החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: openu.co.il

פאנליסטית יחידה – עדי ברקן-לב, עו"ד

העתירה הוגשה על-ידי האוניברסיטה הפתוחה בישראל ("העותרת"), נגד הקצאת שם המתחם openu.co.il ("שם המתחם") לעוז מויאל ("המשיב").

רקע עובדתי

 1. שם המתחם נרשם בתאריך 3.3.2004;
 2. העותרת נוסדה בשנת 1974. היא מהווה מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ומציעה לימודים אקדמיים, במגוון ערוצי תקשורת, במשך למעלה מ-40 שנה;
 3. העותרת טענה כי היא נחשבת כאוניברסיטה הגדולה בישראל והיא בעלת סניפים בכל רחבי המדינה;
 4. העותרת מחזיקה בשם המתחם openu.ac.il וכן שמות מתחם נוספים הכוללים את הביטוי OPENU;
 5. העותרת טענה כי למדה לאחרונה כי המשיב משתמש בשם המתחם כך שהוא מפנה לאתר המסחרי bgu.co.il, המיועד לסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון;
 6. העותרת פנתה למשיב בדרישה כי יחדל מהשימוש בשם המתחם ויעביר אותו לחזקתה והמשיב הציע לה לנהל מו"מ ביחס למכירת הזכויות בשם המתחם;
 7. המשיב מתגורר בישראל והחל משנת 2003 הוא מפעיל אתר המיועד לסטודנטים;
 8. המשיב טוען כי רשם את שם המתחם לפני למעלה מ-13 שנים וכי הוא משמש אותו באופן אקטיבי לצורך הפנייה לאתר שהוא מפעיל;
 9. המשיב טוען כי המוניטין שנצבר לשם המתחם נובע מהשימוש שלו בו וכי לא רשם אותו לצורך מכירתו;
 10. המשיב טען עוד כי הוא משתמש במספר שמות מתחם שלסטודנטים קל לזכור וכי האתר שלו כולל מדור המיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

עיקר טענות העותר

 1. כוונת המשיב היא להציג עצמו בכזב כבעל קשר לעותרת, תוך שימוש בשם OPENU;
 2. העותרת מוכרת בעולם הדיגיטלי תחת השם OPENU;
 3. העותרת פועלת תחת השם "האוניברסיטה הפתוחה" והיא מהווה מוסד אקדמי מוכר היטב בישראל;
 4. למשיב אין כל זכות בשמה של העותרת, הוא מעולם לא פנה לעותרת בבקשה להשתמש בשמה והעותרת מעולם לא התירה לו שימוש כאמור;
 5. המשיב פעל בחוסר תום לב ואף הציע לנהל מו"מ עם העותרת ביחס למכירת הזכויות בשם המתחם;
 6. בעצם רישום שם המתחם הכולל את השם OPENU, המשיב ביקש למשוך משתמשי אינטרנט עבור רווח מסחרי;
 7. העותרת סבורה כי השימוש בשם המתחם כדי למשוך סטודנטים של העותרת מהווה התנהגות מטעה.

עיקר טענות המשיב

 1. אתר המשיב אינו מטעה את משתמשיו ואינו מתיימר להיות אתר האוניברסיטה הפתוחה וכי העותרת כלל אינה מוזכרת באתר;
 2. ידוע לכל כי אוניברסיטאות פועלות תחת שמות מתחם בסיומת המיועדת לאקדמיה (ac.il) וכי למיטב ידיעתו של המשיב אף אוניברסיטה בישראל אינה משתמשת בשם מתחם בסיומת co.il, המיועדת לאתרים מסחריים;
 3. העותרת מנסה להתעשר שלא כדין על חשבון המשיב;
 4. כל סיומת שמות מתחם מיועדת למטרה אחרת. לפיכך, ניתן להשתמש בשמות זהים, אך בסיומות שונות, על-ידי מחזיקים שונים;
 5. העותרת היא מלכ"ר, כאשר בהתאם לכללי רישום שמות המתחם – שמות מתחם בסיומת co.il מיועדים בעיקר לגופים הפועלים למטרת רווח;
 6. המשיב רשם את שם המתחם לפני 13 שנים, חידש אותו לאורך התקופה, ומעולם לא ניסה למכור את הזכויות בו. נושא המכירה עלה רק בעקבות פניית העותרת אליו;
 7. אתר המשיב הוא אתר לגיטימי לסטודנטים, בעל למעלה מ-5,000 משמשים יומיים, הפועל במשך 14 שנים ומהווה את עיקר מקור הכנסתו של המשיב. אין כל חשש להטעיה בין האתר לבין אילו מאתרי האוניברסיטאות ואין כל ניסיון להטעות את משתמשי האתר. המשתמש הסביר לא יחשוב כי מדובר באתר האוניברסיטה הפתוחה;
 8. הביטוי OPENU אינו סימן מסחר רשום של העותרת.

