חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: deltaairlines.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון

העתירה הוגשה על-ידי חברת Delta Air Lines, Inc., המאוגדת בארה"ב ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם deltaairlines.co.il ("שם המתחם") לחברת
יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ ("המשיבה").

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בתאריך 10.7.2017;
 2. העותרת היא אחת מחברות התעופה הגדולות בעולם;
 3. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר עבור הסימן DELTA וסימנים הקשורים לסימן זה (לרבות DELTA AIR LINES), הרשומים ברחבי העולם;
 4. העותרת מוכרת ומפרסמת את שירותיה גם באמצעות האינטרנט, בעיקר באמצעות האתר הפועל בשם המתחם delta.com;נכון למועד ההחלטה, שם המתחם לא הפנה לאתר פעיל.
 5. העותרת פנתה למשיב בדרישה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם ויעביר אותו לחזקתה והמשיב הציע לה לנהל מו"מ ביחס למכירת הזכויות בשם המתחם;

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימני המסחר הרבים שבהם לעותרת זכויות;
 2. השימוש שעושה המשיבה במונח "Delta Airlines" בשם המתחם הוא מטעה וגורם לציבור הרחב להאמין כי המשיבה פועלת מטעם העותרת;
 3. המשיבה עושה בשם המתחם שימוש על-מנת לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל כחלק מתרמית;
 4. לעותרת זכויות בלעדיות בשמות DELTA ו- DELTA AIR LINES ולמשיבה אין זכויות בשמות אלה;
 5. המשיבה עושה שימוש בשם המתחם כחלק מפעילות בלתי חוקית ותוך התחזות לעובד או סוכן מוסמך של העותרת.

המשיבה לא השיבה לעתירה

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתה להקצאת שם המתחם ורישומו, אישרה המשיבה את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. כדי לצלוח בעתירתה, על העותרת למלא אחר ארבעת התנאים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיבה אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. בבעלות העותרת מספר רב של סימני מסחר רשומים הכוללים את הסימן DELTA, לרבות הסימן DELTA AIR LINES. שם המתחם מורכב מסימן המסחר של העותרת, בצירוף הסיומת il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון בין שם המתחם לסימן המסחר, הואיל והיא סיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם משויך למרשם שמות המתחם הישראלי ומזוהה עם פעילויות מסחריות. הפאנל קבע כי שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.
 4. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר DELTA AIR LINES. סימן המסחר צבר מוניטין משמעותי, במיוחד בישראל.
 5. העותרת טענה כי לא אישרה או התירה למשיבה להשתמש בסימן המסחר או בשמה. העותרת טענה כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. המשיבה לא הציגה ראיה כלשהי על-מנת להראות כי יש לה זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. המשיבה לא הפריכה את הראיות שהציגה העותרת ולפיכך הפאנל קבע כי למשיבה אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.
 6. כללי יישוב הסכסוכים (סעיף 4.1 – ראיות לחסר תום לב) קובעים כי הפאנל רשאי לקבוע כי המשיבה פעלה בחוסר תום לב אם ישנן נסיבות המעידות כי המטרה העיקרית שלשמה ביקשה לרשום את שם המתחם היא הפרעה לעסקיו של מתחרה; או נסיבות המצביעות על כי המשיבה ביקשה את הקצאת שם המתחם, או מחזיקה בו, בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי העותרת שהיא בעליה של סימן מסחר או סימן שירות, או לידי מתחרה של העותרת, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציאה המשיבה ביחס לשם המתחם.
 7. האתר הפועל תחת שם המתחם משלב את סימן המסחר של העותרת במלואו. אין כל אינדיקציה כי המשיבה מזוהה עם סימני המסחר של העותרת. כעת סימן המסחר של העותרת מזוהה עמה באופן כה ברור, יש בכך כדי להעיד כי רישום סימן המסחר של העותרת כשם מתחם נעשה על-ידי המשיבה בחוסר תום לב.
 8. סימני המסחר של העותרת נרשמו בארה"ב החל משנת 1950 וידועים היטב בעולם כולו. העותרת מפעילה טיסות לישראל וממנה החל משנת 1991. המשיבה רשמה את שם המתחם שנים ארוכות לאחר שהעותרת רשמה את סימני המסחר שלה והחלה לספק את שירותיה בישראל.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן