חזרה לעמוד הקודם

סקר ביטחון אישי – נפגעי עבירה מקוונת

מאז 2014 החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע מדי שנה ובאופן שוטף את סקר ביטחון אישי (נפגעי עבירה) בהזמנת המשרד לביטחון הפנים ובמימונו. סקר ביטחון אישי שוטף מבוצע במרבית מדינות המערב, והוא משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה ולתכנון ולקביעה של מדיניות מבוססת נתונים.

אוכלוסיית הסקר היא האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בני 20 ומעלה במשקי בית. לצורך הסקר נדגמים מדי שנה כ-7,000 נפשות במטרה לקבל כ-5,000 שאלונים מלאים. הסקר משלב שלוש שיטות איסוף נתונים – מרבית השאלונים נאספו בריאיון טלפוני שערך סוקר (כ-90%) ויתרת השאלונים (כ-10%)מולאו באופן עצמי על ידי הנדגם ונשלחו באינטרנט או בדואר.

הסקר כולל נתונים על נפגעי עבירה מקוונת בני 20 ומעלה.