חזרה לעמוד הקודם

מגבלות על הסרת תגובות וחסימת משתמשים על ידי נבחרי ציבור בישראל

ביום 1.2.2022 פרסם היועץ המשפטי לממשלה את עמדתו בהליך עתירה מינהלית 61176-10-20, בו נבחנה סוגיית המחיקה של תגובות ביקורתיות מחשבונות של נבחרי ציבור או חסימת גישתם של מגיבים ביקורתיים לחשבונות אלה. עמדת היועץ המשפט אינה עוסקת בפרטיו הספציפיים של התיק אלא מבהירה את מסגרת החובות המשפטיות שחלות על פעילותם של נבחרי ציבורי ברשתות החברתיות.

תמצית עמדת היועץ המשפטי לממשלה:

  • על חשבון או דף של איש ציבור הממומן מכסף ציבורי חלים כללי המשפט הציבורי. כלומר, חל איסור על מחיקת תגובה של אדם או חסימת גישתו לעמוד רק משום שהביע ביקורת על הרשות או על איש הציבור, זאת מכיוון שפעולה זו תיחשב כפגיעה בחופש הביטוי לתכלית שאינה ראויה.
  • במקרה בו פתח איש הציבור חשבון פרטי אשר משמש אותו לאינטראקציה עם קרוביו וחבריו, רשאי הוא לבצע פעולות חסימה ומחיקה בהתאם לכללי הפלטפורמה האינטרנטית.
  • עם זאת, תחולת כללי המשפט הציבורי לא תקבע לפי סיווג הדף על ידי הפלטפורמה (פרטי/ציבורי, מימון ציבורי/מימון עצמי), אלא בהתאם למאפייני השימוש והנסיבות הספציפיות.
  • על מנת לקבוע כי כללי המשפט הציבורי חלים, יש להראות כי החשבון האינטרנטי משמש את נבחר הציבור למימוש תפקידו הציבורי במובן הרחב. הבחנה זו מבדילה לדוגמא בין מקרים בהם משתמש נבחר הציבור לצרכים פרטיים או לפעולות שאינן קשורות לעבודתו ולתפקידו הרשמי ברשות אשר לא יטילו עליו את חובות המשפט הציבורי לבין מקרים בהם חשבון זה משמש לצורך עדכון על מעשיו ומעשי הרשות אשר ייתפסו כמימוש תפקידו במובן הרחב. על כן, לפי היועמ"ש קיים צורך לבחון כל מקרה לגופו.
  • היועץ המשפטי מדגיש כי גם במקרים בהם החשבון אינו מופעל בעזרת מימון ציבורי והינו משמש את נבחר הציבור גם לפרסומים אישיים, אם ישנן עדויות כי הוא משתמש בו במסגרת תפקידו הציבורי במובן הרחב, תוטל הדרישה כי יעמוד בכללי המשפט הציבורי. במקרים שכאלה, ייתכן שכללים אלה יוחלו רק על חלק מהחשבון המדובר.
  • היועמ"ש מודיע כי מתקיימת עבודת מטה המרחשת לצורך הבהרת המצב המשפטי באופן שיבטיח הקפדה על חופש הביטוי ועל עקרונות המידתיות והחוקיות. כחלק מבחינה זו ייבחן הצורך בתיקוני חקיקה.

עמדת היועמ"ש בהליך עת"מ 61176-10-20 (1.2.2022)