החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

התייחסות איגוד האינטרנט לשימוע משרד התקשורת בדבר בדיקת כיסוי סלולרי

ביום 2.3.2021 פרסם משרד התקשורת שימוע בנוגע לצעדים אותם הוא מתכנן לנקוט לשם הגברת אפקטיביות הפיקוח על עמידת חברות הסלולר בחובות הכיסוי הסלולרי על פי רישיונן. בכלל זה, הודיע המשרד על כוונתו לחייב את חברות הסלולר למסור למשרד התקשורת נתונים תקופתיים אודות טיב הכיסוי שלהם באזורים הגיאוגרפים השונים של מדינת ישראל (על פי מדדים שהוגדרו במפרט הטכני מטעם המשרד).

ביום 4.4.2021 נשלחה התייחסות מטעם איגוד האינטרנט הישראלי לשימוע, המברכת את יוזמת משרד התקשורת להגביר את אפקטיביות הפיקוח על עמידת חברות התקשורת בחובות הכיסוי הסלולרי שנקבעו ברשיונן. עם זאת, איגוד האינטרנט הישראלי עמד על כך כי טובת הציבור בישראל מחייבת את משרד התקשורת לערוך את ההתאמות הבאות לדרישת המידע:

  • התאמת מדדי דרישת המידע לבחינת טיב תעבורת האינטרנט הסלולרית: לאור העובדה כי רשתות סלולריות אינן משמשות רק לטלפוניה אלא גם לתעבורת נתונים ככלל וגישה לאינטרנט בפרד, משרד התקשורת מתבקש לוודא כי המדדים והספים שייקבעו במפרט הטכני הסופי של דרישת המידע יהיו רגישים לבחינת כיסוי וביצועי רשתות הרט"ן גם לעניין תעבורת נתונים וגישה לאינטרנט סלולרית באזורים הגיאוגרפים השונים של מדינת ישראל.

  • משרד התקשורת נדרש לפרסם לציבור את מפת הנתונים המתעדכנת שתיבנה על בסיס המידע שייאסף אודות טיב הכיסוי הסלולרי ברחבי ישראל. זאת, הן לשם הבטחת אכיפה יעילה של החובות הרגולטוריות על חברות הסלולר והן לשם מתן אפשרות לציבור לדעת את טיב הכיסוי הסלולרי הקיים באזורים רלוונטיים עבורו, לרבות מידע בנוגע לאזורים בהם אין כלל כיסוי סלולרי.

ביום 7.6.2021 התפרסמה החלטתו של משרד התקשורת לאחר קבלת עמדות הציבור וחברות הסלולר. בכל הנוגע להמלצות איגוד האינטרנט הישראלי, הודיע משרד התקשורת כי ברשיונות חברות הסלולר הקיימים אין הבחנה בין כיסוי סלולרי לבין ביצועי טלפוניה ותעבורת נתונים (ולכן לא ניתן לדרוש נתונים מחברות הסלולר נתונים מסוג זה) אך המשרד יבחן סוגיה זו בעתיד. בכל הנוגע לעמדת איגוד האינטרנט, לפיה ראוי לפרסם לציבור את המידע אודות טיב הכיסוי הסלולרי הקיים במדינת ישראל, השיב משרד התקשורת כי מדובר בסוגיה החורגת מהליך השימוע הנוכחי, אשר צריכה להיבחן בנפרד על ידי משרד התקשורת, לרבות בשאלת סמכותו לפרסם את המידע.

התייחסות איגוד האינטרנט לשימוע 'דרישת מידע על כיסוי סלולרי לשם בדיקת עמידה בתנאי הרישיון' (4.4.2021)

החלטת משרד התקשורת בעניין אופן בדיקת עמידה בתנאי הרישיון לעניין כיסוי סלולרי (7.6.2021)