חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: facebook.co.il

בעניין שם המתחם facebook.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד ליהי פלדמן.

העתירה הוגשה על-ידי Facebook, Inc. ("העותרת"), לצורך העברתו לעותרת של שם המתחם facebook.co.il ("שם המתחם") המוחזק על-ידי מר גל אראל ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. העותרת מספקת שירותי רשת חברתית מקוונים החל משנת 2004, תחילה כרשת אוניברסיטאית פנימית והחל מחודש ספטמבר 2006 – לציבור הרחב בכללותו;
 2. נכון לשנת 2011, סיפקה העותרת את שירותיה ביותר מ-70 שפות וליותר מ-800 מיליון משתמשים ברחבי העולם;
 3. המשיב רשם את שם המתחם ביום 24.10.2006;
 4. האתר הפועל תחת שם המתחם מפנה לארגוני צדקה שונים, שאף אחד מהם אינו נוגע על פניו למונח "facebook". האתר מציג הודעה לפיו הוא אינו קשור לרשת החברתית facebook.com;
 5. ב"כ העותרת פנו למשיב במטרה להגיע להסכמה על העברת שם המתחם. המשיב דרש 10,000$ עבור ההעברה. העותרת דחתה את ההצעה והציעה למשיב 3,000$. המשיב דרש 8,000$ עבור ההעברה. העותרת סירבה ופתחה בהליך דנן.

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא הרשת החברתית המקוונת המובילה בעולם;
 2. העותרת מחזיקה למעלה מ-100 שמות מתחם הכוללים את המונח "facebook" והואיל ופעילותה מקוונת בלבד, שמות מתחם אלה חיוניים לקיומה ומהווים את אמצעי הגישה היחידי למאות מיליוני משתמשיה; על חוזקו של סימן המסחר "Facebook" מעידה רשימה ארוכה של ניסיונות לגזול שמות מתחם הכוללים את הסימן (כגון: face-book.com, facebook.me ועוד), אשר ההליכים בעניינם הוכרעו לטובת העותרת;
 3. כל דרישות כללי יישוב הסכסוכים מתקיימים במקרה דנן ולכן יש להורות על העברת שם המתחם לעותרת.