להלן עיקר ממצאי ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לקבל את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. ה- IL-DRP הוא הליך יישוב סכסוכים חלופי, שנועד ליתן מענה מהיר באשר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות תחת הסיומת IL. בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם ורישומו, אישר המשיב את הכללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל, לרבות הכללים וסדרי הדין הנוגעים להכרעת סכסוכים במנגנון יישוב הסכסוכים ("הכללים").
 2. כדי לצלוח בעתירתה על העותרת להוכיח את ארבעת האלמנטים שלהלן –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 3. העותרת היא האוניברסיטה הפתוחה – מוסד להשכלה גבוהה שנוסד בשנת 1974 ופועל בישראל במשך למעלה מ-40 שנים. לעותרת אין סימן מסחר רשום בישראל הכולל את הסימן OPENU או OPEN UNIVERSITY, אך חיפוש בגוגל אחר המונח האחרון מוביל לתוצאות הקשורות כולן לעותרת. שם המתחם ac.il מוחזק על-ידי העותרת והיא משתמשת בביטוי OPENU בעולם הדיגיטלי
 4. שם המתחם כולל את המילה open (המילה הראשונה בשם העותרת), בתוספת האות u (המהווה קיצור לאוניברסיטאות) ובצירוף הסיומת il. יש להתעלם מהסיומת לצורך קביעת הדמיון לשם המתחם, הואיל והיא סיומת מקובלת המעידה כי שם המתחם משויך למרשם שמות המתחם הישראלי ומזוהה עם פעילויות מסחריות.
 5. העותרת ביססה את זכויותיה ביחס לסימן OPENU, לאור השימוש ארוך השנים בו והמוניטין שצבר. הפאנל קבע כי שם המתחם זהה לשמה של העותרת.
 6. העותרת הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בשם. הראיות מראות כי הסימן OPENU צבר מוניטין משמעותי, במיוחד בישראל, החל משנת 1974. ניתן לקבוע כי יש לראות בסימן כסימן מוכר היטב המזוהה עם העותרת, למרות שלא נרשם כסימן מסחר.
 7. מוסדות אקדמיים מפעילים מיזמי מחקר מסחריים. לכן, למרות שהסיומת il. מיועדת לגופים הפועלים למטרת רווח (והעותרת היא מלכ"ר ומוסד אקדמי), העותרת יכולה להשתמש בשם מתחם בסיומת המסחרית, בדומה לטכניון.
 8. הפאנל בחן את ראיות העותרת ושקל את העובדה כי המשיב לא סיפק כל ראיה על-מנת להראות כי הוא בעל זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. יש גם לציין כי המשיב הציע לנהל מו"מ ביחס למכירת הזכויות בשם המתחם לאחר פניית העותרת אליו. יש בכך אינדיקציה להיעדר אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם. המשיב לא הפריך את הראיות שהציגה העותרת ולפיכך הפאנל קבע כי למשיב אין זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם.
 9. באשר לשאלת תום הלב ביחס להקצאת שם המתחם או השימוש בו, הפאנל ציין כי חלפו 13 שנים לפני שהמשיב הציע למכור את הזכויות בשם המתחם לעותרת, וזאת רק לאחר שהעותרת פנתה אליו. למרות שתנאי המו"מ העמומים של המשיב יכולים להוות אינדיקציה למידה מסוימת של חוסר תום-לב מצדו, לא ניתן לראות בכך את המטרה העיקרית של רישום שם המתחם וההחזקה בו.
 10. הראיות שהציגה העותרת מראות כי הסימן OPENU צבר מוניטין משמעותי המזוהה עמה. המשיב רשם את שם המתחם כמעט 30 שנה לאחר שהעותרת נוסדה. שם המתחם זהה לסימן המוכר היטב של העותרת. על-ידי הרישום והשימוש בשם מתחם המשלב את סימנה המוכר היטב של העותרת, נוצר אפקט המטעה משתמשי אינטרנט וצרכנים לסבור כי המשיב, בדרך כזו או אחרת, קשור או מזוהה עם העותרת, או שפעילויות המשיב אושרו על-ידי העותרת.
 11. לפיכך, הפאנל סבור כי המשיב פעל בחוסר תום לב, כיוון שיש נסיבות המעידות כי המשיב ניסה למשוך במכוון, לצורך רווח מסחרי, תנועת משתמשי אינטרנט לאתרו, על-ידי יצירת חשש להטעיה עם שמה של העותרת. בנוסף, השימוש בשם המתחם על-מנת להפנות לאתר אחר של המשיב, תוך שהמשיב מציע שירותים לסטודנטים של העותרת, מהווה אינדיקציה ברורה למודעות המשיב לעותרת והמוניטין שלה.

הפאנל קיבל את העתירה והורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן