החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

כללי יישוב מחלוקות

גרסה בתוקף עד ה-12/04/2022

הליך חלופי ליישוב מחלוקות שעניינן הקצאת שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (.il) (להלן: "ה- IL-DRP")

נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי ה- IL-DRP באנגלית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח הקובע.

ה-IL-DRP הוא שירות יישוב מחלוקות חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר למחלוקות שעניינן הקצאת שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (.il) (להלן: "המחלוקת") בהתאם לכללי הרישום של שמות המתחם תחת .il (להלן: "הכללים").

ה- IL-DRP אינו מיועד להחליף את מערכת המשפט. ההסכמה להשתמש בשירות ה- IL-DRP אינה מהווה חתימה על הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות הישראלי.

המחלוקת

1. במסגרת הליכי IL-DRP ידונו אך ורק טענות של צד שלישי החולק על הקצאת שם מתחם קיימת למחזיק הרשום. כל מחלוקת תידון לגופה.
2. מבלי לפגוע בכלליות, העניינים שלהלן לא יתבררו במסגרת הליכי ה- IL-DRP:
2.1 בקשה לאסור מראש רישומו של שם מתחם.
2.2 מחלוקת הנוגעת לשם מתחם שהוקצה לפני ה- 1 בינואר 1999 (תאריך כניסתם לתוקף של כללי הרישום המתוקנים), למעט אם התקבלה הסכמתו בכתב של המחזיק לבירור כאמור.
2.3 מחלוקת בין מחזיק לרשם מוסמך בנוגע להקצאת שם מתחם, שעניינה איכות השירות שניתן ע"י הרשם המוסמך, הפרת הסכם השירות שבין המחזיק לרשם או כל עניין מסחרי אחר.
2.4 דחיית בקשה להקצאת שם מתחם ע"י מרשם שמות המתחם המנוהל ע"י איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "מרשם שמות המתחם" ו- "האיגוד" בהתאמה).
2.5 ביטול הקצאת שם מתחם ע"י מרשם שמות המתחם.
2.6 מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם לידי המחזיק שעניינה פעולה ברשלנות או פעולה בלתי תקינה אחרת של מרשם שמות המתחם. כל מחלוקת שעניינה פעולה או מחדל של מרשם שמות המתחם, תובא בפני בית משפט.

תנאים לקיום ההליך

3. מחלוקת ביחס להקצאתו של שם מתחם לידי מחזיקו יכולה להיות מובאת בפני ה- IL-DRP ע"י צד שלישי ("המתלונן"), בהתקיים כל התנאים הבאים:
3.1 שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של יישות משפטית של המתלונן (להלן: "השם הרשום"); ו-
3.2 למתלונן קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
3.3 למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
3.4 הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב.
4. ראיות לחוסר תום לב
4.1 לצרכי האמור בסעיף ‏3.4 לעיל, ומבלי לפגוע בכלליות, התקיימות אחת הנסיבות שלהלן תהווה ראיה לחוסר תום לב ברישום או בשימוש בשם מתחם:
א) המחזיק ממשיך להחזיק בשם המתחם במהלך או לאחר סיומה של עבודה על פי הזמנה, כאשר לכאורה שם המתחם היה אמור להירשם על שם המעסיק או מזמין העבודה;
ב) המטרה העיקרית שלשמה ביקש המחזיק לרשום את שם המתחם היא הפרעה לעסקיו של מתחרה;
ג) נסיבות המצביעות על כך שהקצאת השם נעשתה בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי המתלונן שהוא בעליו של סימן מסחר או סימן שירות, או לידי מתחרה של המתלונן, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציא מחזיק השם עבור הקצאת שם המתחם;
ד) מחזיק השם ביקש לרשום את השם על מנת למנוע מבעליו של סימן מסחר או סימן שירות לשקף את הסימן בשם מתחם, בכפוף להצגת ראיות בדבר דפוס התנהגות חוזר של מחזיק השם ברישומים מעין אלה;
ה) באמצעות השימוש בשם המתחם המחזיק התכוון למשוך, בעבור יתרון מסחרי, משתמשי אינטרנט לאתר האינטרנט שלו או אתר מקוון אחר, ע"י יצירת סבירות לבלבול עם שמו של המתלונן באשר למקורו של אתר האינטרנט, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות המוצעים בו.