המשיב לא הגיש תגובה לטענות העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. – זאת בהתאם לכללי רישום שמות המתחם תחת סיומת זו. בעת רישום שם מתחם, כל מחזיק מסכים לציית לכללים אלו.
 2. על העותרת להראות כי מתקיימים ארבעת התנאים שלהלן, הנבחנים בעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק –
  1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2. העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם כולל את המונח "facebook" ואת הסיומת ".co.il". יש להתעלם מהסיומת בעת בחינת הדמיון בין שם המתחם לסימן רשום, שכן מדובר בסיומת מקובלת המעידה על אתר אינטרנט ישראלי מסחרי.העותרת היא חברה הרשומה כ- "Facebook, Inc.". ברשותה מספר רב של שמות מתחם ברחבי העולם הכוללים את המונח "facebook" והעותרת רשמה סימני מסחר רבים עבור מונח זה. שם המתחם כולל את המונח במלואו ולכן הוא זהה לשם העותרת ולסימני המסחר שלה. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה לסימן מסחר, שם חברה רשום ורישום ישות משפטית של העותרת.
 4. יש אינדיקציות ברורות ביחס לזכויות העותרת בשם המתחם – העותרת הראתה כי "facebook" הוא סימן מסחר מוכר היטב בישראל ובעולם והוא מזוהה מאוד עם שירותי הרשת החברתית של העותרת. לשירות יותר מ-800 מיליון משתמשים ברחבי העולם ומשותפים בו כ-30 מיליארד תכנים מדי חודש; בבעלות העותרת סימני מסחר רשומים רבים הזהים לשם; העותרת התאגדה תחת השם Facebook, Inc. בשנת 2004; הציבור הרחב ברחבי העולם מזהה בבירור את השם עם שירותי הרשת החברתית של העותרת; זכויותיה של העותרת בשם נקבעו גם על-ידי החלטות קודמות שניתנו על-ידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO).נושא העיתוי – העותרת התאגדה ביולי 2004. שירותיה תחת שם המתחם facebook.com ניתנו לראשונה בפברואר 2004 ונפתחו לציבור הרחב בספטמבר 2006. שם המתחם נשוא ההליך נרשם באוקטובר 2006. מאחר והמונח "facebook" מורכב מהמילים "face" ו- "book", שביחד אינן מהוות מונח גנרי,  יש בכך להעיד כי המשיב, בעת שרשם את שם המתחם, ידע, או היה עליו לדעת כי השם נמצא בבעלות העותרת ובשימושה. הרישום והשימוש בשם קדם למועד רישום שם המתחם. לאור האמור לעיל, העותרת ביססה את זכויותיה ביחס לשם המתחם.
 5. המשיב הוא אזרח פרטי, עו"ד בעיסוקו, אין לו זיקה כלשהי לעותרת ומוצריה ועיסוקו המקצועי אינן קשור למונח "facebook" או לעותרת. האתר הפועל תחת שם המתחם מפנה לארבעה ארגוני צדקה שונים, שאף אחד מהם אינו קשור או בעל זיקה למונח "facebook" (אף לא ברור מה הקשר של ארגונים אלו למשיב).לעתירה צורפו צילומי מסך ישנים של האתר, הכוללים הפנייה מסחרית לרשת החברתית של העותרת, לרבות שימוש בסימניה. כיום, סימנים אלו הוסרו מהאתר וההפניה היחידה ל"facebook", למעט שם המתחם, היא הודעה לפיה האתר אינו קשור לרשת החברתית facebook.com.כאמור, המונח "facebook" אינו גנרי או מילה מילונית. על פניו, אין קשר בין המשיב, האתר ומונח זה. בתכתובת בין העותרת למשיב, הסכים האחרון להעביר את הזכויות בשם כנגד סכום כסף משמעותי. התנהלות זו מעידה כי למשיב אין אינטרס בשם המתחם עצמו. לפיכך, קבע הפאנל כי למשיב אין זכויות בשם.
 6. במקרה דנן, מספר פעולות מצד המשיב מעידות על חוסר תום-לב, הן ביחס לרישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו. ביחס לרישום שם המתחם –
  • שירותי העותרת נפתחו לציבור הרחב בספטמבר 2006. המשיב רשם את שם המתחם באוקטובר 2006, יום אחד לאחר שפתח חשבון ב- facebook.com. לאור עובדות אלו, יחד עם החשיפה התקשורתית ביחס לשירותי העותרת, אין זה סביר כי המשיב לא היה מודע לעותרת, שירותיה וזכויותיה בשם במועד הרישום;
  • "facebook" אינו מונח גנרי ואין לו כל קשר לשירות שמציע המשיב. זהו מונח קנייני המיוחס למשמעות שיצקה לו העותרת כרשת חברתית. השימוש במונח זה על-ידי המשיב מעיד על ניסיון לרשום סימן שכבר נוצר ומצוי בשימוש העותרת.

  ביחס לשימוש בשם המתחם –

  • האתר הפועל תחת שם המתחם כולל הפנייה לארגוני צדקה שונים. האתר כמעט ואינו פעיל ואין לו כל קשר למונח "facebook", למעט ההודעה לפיו אינו קשור לרשת החברתית facebook.com;
  • במקור, כלל האתר קישורים מסחריים. מטבעם, קישורים אלה נועדו להפיק רווח ויש בכך להעיד על חוסר תום-ליבו של המשיב. ייתכן והמשיב, בהיותו עו"ד, ידע כי יש בנסיבות אלו כדי לפעול לחובתו ולכן הסיר את הקישורים לאחרונה;
  • כאשר פנו אליו ב"כ העותרת, הציע להם המשיב להעביר את שם המתחם תמורת 10,000$ – סכום לא סביר ושאינו משקף את עלות הרישום בפועל. ניכר כי למשיב אין כל אינטרס בהחזקת שם המתחם או שימוש בו לכל מטרה משלו, למעט לצורך הפקת רווח מהעברת הזכויות בו לגוף שהוא בעל הזכויות בשם, תמורת עלות לא סבירה. התנהלות כאמור מעידה על חוסר תום-לב;
  • ההודעה שהציב המשיב באתר, לפיה אין לאתר קשר לרשת החברתית facebook.com, מעידה כשלעצמה כי המשיב מודע לפוטנציאל להטעיה משימושו בשם המתחם;

לפיכך, קבע הפאנל כי המשיב פעל בחוסר תום-לב, הן ברישום שם המתחם והן ביחס לשימוש בו.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שמות המתחם לעותרת, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].