חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: ucoz.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון.

העתירה הוגשה על-ידי Compubyte ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם ucoz.co.il ("שם המתחם") לרוסלאן זחולידוב ("המשיב"). העתירה הוגשה בתאריך 5 באפריל, 2012.

רקע עובדתי

 1. המשיב רשם את שם המתחם בתאריך 4.12.2008;
 2. העותרת היא חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים ועוסקת במכירת, יצירת, רישום ואירוח אתרי אינטרנט;
 3. העותרת מספקת את שירותיה תחת הסימן UCOZ ("הסימן"), החל משנת 2005;
 4. לעותרת חברה-בת ברוסיה, בשם Ukoz Media LLC,המספקת אף היא שירותי רשת תחת הסימן;
 5. בשנת 2010, הגישה העותרת בקשה לרישום סימן המסחר UCOZ ברוסיה;
 6. בבעלות העותרת מספר שמות מתחם הכוללים את הסימן, לרבות ucoz.com, ucoz.net, ucoz.org.il ועוד;
 7. במועד הגשת העתירה הפנה שם המתחם לעמוד אינטרנט לא מקוון.

עיקר טענות העותרת

 1. הסימן מהווה סימן מוכר היטב ברחבי העולם;
 2. המשיב מספק שירותים זהים לשירותי העותרת והוא רשם את שם המתחם בהכירו את העותרת וסימנה ובמטרה להתעשר על חשבונה;
 3. המשיב הפעיל אתר תחת שם המתחם, בכדי למשוך לקוחות וכשהוא מציע שירותים דומים לשירותי העותרת. לאחר מכן, הפנה שם המתחם לאתר אחר, תחת שם מתחם אחר, שגם בו הציע המשיב שירותים הדומים לשירותי העותרת;
 4. נציג העותרת פנה אל המשיב והציע לרכוש את שם המתחם. המשיב דרש סכום של 1,000 דולרים תמורת העברת שם המתחם;
 5. שם המתחם זהה לסימנה של העותרת;
 6. המשיב גורם להטעיה בקרב לקוחות, הואיל ושם המתחם מזוהה עם העותרת;
 7. למשיב אין כל זכות בשם המתחם, הואיל ואין לו כל קשר עסקי עם העותרת;
 8. סימנה של העותרת ייחודי, הואיל והוא מהווה שילוב אותיות שאין לו כל משמעות.

עיקרי טענות המשיב

 1. השירותים שמספק המשיב שונים משירותי העותרת;
 2. האתר שפעל תחת שם המתחם מעולם לא הציג את הסימן ותוכן האתר היה שונה מהתכנים באתר העותרת;
 3. המשיב רשם את שם המתחם עבור לקוח, שהציג עצמו כנציג העותרת ושילם עבור שירותי המשיב;
 4. העותרת הסכימה לרכוש את שם המתחם תמורת 581 דולרים והסכם בעניין זה נחתם בין הצדדים ("ההסכם");
 5. לאחר חתימת ההסכם, תמה תקופת הרישום של שם המתחם והמשיב חידש את הרישום על-חשבונו;
 6. העותרת לא מילאה את חובותיה לפי ההסכם ולא שילמה למשיב;
 7. המשיב מעולם לא התכוון להעשיר עצמו על חשבון העותרת;
 8. לאור פעולות העותרת ההסכם מבוטל ומחיר השוק הנוכחי עבור שם המתחם הוא 8,081 דולרים.

להלן עיקר ממצאי ה-IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני העותרת, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן:

 1. ה-IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים ב- IL-DRP.
 2. מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם למחזיק נבחנת לפי ארבעת התנאים שלהלן:
  2.1. שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום ישות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  2.2. העותרת היא בעלת הזכויות בשם; ו-
  2.3. המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  2.4. הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. שם המתחם מורכב מהמילה UCOZ ומהסיומת co.il. הסיומת אינה בעלת אופי מבחין, הואיל והיאסיומת מקובלת לפעילויות מסחריות ויש להתעלם ממנה לצורך בחינת הדמיון בין שם המתחם והמילהUCOZ.
 4. אין בבעלות העותרת סימן מסחר רשום עבור הסימן UCOZ. בקשה לרישום סימן כאמור הוגשה ברוסיה, אך היא עדיין תלויה ועומדת. לעותרת חברה-בת ברוסיה, בשם Ukoz Media. השם UKOZ דומה למילה UCOZ. העותרת פועלת תחת שם המסחר UCOZ. בבעלותה מספר רישומי שמות מתחם הכוללים את הסימן. המשיב לא הפריך את זכויותיה של העותרת ביחס לסימן. לפיכך, קבע הפאנל כי שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לשם המסחר של העותרת ולשמה של ישות משפטית שבבעלותה.
 5. כמתואר לעיל, העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן. העותרת טענה כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימן והציגה ראיות לכאורה כי לא הרשתה או התירה למשיב להשתמש בשם UCOZ או בכל וריאציה שלו. המשיב לא הציג כל ראיה או טענה כי הוא מוכר באמצעות שם המתחם או כי יצר זכויות בו. למעשה, טען המשיב כי רשם את שם המתחם עבור לקוח, שהחליט שלא לחדש את רישומו.המשיב לא הוכיח כי יש לו זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם ולפיכך קבע כך גם הפאנל.
 6. המשיב טען כי רשם את שם המתחם על-שמו, לבקשת ועבור לקוח, שהציג עצמו כנציג העותרת. בהתאם לכללי רישום שמות המתחם, היה על המשיב לרשום את הלקוח כמחזיק בשם המתחם. אין צורך להכריע אם המשיב הוא הצד הנכון לצורך הליכים אלו, כיוון שאותו לקוח בחר שלא לחדש את רישום שםהמתחם והמשיב חידש את הרישום כאמור על חשבונו. המשיב חידש את רישום שם המתחם במועד בו היה מודע לקיומה של העותרת.
 7. חידוש רישומו של שם המתחם במקרה דנן כמוהו כרישום חדש של שם המתחם, בין היתר לאור העובדה כי החידוש נעשה לטובת המשיב ולא לטובתו של צד שלישי (שקודם לכן המשיב שימש עבורו ככתובת טכנית בלבד).

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן [PDF].