החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: pirelli.co.il

פאנליסטית יחידה – עו"ד אלן ב. שנקמן.

העתירה הוגשה על-ידי Pirelli & C.S.p.A ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם pirelli.co.il ("שם המתחם") לתעבורה אחזקות בע"מ ("המשיבה") ולצורך העברתו לעותרת. הפאנל מונה לדיון בעתירה בתאריך 26 במרץ, 2012.

המשיבה קיימה תכתובת דוא"ל עם הפאנליסטית, בה ציינה כי רשמה את שם המתחם במטרה למנוע ממתחרים מלרשמו וכי רצונה לפתור את הנושא במישרין מול העותרת. בנוסף, המשיבה ציינה כי כמפיצה של העותרת, היא אינה מעוניינת בסכסוך עם העותרת וכי תסכים להקצאה מחודשת של שם המתחם.

עיקר טענות העותרת

העותרת סיפקה ראיות רבות אודות המוניטין וזכויותיה בסימן "PIRELLI". הואיל ואין מחלוקת ביחס לאופי הזכויות הללו, לא הרחיב הפאנל ביחס לטיעוני העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, הפאנליסטית החליטה לקבל את העתירה, מהנימוקים המפורטים להלן:

 1. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם נבחנת לפי ארבעת האלמנטים המפורטים להלן. למרות העדר מחלוקת מצד המשיבה, על-מנת לצלוח בעתירתה, על העותרת להוכיח את כל ארבעת אלו:
  1.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת, ("השם"); ו-
  1.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  1.3. המשיבה אינה בעל זכויות בשם; ו-
  1.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 2. האם שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת? התשובה לכך חיובית. שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר רשום ולרכיב מרכזי בשם החברה של העותרת.
 3. האם לעותרת זכויות בשם? התשובה לכך חיובית. העותרת סיפקה ראיות רבות ביחס לזכויותיה בשם.
 4. האם למשיבה זכויות בשם? התשובה לכך שלילית. המשיבה לא הראתה כי היא בעלת זכויות בשם וטענה כי רשמה אותו על-מנת למנוע ממתחרים של העותרת מלרשמו.
 5. האם יש ראיה כלשהי לחוסר תום-לב בהקצאת או השימוש בשם המתחם? בהתחשב בנסיבות, התשובה לכך חיובית. בעוד שיש להעריך "רצונה הטוב" של המשיבה בהצעתה להסדיר את הנושא, ועם הגשת העתירה להחזיר את שם המתחם לעותרת, אין בכך כדי למנוע את הממצא אודות חוסר תום-לב בהקצאתו הראשונה של שם המתחם או השימוש המתמשך בו.

הואיל והמשיבה הסכימה להעברתו של שם המתחם והואיל ומתקיימים ארבעת האלמנטים דלעיל, אין צורך בניתוח מעמיק יותר של המצב המשפטי ובחינת יתר טיעוני הצדדים.
לאור האמור לעיל, קיבל הפאנל את העתירה והורה לבטל את הקצאת שם המתחם למשיב ולהעבירו לעותרת, בתוך 45 ימים ממועד מתן ההחלטה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].