חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטון נ' זר. פור. יו (2000) בע"מ

בקשת עו"ד גלסברג ליציאה מהקבוצה המיוצגת לפי סעיף 11 לחוק תובענות ייצוגיות. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, שעניינה בהפרה נטענת של הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. עו"ד גלסברג הגיש בקשה ליציאה מהקבוצה. לטענתו המשיבה שיגרה לו דבר פרסומת ללא הסכמתו וללא המילה "פרסומת" בכותרתה וכי קיימת לו עילת תביעה נגד המשיבה והוא זכאי לצאת מהקבוצה המיוצגת אף בטרם התקבלה בקשת האישור.

נפסק

יש להיעתר לבקשת עו"ד גלסברג לצאת מהקבוצה. יחד עם זאת, יש להורות כי זכותו להגשת תביעה אישית תעוכב עד להתקיימות אחד המועדים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות. על פניו, חוק תובענות ייצוגיות קובע שלוש נקודות יציאה אשר בהם יכול חבר הקבוצה להודיע על רצונו שלא להיכלל בקבוצת התובעים: מועד אישור התובענה הייצוגית, מועד הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה, ולאחר אישור הסדר הפשרה. יחד עם זאת נקבע כי אין מניעה מחבר קבוצה להודיע על רצונו לפרוש מהקבוצה עוד בטרם ניתנה החלטה בבקשת האישור, וזאת בין היתר בשים לב למעמדה של זכות הגישה לערכאות. יחד עם זאת, זכותו של חבר הקבוצה הפורש להגיש תביעה אישית תעוכב, ותיבחן במועד שבו בקשת האישור עומדת להכרעה, בין אם מדובר במועד שבו ניתנת החלטה בבקשת האישור ובין אם מדובר במועד שבו הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה. אין במועדים האמורים כדי לפגוע בזכות המבקש לנהל את תביעתו האישית שכן ההכרעה בתביעה הייצוגית יכול ויהא בה כדי להשפיע על תביעתו האישית של חבר הקבוצה הפורש. כך, יתכן ותהיה קיימת לחבר הקבוצה הפורש האפשרות לעשות שימוש בקביעות שיקבעו נגד הנתבעת בהליך תביעתו האישית. הן התובע והן הנתבעת יוכלו לעשות שימוש בהכרעות בית המשפט לעניין אופן ניהול התביעה האישית, ויתכן ואף יהיה בכך לסייע לשני הצדדים להגיע להסכמות. בקשת היציאה מאושרת.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.