חזרה לעמוד הקודם

תגובת איגוד האינטרנט לתזכיר תיקון חוק אמצעי קשר דיגיטליים

ביום 11.5.2021 פרסם משרד הדיגיטל הלאומי תזכיר חוק לתיקון חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים (שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באופן דיגיטלי), התשפ"א-2021 (להלן:" תזכיר החוק").

מטרת תיקוני החקיקה המוצעים היא להתאים את אופן שליחת המסרים של גופים ציבוריים לעידן הדיגיטלי, ולאפשר שליחת מסרים על ידי גופים ציבוריים באמצעים דיגיטליים למי שמסכים לכך, גם במקומות בהם נקבע בחקיקה כי יש לשלוח את המסר באופן פיזי (למשל על ידי הדואר), תוך קביעת סטנדרטים מחייבים לשליחת מסרים אלה.

לשם החלת הדיוור הדיגיטלי, התזכיר מבקש להוסיף על המידע האישי אותו אוסף ושומר מרשם האוכלוסין, כך שיכלול גם את המען הדיגיטלי של כל תושב שמלאו לו 16 שנים, מעבר למידע הנרחב שכבר כיום נשמר אודות כל תושב.

על פי תזכיר החוק, המידע אודות המען הדיגיטלי של כלל תושבי ישראל ייאסף באמצעים הבאים:

  1. תיקון עקיף בחוק מרשם האוכלוסין הקובע את החובה של כל תושב שמלאו לו 16 שנה, למסור את פרטי המען הדיגיטליים שברשותו, קרי כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון נייד (להלן: "מען דיגיטלי").
  2. תיקון עקיף בחוק מרשם האוכלוסין הקובע כי מיום כניסת התיקון לתוקף ולמשך שנתיים, מרשם האוכלוסין מוסמך לפנות לתושב כדי ליידע אותו בדבר חובתו למסור את מענו הדיגיטלי, ולצורך כך לקבל משורה ארוכה של גופים ציבוריים את פרטי ההתקשרות הדיגיטליים של התושבים שמופיעים במאגרי המידע שלהם.

כלומר, נוסח התזכיר איננו מציע הסדר לפיו תושבי המדינה ימסרו את פרטיהם האישיים לצורך קבלת שירותים מגופים ציבוריים, לפי בחירתם והסכמתם, אלא מבקש לעגן בחקיקה את קיומו של מאגר מידע מרכזי על המען הדיגיטלי של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל.

בהתייחסות משותפת של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת פרטיות ישראל לתזכיר החוק, שהוגשה למשרד הדיגיטל הלאומי ביום 15.6.2021עמדנו על כך שההסדרים המוצעים בו ובראשם יצירת מאגר מידע על כתובות הדוא"ל של כלל תושבי ישראל (שאין לו אח ורע במדינות דמוקרטיות אחרות) – יפגעו באופן קשה ולא נחוץ בציבור הישראלי. זאת, הן בהיבטי פרטיות והן נוכח סיכוני הסייבר הכרוכים בקיומו של מאגר מידע שכזה.

עם זאת, בשים לב לחשיבותה של התכלית העומדת בבסיס תזכיר החוק – הרחבת ערוצי התקשורת הרשמיים שבין הציבור לגופים ציבוריים – מסמך ההתייחסות המשותף מספק מידע והמלצות יישומיות לשם התמודדות עם אתגרי הפרטיות ואבטחת הסייבר הכרוכים בתהליך של איסוף, עיבוד ואגירת מידע אישי על כתובות הדוא"ל של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל: (א) הגברת השליטה והבחירה של נושאי המידע במידע; (ב) העלאה של רף חובות הגנת הפרטיות שמוטלות על הגופים שמשתמשים במידע; (ג) הטמעת אמצעי אבטחה מוגברים, בהתאם לסיכונים הכללים והפרטניים שכרוכים בהפעלת המאגר.

התייחסות מטעם פרטיות ישראל ואיגוד האינטרנט לתזכיר חוק פנייה לגופים ציבוריים (15.6.2021)