חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: deezer.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי Blogmusik SAS ("העותרת"), לצורך העברתו של שם המתחם deezer.co.il ("שם המתחם") המוחזק על-ידי מר ברק גיל ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. העותרת היא תאגיד צרפתי, המפעיל את שירות המוזיקה המקוון "Deezer". השירות החל לפעול ב-2007, תחילה בצרפת ולאחר מכן באופן בינלאומי;
 2. המשיב רשם את שם המתחם ביום 5.9.2011;
 3. שם המתחם מפנה לעמוד Parking הכולל קישורים מסחריים;
 4. העותרת פנתה למשיב במכתב, בו יידעה אותו כי הוא מפר את זכויותיה וביקשה כי יעביר לידיה את הזכויות בשם המתחם. המשיב לא השיב למכתב.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת מפעילה שירות מוסיקה בינלאומי מוביל;
 2. בבעלות העותרת שמות מתחם רבים הכוללים את השם "deezer", כגון deezer.com, deezer.fr ועוד;
 3. שם המתחם אינו רק חלון ראווה לשירותי העותרת, אלא הוא מהווה את הפלטפורמה שבאמצעותה ניתנים שירותיה ולכן הוא חיוני לנוכחותה הבינלאומית;
 4. העותרת החלה בפעילותה בצרפת ובשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה ליותר מ-130 מדינות.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו. בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם כולל את המונח "deezer" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי.
  בבעלות העותרת מספר סימני מסחר עבור המונח "deezer". שם המתחם כולל את המונח במלואו ולכן הוא זהה לסימני המסחר של העותרת. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר ושם השירות של העותרת.
  קיימות אינדיקציות ברורות ביחס לזכויות העותרת בשם המתחם – העותרת השיקה את שירותי "Deezer" ב-2007 והיא פועלת תחת שם זה החל מאותו מועד; העותרת מחזיקה מספר שמות מתחם הכוללים את המונח "deezer"; בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים ברחבי העולם עבור מונח זה; המונח "Deezer" הפך למוכר היטב ברחבי העולם והוא מזוהה עם שירותי המוזיקה של העותרת במדינות רבות; זכויותיה של העותרת ביחס לשם נקבעו גם על-ידי החלטה קודמת שניתנה על-ידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO), ביחס לשם המתחם deezer.ch. אינדיקציות אלו מעידות בבירור כי לעותרת זכויות ברורות בשם "Deezer", כסימן מוכר היטב, סימן מסחר רשום ושם מסחרי. לאור האמור לעיל, העותרת ביססה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.
 4. לא ידוע על זיקה כלשהי בין המשיב לעותרת או שירותיה. המשיב אינו מפיץ, בעל רישיון ולא הוסמך על-ידי העותרת באופן כלשהו. למיטב ידיעת הפאנל, המשיב לא רשם או ביקש לרשום סימן מסחר כלשהו ביחס למונח "Deezer". האתר הפועל תחת שם המתחם הוא עמוד Parking, הכולל קישורים מסחריים שונים. לא נראה כי נעשה בו שימוש על-ידי המשיב או כי יש קשר כלשהו בין המשיב למונח "Deezer".
  העותר לא הגיש תגובה לעתירה. בנוסף, למשיב יש היסטוריה של גזל שמות מתחם, לרבות החלטה נוספת שנידונה בפני הפאנל. מרשם שמות המתחם הישראלי מעיד כי המשיב מחזיק ברשימה ארוכה של שמות מתחם ללא סיבה נראית לעין. לפיכך, קבע הפאנל כי למשיב אין זכויות בשם.
 5. במקרה דנן, מספר פעולות מצד המשיב מעידות על חוסר תום-לב, הן ביחס לרישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.

  ביחס לרישום שם המתחם

  • בדיקה במרשם שמות המתחם הישראלי שנעשתה לבקשת הפאנל מעידה כי המשיב מחזיק לפחות 20 שמות מתחם שלכאורה אינם רלבנטיים למשיב. בנוסף, החלטה קודמת של הפאנל ניתנה נגד המשיב בעניין שם המתחם .co.ilמריוט. התנהלות זו מעידה על דפוס של רישום שמות מתחם שלמשיב אין אינטרס לגיטימי ביחס אליהם, דפוס האופייני לגזלני שמות מתחם ומעיד בבירור על חוסר תום-לב;
  • שירותי העותרת ניתנים החל משנת 2007. המשיב רשם את שם המתחם בחודש ספטמבר 2011 (כאשר בשבוע שקדם למועד הרישום השיקה העותרת את שירותיה בבריטניה, עובדה שהובילה לחשיפה תקשורתית לפעילותה). סביר להניח כי המשיב היה מודע לקיומה של העותרת במועד הרישום של שם המתחם;
  • "Deezer" אינו מונח גנרי, או מונח שנעשה בו שימוש רחב. למונח אין משמעות משל עצמו ואין לו קשר ישיר למשיב או לפעילות כלשהי שהוא עוסק בה.

  ביחס לשימוש בשם המתחם

  • החל ממועד הרישום, שם המתחם מפנה לעמוד Parking, הכולל קישורים מסחריים. המשיב לא עשה כל שימוש אקטיבי בשם המתחם והמונח "Deezer" כלל לא מאוזכר באתר. עצם הימצאותם של קישורים מסחריים, המיועדים ליצירת רווח, מהווים עדות לחוסר תום-לב.
  • כאמור לעיל, המשיב רשם למעלה מ-20 שמות מתחם נוספים, שאינם מפנים לאתר פעיל והנעדרים לכאורה זיקה כלשהי למשיב. זה סביר יותר כי דפוס פעולה זה נועד כדי לאפשר למשיב להפיק רווח כספי בעתיד משמות אלו. במקרה דנן, שעה שהמשיב לא הגיב לעתירה או למכתב ההתראה שנשלח אליו, בבירור אין לו אינטרס בהחזקת שם המתחם או שימוש בו למטרה משל עצמו, למעט לצורך הפקת רווח מבעל הזכויות בשם.
  • בהחזקת שם המתחם, המשיב מונע מהעותרת מלעשות שימוש באתר מקומי את הנושא את סימן המסחר הבינלאומי שלה. המשיב מונע מהעותרת להרחיב את שירותיה גם לישראל.

לפיכך, קבע הפאנל כי המשיב פעל בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].