החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

התייחסות איגוד האינטרנט לתיקון רישיון חברת בזק לעניין פריסת סיבים

ביום 13.4.2021 פרסם משרד התקשורת להערות הציבור טיוטת תיקון שבכוונתו לערוך ברישיון של חברת בזק (בו נקבעות מרבית החובות הרגולטוריות שחלות עליה), כחלק מהתכנית האסטרטגית של המשרד להביא לפריסת תשתית אינטרנט מבוססת סיבים אופטיים לכלל משקי הבית בישראל.

לפי תכנית זו, חברת בזק תחויב לפרוס רשתות סיבים אופטיים לכ-80% ממשקי הבית בישראל, בתוך 6 שנים מקביעת החובה ברישיון. קביעת החובה ברישיון, תעשה לאחר הודעה של בזק למשרד התקשורת על האזורים בהם בחרה (כלומר, האזורים המשתלמים יותר מבחינה עסקית עבורה). להשלמת התמונה יצוין כי בזק הגישה למשרד התקשורת את הודעתה. כך, טיוטת התיקון הנוכחית פורסמה לפני שהודיעה בזק לשר התקשורת על האזורים בהם היא מבקשת לפרוס רשת סיבים, במטרה לאפשר את תיקון הרישיון בהקדם האפשרי מיום הודעתה של בזק.

ביום 4.5.2021 הגיש איגוד האינטרנט הישראלי את התייחסותו לטיוטת התיקון, בה הודגשה חובתו של שר התקשורת לבחון ולבקר במידת הצורך את בחירת האזורים עליה תודיע בזק, תוך בחינה מבוססת-נתונים של השפעת אזורי הפריסה המוצעים על היכולת להביא לפריסה כלל-ארצית של רשת מתקדמת עבור כלל משקי הבית בישראל. זאת, נוכח הרושם העולה מטיוטת התיקון, לפיה תפקידו המקצועי של השר (או של משרד התקשורת) בבדיקה ואישור הצעת הפריסה של בזק הוא מוגבל ביותר.

התייחסות איגוד האינטרנט לטיוטת תיקון רישיון בזק לעניין חובות פריסת תשתית סיבים אופטיים (4.5.2021)