פרוצדורה

5. הגשת עתירה
5.1 עתירה לבירור המחלוקת תוגש באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected], ותכלול את מלוא החומר והטענות שיאפשרו לדיין או להרכב IL-DRP, כהגדרתם בסעיף ‏8, להכריע במחלוקת.
5.2 העתירה יכולה להתייחס למספר כלשהו של שמות מתחם המוחזקים ע"י מחזיק יחיד. עם זאת, בסמכותם של הדיין או ההרכב לקבוע שיש לפצל את העתירה כנגד המחזיק להליכים נפרדים.
5.3 חובה לכלול בעתירה את הפרטים הבאים:
א) שמות הצדדים, כתובותיהם, מספרי הטלפון שלהם, כתובות דוא"ל או כל אמצעי התקשרות אחר עימם.
ב) תיאור של העניין שבמחלוקת, לרבות התייחסות מפורשת לארבעת התנאים לקיום ההליך.
ג) תשלום דמי הליך, לפי הפרוצדורה הקבועה בסעיף 4 לנספח התעריפים שלהלן.
5.4 שפה
א) כל המידע המועבר בדוא"ל יועבר בשפה האנגלית.
ב) כל המסמכים המצורפים לעתירה יהיו בעברית או באנגלית.
ג) הדיין או ההרכב רשאים להורות על תרגומם המלא או החלקי של מסמכים בכל שפה לאנגלית או לעברית.
6. דמי הליך
6.1 במועד הגשת העתירה, ישלם המתלונן לאיגוד האינטרנט הישראלי דמי הליך בהתאם למפורט בנספח התעריפים של כללים אלה. מינויו של דיין או הרכב לבירור המחלוקת ייעשה רק בכפוף לתשלומם של דמי ההליך.
7. הקפאת סטטוס הרישום של שם מתחם במהלך הליך IL-DRP
7.1 לאחר הגשת העתירה ותשלום דמי ההליך לא ניתן יהיה להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם שבמחלוקת או למחוק את רישומו של המתחם ממרשם שמות המתחם, וזאת עד לקבלת החלטה בהליך. כמו כן, לא יבוצעו כל שינויים בפרטי הרישום של מחזיק השם או אנשי הקשר הרשומים של שם המתחם. עד לקבלת החלטה במחלוקת, ימשיך שם המתחם להיות פעיל.
8. מינוי דיין/הרכב
8.1 איגוד האינטרנט הישראלי ימנה מומחה שישמש כדיין IL-DRP ("דיין") להכריע במחלוקת ע"פ הפרוצדורה המפורטת להלן.
8.2 כל אחד מן הצדדים רשאי לבקש שהמחלוקת תידון בפני הרכב של שלושה דיינים. הצד המבקש את ההרחבה לדיון בפני הרכב ישלם את דמי ההליך הנוספים ביחד עם הגשת הבקשה לדיון בפני הרכב.
א) במידה שהצד המבקש את הדיון בפני הרכב הוא המתלונן, הבקשה לדיון כאמור תוגש ביחד עם העתירה או לא יאוחר מ-7 ימים מהגשת העתירה.
ב) במידה שהצד המבקש את הדיון המורחב בפני הרכב הוא המחזיק, בקשה כאמור תצורף לתגובתו של המחזיק לעתירה (כמפורט בסעיף ‏9 להלן).
לא ניתן להגיש בקשות לדיון בפני הרכב בכל מועד אחד מלבד כמפורט לעיל.
8.3 איגוד האינטרנט הישראלי ימנה דיין או הרכב לבירור המחלוקת בתוך 28 ימים מהגשת העתירה ותשלום דמי ההליך. במקרה של הרכב, ימנה האיגוד את אחד הדיינים כיו"ר ההרכב.
8.4 הדיין שמונה ע"י האיגוד יודיע לצדדים על מינויו, או במקרה של הרכב, יודיע יו"ר ההרכב לצדדים על מינויו של ההרכב וזהות הדיינים. ההודעה תימסר באמצעות דוא"ל.
א) צד למחלוקת רשאי לבקש את החלפתו של הדיין או חבר הרכב (לרבות יו"ר ההרכב) על בסיס קיומו של חשש לניגוד עניינים. בקשה כאמור תוגש לדיין או ליו"ר ההרכב, ותכלול פרטים אודות ניגוד העניינים הנטען.
ב) הדיין או ההרכב ידונו בבקשה, ובמידה שיוחלט כי אכן קיים חשש לניגוד עניינים, יודיעו על כך לאיגוד, שיחליף את הדיין או ימנה חבר הרכב אחר.
9. הודעה למחזיק ותשובת המחזיק
9.1 לאחר מינוי הדיין או ההרכב, יישלחו למחזיק בדוא"ל העתקים של העתירה וכל החומרים שצורפו לה. המשלוח יתבצע לכתובת הדוא"ל של המחזיק שסופקה על ידו לאיגוד האינטרנט הישראלי.
9.2 הדיין או ההרכב רשאים להחליט, ע"פ שיקול דעתם, על הודעה למחזיק באמצעים נוספים שאינם דוא"ל.
9.3 המחזיק רשאי להגיש תשובה, וכן כל חומר רלוונטי נוסף, בתוך 15 יום מיום משלוח העתירה אליו.
9.4 במידה שתשובת המחזיק כוללת בקשה לדיון בפני הרכב (יחד עם דמי ההליך בגין התוספת של שני דיינים), ימנה האיגוד את הדיינים הנוספים בתוך 21 יום מקבלת הבקשה.

