החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מידע למפרסמים השולחים דואר פרסומי

האם אני נחשב ל''מפרסם'' לפי חוק הספאם?

מפרסם מוגדר עפ"י החוק כאחד מאלה:

 1. מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישת השירות או המוצר המשווק;
  או –
 2. מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו (ובכלל זה לקדם קבלת תרומות או תעמולה);
  או –
 3. מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר;
האם כל מסר פרסומי שאשלח יחשב כדואר זבל?
לא. האיסור עפ"י החוק חל על משלוח דבר פרסומת לנמענים שלא אישרו במפורש, מראש ובכתב כי הם מסכימים לקבל ממך דבר פרסומת. החוק אף כולל חריג לעניין משלוח בקשות תרומה ותעמולה הנשלחות על-ידי עמותות וחברות לתועלת הציבור בדואר-אלקטרוני.

"דבר פרסומת" האסור למשלוח עפ"י החוק הוא מסר הנמנה על אחת משלוש קבוצות המסרים הבאות –

 1. מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת; או
 2. מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או תעמולה; או
 3. מסר שאינו דבר פרסומת לפי שני הסעיפים הקודמים, המופץ לציבור הרחב, ונכללת בו הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו (למעט מסר כאמור מאת המדינה ומוסדותיה, גוף הצלה ועוד).

מסרים שאינם עונים להגדרת "דבר פרסומת", גם אם נשלחו באחד האמצעים שהחוק חל עליהם, לא ייחשבו כמסרים המפרים את הוראות החוק. לפרטים ודוגמאות ראה להלן.

חוק הספאם חל אך ורק על מסרים הנשלחים באחד מהאמצעים הבאים:

פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית (המשמשת להעברת מסרים קוליים מוקלטים), הודעות אלקטרוניות (כגון דוא"ל), או הודעות מסר קצר (כגון SMS או MMS). חוק הספאם אינו חל על שיחות טלפון עם גורם אנושי (לרבות שיחות טלמרקטינג) ועל דברי דואר או עלונים פרסומיים הנשלחים לתיבת דואר פיזית (תשומת לבך כי משלוח מידע שיווקי בדרך זו עשוי להיות כפוף לחוקים אחרים, כגון חוק הגנת הפרטיות).

החוק מאפשר למפרסם לשלוח פנייה חד פעמית לבתי עסק בלבד, באחת מדרכי המשלוח לעיל, בהצעה להסכים לקבל מהמפרסם דברי פרסומת. פנייה זו לא תהיה פרסומת כשלעצמה. כמו כן, מפרסם רשאי לשלוח פנייה חד פעמית לכל נמען (ולא רק לבתי עסק) בהצעה להסכים לקבל דברי פרסומת שהן בקשות תרומה או תעמולה. גם במקרה זה, פנייה זו לא תהיה תעמולה או בקשת תרומה כשלעצמה.

בשנת 2018 פורסמו שני תיקונים לחוק הספאם:

בתיקון 66 קבע המחוקק כי בעסקה בין מפרסם לבין נמען לרכישת טובין או שירותים באופן מתמשך, יראו את הנמען כמי שנתן הודעת סירוב במועד סיום ההתקשרות, לרבות אם ההתקשרות הסתיימה בשל הודעת ביטול שנמסרה כדין. 

בתיקון 72 ביקש המחוקק גם להבהיר את נושא ה"צלתוקים", וקבע כי חיוג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, בלא הסכמת הנמען, ייחשב הפרה של הוראות החוק, גם אם החיוג הופסק בטרם נענתה השיחה ובחיוג של הנמען למספר שממנו בוצע החיוג מושמע לו דבר פרסומת.

 

אני מעוניין לשלוח מסרים פרסומיים ללקוחותיי, כיצד אוכל לעשות זאת?

הדרך הנכונה ביותר היא לקבל את הסכמתם המפורשת של לקוחותייך, או לקוחותייך הפוטנציאליים, בכתב ומראש, למשלוח דברי פרסומת אליהם. תוכל לקבל הסכמה זו על-ידי החתמת הנמענים על הסכם או טופס הסכמה  פיזי, בדרך של אישור אקטיבי של הסכם מקוון, בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת עם נציג מטעמך. בכל מקרה, חשוב לשמור תיעוד של ההסכמה ולנהל רשימות מסודרות של לקוחות שנתנו את הסכמתם לקבל דברי פרסומת וכמובן לגרוע מרשימות אלה נמענים שחזרו בהם מהסכמתם, כפי שמאפשר להם החוק.

לא קיבלת עד כה את אישור הלקוח לקבל ממך דבר פרסומת?
כמפורט לעיל, החוק מאפשר משלוח של פנייה חד פעמית לבתי עסק בהצעה לקבלת דברי פרסומת (מבלי שפנייה זו תהיה פרסומת כשלעצמה). בנוסף, חוק הספאם מאפשר משלוח של דברי פרסומת גם ללא הסכמת הנמען, אם עמדת בכל תנאים הבאים במצטבר:
א. הנמען מסר את פרטיו למפרסם בזמן רכישת מוצר או שירות, או בזמן ניהול מו"מ לרכישת מוצר או שירות;
ב. המפרסם הודיע לנמען כי הפרטים שמסר ישמשו למשלוח דברי פרסומת באחת הדרכים שהחוק חלק עליהם;
ג. המפרסם נתן לנמען אפשרות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת (באופן כללי או מסוג מסוים) והנמען לא עשה כן;
ד. דבר הפרסומת שנשלח מתייחס למוצר או שירות מסוג דומה לזה שלגביו נתקבלו הפרטים מהנמען (לדוגמה, מפרסם שקיבל את הפרטים מהנמען לאחר שמכר לו מזגן, לא יוכל לשלוח לו עכשיו דבר פרסומת על ביטוח לרכב);

שים לב – משלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק, מאפשר לכל אחד מהנמענים לתבוע אותך ולקבל פיצוי קבוע מראש של עד 1,000 ש"ח לכל הודעה, אף ללא הוכחת נזק. בנוסף, משלוח דברי פרסומת בניגוד לחוק מהווה עילה להגשת תביעה ייצוגית וכן מהווה עבירה פלילית.

