חזרה לעמוד הקודם

קידום תשתיות אינטרנט מתקדמות ביישובי מיעוטים – עמדת איגוד האינטרנט

ביום 25.1.2022 פרסם משרד התקשורת קול קורא להגשת התייחסויות בנושא עידוד פרישת תשתיות אינטרנט מתקדמות ביישובי המיעוטים. ביום 13.2.2022 הוגשה התייחסות לקול הקורא מטעם איגוד האינטרנט הישראלי, הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל וגורמי מקצוע נוספים בעלי מומחיות וידע בנוגע למצב תשתיות האינטרנט בקרב יישובי החברה הערבית.

עמדת איגוד האינטרנט הישראלי בנושא קידום תשתיות אינטרנט מתקדמות ביישובי מיעוטים (13.2.2022)

עיקרי עמדת איגוד האינטרנט הישראלי:

  • תעדוף יישובי מיעוטים במסגרת סמכות השר לקבוע אזורי חובה בהפעלת מכרז התמרוץ: סעיף 14ד(ה) לחוק התקשורת, המעניק לשר התקשורת את הסמכות להורות כי שיעור של עד 15% ממשקי הבית באזורים שיכללו בהצעות המתמודדים במכרזי קופת התמרוץ יהיו בתחומים גאוגרפיים שיורה. לאחר ששר התקשורת הפעיל את סמכותו כאמור לטובת יישובים סמוכי גדר ויישובים מאוימים במכרז התמרוץ הראשון, הגשמת המחויבות הממשלתית לקידום תשתיות האינטרנט בחברה הערבית מחייבת לעשות כן ביחס ליישובי מיעוטים במכרז התמרוץ הבא.
  • בחינת הצורך לעדכון הרגולציה כדי לאפשר פתרונות טכנולוגיים לצמצום עלויות הפריסה: החסם המרכזי לפרישת תשתיות סיבים אופטיים הוא עלות הפריסה של ה-last mile, כלומר סלילת תשתית מגבול היישוב אל כל נקודות הקצה שבתוכו. ביישובי מיעוטים, אשר התשתיות בהן לרוב פחות מפותחות מלכתחילה (גם בהשוואה ליישובים קטנים כגון קיבוצים), העלות של פריסת סיבים לכל בית או בניין הופכת לחסם בלתי-עביר. על רקע זה, משרד התקשורת והוועדה הבין-משרדית נדרשים לבחון מחדש את דרישות הרישוי והרגולציה של רשתות תקשורת בגלים מילימטריים ואת היצע התדרים הזמין לכך, במטרה לעודד את השימוש בטכנולוגיה זו במקומות בהן פריסת תשתית נייחת לכל בניין כרוכה בעלויות חריגות. בנוסף, יש לבחון מחדש את תנאי הרגולציה ומכרז התמרוץ בכל הנוגע לדרישות ה-last mile, כך שניתן יהיה להציע תשתית אינטרנט מתקדמת חלופית-לסיבים, ככל שהתכנית ההנדסית שלה מבטיחה לספק ביצועים שקולים לסיבים עבור לקוחות הקצה.
  • בחינת הקלות של תנאי הסף למתמודדים במכרזי התמרוץ: בשים לב לכך שמרבית החברות המתמחות בפרישת תשתיות תקשורת מתקדמות ביישובי מיעוטים הן חברות צעירות או קטנות יחסית, קיים חשש כי תנאי הסף שנקבעו למכרז התמרוץ הראשון – בכל הנוגע לניסיון קודם או ערבויות נדרשות – מדירים יזמים רבים המבקשים לפעול ביישובי מיעוטים. כמובן, אין ליצור מצב בו יש סטנדרט נמוך יותר של כשירות עבור יישובי מיעוטים. משמעות הדברים היא שעל משרד התקשורת והצוות הבין-משרדי להעריך מחדש את תנאי הסף למכרז מכאן והלאה, לאחר בחינת מאפייני החברות הפועלות כיום בתחום תשתיות האינטרנט ביישובי מועטים.
  • הרחבת שיתוף פעולה וידע מול הרשויות המקומיות בחברה הערבית: הניסיון בשטח מלמד כי לרשויות המקומיות יש תפקיד מרכזי בתהליכים של פריסת תשתיות תקשורת מתקדמות בשטחן. על כן, כל יוזמה ממשלתית לעידוד פרישת סיבים ביישובי מיעוטים נדרשת לבחון את השפעתן של הרשויות המקומיות על מערך התמריצים למיזמי תשתיות כאמור ולרתום אותם לתהליך הסרת החסמים ותמרוץ הפריסה. בכלל זה, אנו קוראים למשרד התקשורת לגבש פורום ייעודי עבור הרשויות המקומיות בחברה הערבית במטרה לספק ידע מקצועי המותאם לצרכיהן הייחודיים בכל הנוגע לאפשרויות טכנולוגיות וכלכליות לפרישת תשתית אינטרנט מתקדמת ללא צורך בפעולות סלילה מורכבות ויקרות לכל בניין.