ההליך

10. למעט אם נקבע אחרת בידי הדיין או ההרכב, ההליך יתקיים בשפה האנגלית.
11. בכפוף לכללי הרישום, רשאים הדיין או ההרכב לנהל את ההליך באופן הנראה להם המתאים ביותר בהתחשב בצורך בניהול הליך מהיר ובטכנולוגיה הקיימת בעת קיום הדיון.
12. הדיין או ההרכב רשאים להאריך, בגבול הסביר, כל מועד שנקבע בכללים אלה.

מידע נוסף

13. הדיין או ההרכב רשאים לבקש מהצדדים למסור חומר נוסף הרלוונטי לקבלת החלטה במחלוקת (להלן: "המידע הנוסף").
13.1 הדיין או ההרכב רשאים לקבוע את האופן בו יועבר המידע הנוסף לידיהם.
13.2 מידע נוסף יכול שיכלול, ללא הגבלת הכלליות, הצהרות נוספות של הצדדים, מסמכים נוספים או תצהירים.

החלטת הדיין / ההרכב

14. החלטת רוב
14.1 במקרה של הרכב, החלטת ההרכב תתקבל ברוב של חבריו.
15. מועד מתן ההחלטה ופרסומה
15.1 הדיין או ההרכב ייעשו מאמץ להגיע להחלטה במחלוקת בתוך 21 יום מקבלת תשובת המחזיק או קבלת המידע הנוסף.
15.2 הדיין או ההרכב יישלחו את החלטתם המנומקת לצדדים בדוא"ל.
15.3 שפת ההחלטה הרשמית – אנגלית
א) הגרסה הרשמית של ההחלטה (באנגלית) תפורסם בכתובת: יישוב מחלוקות. במידה שיפורסם בצד הנוסח האנגלי נוסח עברי של ההחלטה, הרי שבכל אי התאמה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי יגבר.
16. החלטה על אי התאמת המחלוקת להליך IL-DRP
16.1 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הדיין או ההרכב רשאים להימנע מלקבל הכרעה במחלוקת, ולקבוע כי המחלוקת אינה מתאימה לפתרון מהיר באמצעות הליך ה- IL-DRP.
17. החלטה במעמד צד אחד
17.1 במידה שצד למחלוקת אינו משתף פעולה או מסרב למסור מידע נוסף לאחר שהתבקש לעשות כן, וזאת לאחר שנודע לו דבר קיומה של העתירה, או כאשר הניסיונות ליצור קשר עם מחזיק שם המתחם ע"פ הפרטים שמסר לאיגוד האינטרנט הישראלי נכשלו – רשאים הדיין או ההרכב לקבל החלטה במחלוקת על יסוד חומר שנמסר להם ע"י צד אחד למחלוקת או על יסוד החומר שכבר מונח בפניהם.