קיבלתי מהנמענים את כל ההסכמות הדרושות, האם יש עוד משהו שאני צריך לעשות?
בכל דבר פרסומת הנשלח בהתאם לחוק יש לציין את כל הפרטים הבאים באופן בולט, ברור ושאינו מטעה:
 • העובדה שמדובר בדבר פרסומת – המילים "פרסומת", "בקשת תרומה" או "תעמולה", לפי אופי המסר ששלחת, יופיעו בתחילת המסר (בדבר פרסומת הנשלח באמצעות הדוא"ל, יש לציין את המילה הרלבנטית בכותרת ההודעה. עם זאת, אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות הודעת מסר קצר, כגון SMS או MMS, אין צורך לציין פרט זה ויש לציין רק את שני הפרטים הבאים).
 • שמו של המפרסם, כתובתו והדרכים ליצירת קשר עמו.
 • זכותו של הנמען להודיע בכל עת כי אינו מעוניין עוד לקבל דברי פרסומת מהמפרסם והדרכים למשלוח ההודעה (אם דבר הפרסומת נשלח באמצעות הדוא"ל, יש להוסיף כתובת תקפה של המפרסם באינטרנט לשם משלוח הודעת הסירוב). יש לשים לב כי אין לגבות כסף בגין הודעת סירוב זו. למעט עלות משלוח הודעת הסירוב, ההודעה לא תהייה כרוכה בתשלום. הנמען רשאי לשלוח את הודעת הסירוב בכתב, או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת (כגון הודעת SMS חוזרת), לפי בחירתו.
 • במידה ואתה משגר דברי פרסומת בהתאם לחוק באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, עליך לציין בתחילת המסר הקולי כי הנמען רשאי לבקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה שלך ועלייך לאפשר לנמען, מיד לאחר מכן, להסיר את שמו גם בדרך של לחיצה על חייגן הטלפון.
מה הסיכון שאני לוקח במשלוח דבר פרסומת אשר לא עומד בתנאים אלו?
ראשית, אתה עובר על החוק ועלול להיות מואשם בעבירה פלילית ולחוב בקנס הקבוע בחוק העונשין. גובה הקנס מתעדכן מדי פעם ועומד כיום על כ-226,000 ש"ח אם שיגרת דבר פרסומת ללא קבלת הסכמת הנמען בכתב ומראש (או אם שלחת דבר פרסומת אף ללא הסכמת הנמען ולא עמדת בתנאים המצטברים שקובע החוק לכך) או כ-75,300 ש"ח אם לא ציינת בדבר הפרסומת ששלחת את הפרטים הדרושים או שיש בפרטים שצויינו בדבר הפרסומת כדי להטעות.
אף המנהל של התאגיד ו/או האחראי על תחום השיווק והפרסום בתאגיד עלולים לחוב בקנס פלילי בגין אי פיקוח על עמידה בדרישות החוק. גובה הקנס שעלול לחול עליהם באופן אישי עומד על כ-75,300 ש"ח.

במקביל, אתה עשוי להיתבע גם בתביעה אזרחית. החוק מאפשר לנמען שנשלח אליו דבר פרסומת בניגוד לחוק, לתבוע מהמפרסם פיצוי שעומד על עד 1,000 ₪ לכל הודעה שנשלחה אליו. וזאת, אף ללא צורך להוכיח כי נגרם לו נזק כתוצאה מקבלת ההודעה.
עוד מאפשר החוק להגיש כנגדך תובענה ייצוגית. עד היום הוגשו מאות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד מפרסמים שהפרו את הוראות חוק הספאם.

קיבלתי הודעה מאחד מלקוחותיי שהוא אינו מעוניין לקבל ממני יותר דברי פרסומת, האם אני יכול להשאירו ברשימת הדיוור שלי? הרי קיבלתי ממנו אישור בעבר.
לא. החוק מאפשר לנמענים לחזור בהם בכל עת מהסכמתם לקבלת דברי פרסומת ממך. דברי פרסומת שיישלחו לאחר שהלקוח חזר בו מהסכמתו ייחשבו כהודעות המפרות את החוק.
* אין להסתמך על המידע בעמוד זה כעצה משפטית, אלא כמידע כללי בלבד. כל העושה כן בלא להיוועץ בעו"ד, עושה כן על אחריותו בלבד. האמור בעמוד זה אינו מתיימר למצות את כל הוראות החוק או את ההלכות שנקבעו בנושא ספאם בבתי המשפט. דוגמאות המסמכים הניתנים לך להלן נמסרים לך לשימוש כמות שהיא (**As Is**). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) או מי מטעמו, בגין תכונות המידע או המסמכים, הוראותיהם וההסתמכות עליהם.