חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: rakevet.co.il

חברי הפאנל – בריאן נגין (יו"ר), ד"ר ניל וילקוף וליהי פלדמן

מבוא

העותרת, רכבת ישראל בע"מ ("העותרת"), מבקשת לבטל את הקצאת שם המתחם rakevet.co.il ("שם המתחם") למשיבים ולהעבירו לאחזקתה.

רקע עובדתי

העותרת – העותרת היא חברה ממשלתית, המפעילה את רשת המסילות והרכבות בישראל. המילה "rakevet" היא תעתיק באנגלית של המילה "רכבת", המהווה אחת מהמילים בשמה הרשום של העותרת. רשות הנמלים והרכבות, הגוף הציבורי שקדם לעותרת, רשמה לצורך פעילותה המקוונת, עוד בשנת 1997, את שם המתחם israrail.org.il ולאחרונה החלה העותרת להפעיל אתר גם תחת שם המתחם rail.co.il. הן בפעילותה המקוונת והן בפרסומיה, משתמשת העותרת בשם "רכבת ישראל". העותרת הביעה עניין בשם המתחם שבמחלוקת רק בשלהי 2007, לאחר שהעברת זכויות האחזקה הוצעה לה על-ידי המשיב 2, באמצעות תכתובת דוא"ל. העותרת הגישה את העתירה דנן בחודש ינואר 2008.

המשיבים – המשיבים, זוג נשוי, רשמו או מזוהים עם כ-12 שמות מתחם ברמת המתחם העליונה של ישראל (.il). שם המתחם שבמחלקות נרשם לאחזקת המשיבה 1 בחודש יולי 2000 ולא נעשה בו שימוש עד לשנת 2007. בסמוך לחודש אוקטובר 2007, החלו המשיבים להפעיל אתר אינטרנט תחת שם המתחם, ובו הציעו המשיבים למכירה את שם המתחם. בסמוך לאחר מכן, החלו המשיבים להפעיל תחת שם המתחם אתר בעל אופי מסחרי, הכולל קישורים לאתרים אחרים. האתר האחרון כלל הודעה באנגלית, לפיה הוא אינו מזוהה עם אתר האינטרנט הרשמי של העותרת. בחודש דצמבר 2007, רשם המשיב 2 מספר שמות מתחם נוספים הכוללים את המילה "rakevet", בצירופים שונים.

טענה מקדמית

המשיבים טענו כי העותרת מנועה מלהגיש את עתירתה, הואיל וחלפה תקופת ההתיישנות בת 7 שנים, שתחילתה במועד רישום שם המתחם על-ידי המשיבה 1, בשנת 2000.
מנגד, טענה העותרת כי לא היה באפשרותה להגיש את עתירתה בטרם ייסודה, בשנת 2003, אז הועברו אליה כחוק סמכויות רשות הנמלים והרכבות. לפיכך, טענה העותרת כי טרם חלפה תקופת ההתיישנות, שתחילתה במועד ייסודה, בשנת 2003.

עיקר טענות העותרת

(א) שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לשמה הרשום של העותרת בעברית – "רכבת ישראל"; (ב) שם המתחם זהה למילה "רכבת", המהווה סימן מסחר מוכר היטב שלעותרת הזכויות בו (שאינו רשום). לטענת העותרת, על-אף שהמילה "רכבת" היא מילה גנרית, היא רכשה משמעות משנית המזוהה עמה, בין השאר בעקבות השקעה ניכרת בפרסום; (ג) למשיבים אין כל זכות או אינטרס לגיטימי בשם המתחם, הם אינם עוסקים בתחום הרכבות והאתר שהקימו נועד רק כדי ליצור את האשליה כי קיים להם אינטרס כאמור; (ד) שם המתחם נרשם ונעשה בו שימוש בחוסר תום לב, במטרה לקבל עבורו כסף רב מהעותרת;

עיקר טענות המשיבים

(א) שם המתחם אינו זהה ואף אינו דומה בצורה מטעה לשמה הרשום של העותרת בעברית; (ב) "רכבת" היא מילה גנרית ולפיכך העותרת אינה יכולה לטעון לזכויות בה. מונח גנרי, בניגוד למונח תיאורי או מרמז, אינו יכול לרכוש משמעות משנית; (ג) למשיבים אינטרס לגיטימי בשם המתחם, כחלק ממאמציה להקים מיזם משותף עם העותרת; (ד) המשיבים פעלו בתום לב – רישום ומכירת שמות מתחם, המהווים מונחים גנריים, אינו מהווה גזל שמות מתחם (Cybersquatting) או פעולה בחוסר תום לב. שם המתחם הוקצה למשיבה 1 בשנת 2000, שלוש שנים בטרם החלה העותרת בפעילותה ולפיכך לא ניתן לייחס למשיבים חוסר תום לב בגין רישום שם המתחם;
להלן עיקר ממצאי ה- IL DRP:

לאחר בחינת נימוקי וראיות העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. המחלוקת באשר לשם המתחם נדונה בשים לב גם לכללים האחידים ליישוב סכסוכים של הסיומות הגנריות (ה- UDRP).
 2. טענה מקדמית – התיישנות
  2.1. אין לקבלת את טענתם המקדמית של המשיבים בדבר התיישנות העתירה. כללי איגוד האינטרנט הישראלי, בדומה לכללים האחידים ליישוב סכסוכים, אינם מגבילים עצמם לתקופת התיישנות, בניגוד לתקופה הקבועה לגבי הליכים אזרחיים בדין הישראלי.
  2.2. גם לו היה סבור הפאנל כי קיימת תחולה לעיקרון ההתיישנות בהליכים דנן, הרי שחידושו התקופתי של שם המתחם על-ידי המשיבים, מדי שנתיים, כמוהו כרישום שם המתחם מחדש. לפיכך, תקופת ההתיישנות, במידה והייתה חלה, הייתה מתחילה להיספר מחדש בכל אחד ממועדי החידוש של שם המתחם ולפיכך ממילא אינה ישימה.
 3. האם שם המתחם דומה עד כדי הטעיה לשם העותרת?
  3.1. פעילותה המסחרית של העותרת נעשית באמצעות שם המסחר "רכבת ישראל", הזהה לשמה הרשום (למעט התוספת בע"מ). המילה "רכבת" היא אחת משתי המילים בשם העותרת ומכאן הדמיון הפורמאלי בין שמות אלו. המילה רכבת בשפה העברית אינה מתייחסת רק לרכבת עצמה, אלא גם לרשת הרכבות הארצית ולפיכך המילה "רכבת" והמילים "רכבת ישראל" זהות במשמעותן המילולית.
  3.2. שם המתחם rakevet.co.il דומה עד כדי הטעיה לשמה הרשום (ושמה המסחרי) של העותרת. לצורך ביסוס מסקנתו, נעזר הפאנל בהלכות שנקבעו לענין זה בדיני סימני המסחר ובדיני עוולת גניבת העין באשר למונח "הטעיה".
  3.3. יש לתת את הדעת לאופי המונופוליסטי של פעילות העותרת ולעובדה כי המילה "רכבת" משמעה גם "רשת הרכבות הלאומית". לפיכך, הואיל ולישראל רק רשת רכבות אחת, המונח "רכבת" מזוהה עם העותרת ושירות הרכבות שהיא מפעילה.
  3.4. גם המשיב 2 הודה באפשרות לקיומה של הטעיה כאמור, הן בתכתובת הדוא"ל שניהל עם העותרת, שם הדגיש כי הציבור הרחב מזהה את המילה "rakevet" עם העותרת והן בהודעה שהציב בעמוד הבית של האתר הפועל תחת שם המתחם, שם הצהיר כי האתר אינו קשור לאתר העותרת או מזוהה עמו. הצבת הודעה כאמור אינה יכולה לשלול את אופיו המטעה של שם המתחם.
 4. האם למשיבים אינטרס לגיטימי בשם המתחם?