תוקפה המחייב של ההחלטה

18. איגוד האינטרנט הישראלי מחויב לקיים כל החלטה של דיין או הרכב להקצות, למחוק או להעביר זכויות אחזקה בשם מתחם שבמחלוקת, בכפוף לשינוי ההחלטה ע"י בית משפט ישראלי.
19. החלטה במחלוקת יכולה לשמש הכוונה לדיונים במחלוקות אחרות, אולם אינה מחייבת בדיוני IL-DRP אחרים.

זכות לפנות לבית משפט

20. הגשת עתירה ל- IL-DRP אינה מונעת בשום דרך גישה או זכות פניה לבית משפט ישראלי.
21. למרות האמור לעיל, פניה לבית משפט ישראלי במקביל לקיום הליך IL-DRP, לא תשפיע ולא תשהה את קיום הליך ה- IL-DRP, זולת אם התקבלה הוראה מפורשת על כך מבית המשפט.
22. כאשר ההחלטה שהתקבלה היא מחיקת שם מתחם שבמחלוקת, או העברת זכויות האחזקה מהמחזיק לעותר, האיגוד יודיע למחזיק על המחיקה או ההעברה הצפויות לפחות 30 יום טרם ביצוען בפועל, וזאת על מנת לאפשר למחזיק לפנות לבית המשפט לשם בחינה של ההחלטה.
23. החלטת דיין או הרכב היא סופית, והיא לא תבחן מחדש ע"י דיין או הרכבי IL-DRP אחרים.

הגבלת אחריות

24. למעט במקרים של פעולה בזדון של דיין או הרכב, הדיינים או חברי ההרכבים לא יהיו אחראים כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה- IL-DRP.
25. תפקידו של איגוד האינטרנט הישראלי בהליכי IL-DRP הוא לספק את השירותים המינהלים והאכסניה לקיומם בלבד, ולמעט במקרים של פעולה בזדון, האיגוד לא יהיה אחראי כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה- IL-DRP.

IL-DRP – נספח תעריפים

1. התעריפים ותנאי התשלום שלהלן יחולו על הליכי IL-DRP שהחלו לאחר תאריך: _____________:
מספר שמות המתחם הנכללים בעתירה ומוחזקים ע"י מחזיק יחיד תעריף
1 עד 5 דן יחיד: 2,832 ₪
הרכב: 5,664 ₪
(2,832 ₪ ליו"ר ההרכב, 1,416 ₪ לדיין)
6 עד 10 דן יחיד: 4,248 ₪
הרכב: 8,496 ₪
(4,248 ₪ ליו"ר ההרכב, 2,124 ₪ לדיין)
אחר ייקבע ע"י איגוד האינטרנט הישראלי
2. התשלום יועבר לאיגוד האינטרנט הישראלי, כמפורט להלן, יחד עם הגשת העתירה.
3. התשלום יתבצע באחד מאמצעי התשלום האלה:
4.1 העברה בנקאית:
חשבון מס': 144729
שם החשבון: איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
סניף: 616
בנק: 12
פרטי הבנק: בנק הפועלים, רח' חובבי ציון 1, פתח תקוה
קוד העברה: POALILIT
4.2 המחאה לפקודת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
4.3 כרטיס אשראי:
כל כרטיסי האשראי מתקבלים. יש לצרף לעתירה את פרטי הכרטיס לחיוב כדלקמן:
סוג הכרטיס
מספר הכרטיס
תוקף
שם ומספר זיהוי של מחזיק הכרטיס
5. תשלום במזומן לא יתקבל.
6. עמלות בנק, דמי העברה או סכומים אחרים שיתווספו לתעריפים הנקובים לעיל לצורך ביצוע התשלום, ישולמו ע"י הצד המבצע את התשלום.