החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: crayola.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Binney & Smith, Inc. וחברות נוספות ("העותרות"), נגד הקצאת שם המתחם crayola.co.il ("שם המתחם") לקריחלי ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 20 ביולי, 2011.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 18.7.2010;
 2. העותרות הן קבוצת חברות, הפועלות בתחום מוצרי אמנות וחינוך לילדים מזה 120 שנים. העותרות מעסיקות כ- 1,100 עובדים ומוכרות את מוצריהן ביותר מ- 80 מדינות;
 3. העותרות משתמשות בסימן CRAYOLA עבור מוצריהן החל משנת 1903 ("סימן המסחר") ובבעלותן מספר רב של סימני מסחר רשומים עבור הסימן, ברחבי העולם, לרבות בישראל;
 4. במועד העתירה, הפנה שם המתחם לעמוד אינטרנט לא מקוון.

עיקר טענות העותרות

 1. (1) סימן המסחר מהווה סימן מסחר מוכר היטב, כהגדרת מונח זה בדין הישראלי;
 2. כתוצאה ממאמצי קידום המכירות המקיפים של העותרות, במגוון סוגי מדיה, הציבור הרחב מקשר בין סימן המסחר ובין העותרות;
 3. נציג מטעם העותרות פנה למשיב, בבקשה כי יעביר להן את שם המתחם. המשיב דרש תשלום של 100,000 ₪ בתמורה להעברת הזכויות ודרישה זו מעידה על חוסר תום-ליבו;
 4. המשיב פעל בחוסר תום-לב בעת שרשם את שם המתחם והוא עשה כן על-מנת להפיק רווח מהמוניטין הרב שצבר סימן המסחר;
 5. העותרות לא מכרו, העבירו, נתנו רישיון או הסמיכו את המשיב להשתמש בסימן המסחר;
 6. פעולות המשיב מהוות עוולות אזרחיות שונות;
 7. לא מתקבל על הדעת כי המשיב לא היה מודע לעותרות ושימושן בסימן המסחר בעת שרשם את שם המתחם.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרות.

להלן עיקר ממצאי ה-IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרות, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרות ("השם"); ו-
  2.2. העותרות הן בעלות הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה "Crayola" והסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין, הואיל והיא סיומת מקובלת לפעילויות מסחריות, ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה Crayola.
 4. בבעלות העותרות מספר רב של סימני מסחר רשומים עבור הסימן "CRAYOLA", ברחבי העולם, לרבות בישראל. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר שבבעלות העותרות.
 5. העותרות הציגו ראיות מספקות ביחס לזכויותיהן בסימן המסחר, לכל הפחות החל משנת 1957.
 6. העותרות טענו כי לא אישרו למשיב להשתמש בשם או בסימן המסחר והן הראו לכאורה כי למשיב אין כל זכויות או אינטרס לגיטימי באלו. בין היתר: לעותרות אין יחסים כלשהם עם המשיב והן לא התירו לו להשתמש בשם המתחם; העותרות הראו כי סימנן המסחרי הוא מוכר היטב וקשה להניח כי המשיב לא היה מודע למוניטין הרב שצבר; סימני המסחר של העותרות נרשמו הרבה טרם הקצאת שם המתחם למשיב; אין כל אינדיקציה כי המשיב מוכר תחת שם המתחם.
 7. העותרות טענו כי המשיב הציע למכור להן את הזכויות בשם המתחם תמורת 100,000 ₪ (סכום גבוה מהוצאות המשיב עבור רישום ואחזקת שם המתחם). נסיבות אלו, יש בהן כדי להעיד על חוסר תום-ליבו של המשיב. הואיל והמשיב לא הגיש תשובה לטענות העותרות, לפאנל מוקנה סמכות דעת האם לקבל את טענות העותרות ביחס למשיב. הפאנל קבע כי המשיב רשם את שם המתחם בעיקר לצורך מכירתו לעותרות, בעלות סימן המסחר בשם.
 8. סימן המסחר של העותרות רשום החל משנת 1957 והוא מוכר היטב ברחבי העולם. המשיב רשם את שם המתחם לאחר רישום סימן המסחר ועובדה זו יש בה גם כדי להעיד על חוסר תום-ליבו.
 9. קשה להאמין שהמשיב לא היה מודע לסימן המסחר בעת שביקש את הקצאת שם המתחם בשנת 2010. העותרות משתמשות בסימן זה החל משנת 1903. המשיב לא הביא כל ראיה לכך שלא היה מודע לעותרות וגם בעובדה זו יש לפעול כנגדו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרות.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].