החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: essilor.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Essilor International ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם essilor.co.il ("שם המתחם") לדואן זוכום, תושב סין ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 8 באפריל, 2013.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 3.1.2013;
 2. העותרת עוסקת בעדשות ראייה רפואיות והיא המובילה העולמית בתחומה. ראשיתה בשנת 1972, במיזוג החברות Essel ו- Silor;
 3. בבעלות העותרת מספר סימני מספר רשומים ברחבי העולם עבור המונח "ESSILOR" ("סימן המסחר");
 4. העותרת מחזיקה במספר שמות מתחם הכוללים את הסימן, כגון essilor.com ו- essilor.fr;
 5. העותרת פנתה למשיב במכתב, בו דרשה כי יעביר לרשותה את שם המתחם. המשיב הציע כי יעביר את שם המתחם לעותרת תמורת 3,000$, הצעה שנדחתה על-ידי העותרת (לאחר מכן הסכים המשיב להעביר את שם המתחם תמורת 1,500$);
 6. במועד הגשת העתירה הפנה שם המתחם לעמוד הכולל הודעת שגיאה.

עיקר טענות העותרת

 1. שם המתחם זהה לשם העותרת, המהווה סימן מסחר מוכר היטב;
 2. העותרת לא מכרה, העבירה, הסמיכה או הרשתה למשיב להשתמש בסימן המסחר;
 3. העותרת וסימן המסחר מוכרים היטב ברחבי העולם וסימן המסחר מזוהה עם העותרת;
 4. המשיב היה מודע לקיומה של העותרת בעת שרשם את שם המתחם והוא עשה כן בכדי להסתמך על המוניטין הרב של העותרת בסימן המסחר;
 5. המשיב רשם את שם המתחם בחוסר תום לב, במטרה למשוך תנועת גולשי אינטרנט לצורך רווח מסחרי, על-ידי יצירת חשש להטעיה עם העותרת;
 6. רישום שם המתחם פוגע במוניטין ומדלל את סימן המסחר של העותרת;
 7. דרישותיו הכספיות של המשיב ביחס להעברת שם המתחם מעידות בבירור על חוסר תום-ליבו.

המשיב לא הגיש תשובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. כדי להצליח בהליך, על העותרת למלא אחר ארבעת האלמנטים שלהלן –
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה ESSILOR ומהסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין, הואיל והיא סיומת מקובלת לפעילויות מסחריות ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילה ESSILOR.
 4. בבעלות העותרת מספר סימני מספר רשומים עבור המונח "ESSILOR", לרבות בישראל, בארה"ב ועוד. סימנים אלו נרשמו זמן רב קודם לרישום שם המתחם על-ידי המשיב. שם המתחם משלב את סימן המסחר במלואו, כאלמנט יחיד. הפאנל קבע כי שם המתחם זהה לסימן מסחר שבבעלות העותרת.
 5. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימן המסחר או בשמה והציגה ראיות לכאורה כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם. קביעה זו התבססה על העובדות שהציגה העותרת, עליהן המשיב לא חלק –
  5.1. לעותרת אין יחסים כלשהם עם המשיב והיא לא הסמיכה את המשיב להשתמש בשם המתחם;
  5.2. העותרת הציגה ראיות מספקות להוכחת זכויותיה בסימן המסחר. סימן המסחר משמש את העותרת עבור מוצריה ב-100 מדינות ברחבי העולם. קשה להאמין כי המשיב לא היה מודע למוניטין של העותרת ביחס לסימן המסחר;
  5.3. בבעלות העותרת מספר סימני מסחר רשומים ברחבי העולם, לרבות בישראל. סימני מסחר אלו נרשמו הרבה קודם להקצאת שם המתחם למשיב;
  5.4. אין כל אינדיקציה כי המשיב מוכר תחת שם המתחם.
  הפאנל קבע כי לעותרת יש זכויות בסימן המסחר ESSILOR וכי למשיב אין כל זכויות ביחס לסימן זה.
 6. העותרת הביאה ראיות ברורות המראות כי המשיב הציע למכור לה את שם המתחם עבור סכומי כסף שונים. נסיבות עלו מעידות על חוסר תום-ליבו של המשיב. הפאנל קבע כי המשיב רשם את שם המתחם בעיקר לצורך מכירתו לעותרת, תמורת סכומים ניכרים.
 7. גם העובדה כי סימן המסחר נרשם (בשנת 1972) קודם להקצאת שם המתחם למשיב (ב- 2013), מעידה על חוסר תום-ליבו. קשה להאמין שהמשיב לא היה מודע לסימן המסחר בעת שרשם את שם המתחם (באותה עת העותרת השתמשה בסימן המסחר במשך כ-40 שנה).

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].