  4.1. בהתאם לראיות שהוצגו בפני הפאנל, האתר הפועל באמצעות שם המתחם נבנה רק לאחר שהמשיבים ניסו למכור את שם המתחם לעותרת. העותרת הוכיחה כי בעת שניסו המשיבים למכור את שם המתחם, כלל האתר רק עמוד אחד, שהיווה מודעה למכירת שם המתחם. האתר הנוכחי כולל בעיקר קישורים לאתרים אחרים ומודעות פרסום באמצעות גוגל. נדמה כי האתר הנוכחי נבנה במטרה להסוות את מטרתם המקורית של המשיבים – למכור את שם המתחם למרבה במחיר.
  4.2. המשיבים מודים כי שם המתחם נרשם לאור היותו מונח גנרי, במטרה למכור אותו ובטענה כי מודל עסקי כאמור הוא לגיטימי. לאור חוסר השימוש בשם המתחם במהלך רוב התקופה מאז רישומו, קבע הפאנל כי האתר הפועל באמצעות שם המתחם אינו מהווה שימוש מסחרי בתום לב בשם המתחם.
  4.3. המשיבים מבססים את הגנתם על הנימוק, לפיו רישום ומכירת שמות מתחם גנריים היא פעילות עסקית מקובלת בישראל. הפאנל סבור כי לצורך ההכרעה בסכסוך דנן, אין עליו להחליט האם מסחר בשמות מתחם גנריים מהווה פעילות עסקית לגיטימית. כמפורט להלן, הפאנל סבור כי מעשי המשיבים בהתייחס לשם המתחם, כמו גם לשמות מתחם אחרים שרשמו, מעידים על דפוס של רישום ושימוש פוגעני בשמות מתחם, השולל כל טענה של אינטרס לגיטימי בשם המתחם שבמחלוקת.
 5. שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב
  5.1. הראיות תומכות בטענת העותרת, לפיה שם המתחם נרשם ונעשה בו שימוש בחוסר תום לב, במטרה למכור אותו בתמורה לכסף רב מהעותרת. המשיבים עצמם מודים כי הם עוסקים ברישום ומכירת שמות מתחם כנגד רווח כספי ואף רשמו שמות מתחם גנריים נוספים, בנוסף לשם המתחם שבמחלוקת. כאמור, המשיבים טוענים כי אין בכך כל פסול.
  5.2. הפאנל סבור כי אין צורך להכריע בשאלת הלגיטימיות של פעילות המשיבים וכי נסיבות המקרה הספציפיות מעידות על הקצאה ושימוש חסר תום לב בשם המתחם, השוללים כל טענה של אינטרס לגיטימי בו.
  5.3. סעיף 13 לכללי איגוד האינטרנט הישראלי להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (.il), קובע כי "שמות מתחם מוקצים מתוך מטרה שייעשה בהם שימוש, ולא על מנת ליצור מהם מאגר של שמות מתחם. לשם מתחם מוקצה צריכה להיות הפניה פעילה לשרת Primary DNS Server… ". שם המתחם הוקצה למשיבים בשנת 2000, אך הנ"ל לא סיפקו הפניה פעילה לשרת DNS, כדרישת הסעיף, עד לשנת 2007. בהתאם לכללים הנ"ל, האיגוד רשאי למחוק ממרשם שמות המתחם את ההקצאה של שם מתחם שאינו פעיל כאמור. למשיבים אין כל תוכנית עסקית לגיטימית לפתח את אינטרנט תחת שם המתחם וכל כוונתם היא למכור את שם המתחם למרבה במחיר.
  5.4. נסיבות נוספות ממחישות את חוסר תום הלב של המשיבים. כך למשל, רשם המשיב 2 ארבעה שמות מתחם הזהים לשמה הרשום של העותרת, והם: rakevetisrael.org.il, rakevet-israel.org.il, rakevet-israel.co.il ו- rakevetisrael.co.il. שמות המתחם הנ"ל הוקצו למשיב 2 במהלך חודש דצמבר 2007, עת ניסה למכור את שם המתחם לעותרת והם אינם חלק מההליך דנן. נדמה כי שמות מתחם אלו נרשמו על-מנת להפוך שם המתחם לאטרקטיבי יותר ולמנוע מהעותרת לרשום שמות מתחם הזהים לשמה הרשום.
 6. לאור כל האמור הורה הפאנל להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].