל עליה ביחס לטענותיה המוכחשות בעתירתה, שאינן מבוססות ואינן נתמכות בראיות;
 2. המשיבה רשמה את שם המתחם בתום לב בשנת 2013, מבלי שהכירה את סימן המסחר של העותרת, עליו למדה לראשונה רק בשנת 2016 ממכתב ההתראה של העותרת;
 3. העמותה מפעילה את האתר הפועל תחת שם המתחם החל משנת 2014;
 4. המשיבה או העמותה מעולם לא הציעו מוצרים או שירותים למכירה באתר ומעולם לא התכוונו לנצל את המוניטין של העותרת;
 5. שם המתחם נבחר משום שהוא קיצור מקובל למילה CANNABIS;
 6. סימן המסחר של העותרת הוא סימן לוגו ולפיכך אין כל דמיון מטעה בינו לבין שם המתחם;
 7. סימן המסחר הוא עבור סיווגים שונים מאשר השירותים המוצעים באתר העמותה.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא מנגנון יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם ורישומו, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיבה אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. בבעלות העותרת מספר של סימני מסחר רשומים הכוללים את הסימן CANNA. אין לקבל את טענת המשיבה כי סימן המסחר היחידי שרלבנטי להשוואה הוא סימן המסחר שנרשם בישראל. כללי יישוב הסכסוכים אינם מגבילים את העותרת לסימן מסחר ישראלי בלבד.
 4. סימן המסחר של העותרת בישראל מציג בבירור את המילה CANNA, למרות שמדובר ברישום עבור לוגו. נקבע בעבר כי רישום מסוג זה הוא מספק, ככל שהמילה הרלבנטית היא ברורה במידה מספקת ומהווה חלק דומיננטי מהסימן, כפי שהדבר במקרה דנן.
 5. אין לקבל את טענת המשיבה כי הסיווגים עבורם נרשם סימן המסחר של העותרת שונים מהשימוש שנעשה על-ידי העמותה באתר, ולפיכך אין דמיון מטעה בין סימן המסחר לשם המתחם. בניגוד לדמיון שנבחן לפי דיני סימני המסחר, מנגנון יישוב הסכסוכים בוחן רק את הדמיון בין סימן המסחר לשם המתחם, מבלי לנתח את הסיווגים שעבורם נרשם סימן המסחר.
 6. שם המתחם מורכב מהרכיב המילולי הדומיננטי בסימן המסחר של העותרת, במלואו, בצירוף הסיומות il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר, הואיל והיא סיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם משויך למרשם שמות המתחם הישראלי ומזוהה עם פעילויות מסחריות.

הפאנל קבע כי העותרת הוכיחה כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.

 1. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר, בפרט לאור הראיות לרישום סימן המסחר.
 2. העותרת טענה כי לא אישרה או התירה למשיבה להשתמש בסימן המסחר וכי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. המשיבה הציגה ראיות לפיה היא קשורה לעמותה המשתמשת בשם המתחם באמצעות אתר המוקדש ללגליזציה של קנאביס וכי היא רשמה את שם המתחם לשימוש העמותה.
 3. המשיבה אף הציגה ראיות המראות כי יש לה אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם וכי העמותה עושה שימוש הוגן ואמיתי בשם המתחם. העמותה עושה שימוש בשם המתחם על-מנת לקדם את מה שהיא מחשיבה כמטרה ציבורית (הלגליזציה של קנאביס). הראיות אינן מעידות כי השימוש בשם המתחם מזוהה בדרך כלשהי עם העותרת או מוצריה.

הפאנל קבע כי המשיבה הפריכה את הראיות לכאורה של העותרת ביחס לזכויותיה בשם וכי למשיבה זכויות ואינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.

 1. הואיל ונקבע כי למשיבה אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם, יש לדחות את העתירה ואין צורך להמשיך ולבחון את קריטריון תום הלב. עם זאת, הפאנל יבחן גם את קריטריון זה.
 2. כללי יישוב הסכסוכים קובעים רשימה לא ממצה של נסיבות המסייעות לצורך קביעה אודות רישום או שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב.
 3. סימן המסחר של העותרת רשום בישראל החל משנת 2000 והעותרת רשמה את שם המתחם לאחר מועד זה. בנסיבות מסוימות, עובדה זו יכולה להעיד על חוסר תום לב מצד המשיבה. עם זאת, מלבד טענותיה והעמודים שהציגה מאתר המשיבה, העותרת לא ביססה את טענתה כי המשיבה רשמה או משתמשת בשם המתחם בחוסר תום-לב. העובדה כי גוף משתמש בשם מתחם שדומה לסימן מסחר רשום, אינה, כשלעצמה, מהווה רישום או שימוש בחוסר תום-לב. העותרת לא עמדה בנטל המוטל עליה בהקשר זה. על העותרת היה להוכיח כי המשיבה הייתה מודעת לסימן המסחר שלה וכי בחרה את שם המתחם על-מנת לנצל אותו.

הפאנל קבע כי המשיבה לא רשמה ואינה משתמשת בשם המתחם בחוסר תום-לב.

לאור כל האמור לעיל, הפאנל דחה את העתירה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה.

להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן.