חזרה לעמוד הקודם

אודות הבחירות לוועד המנהל 2018

תוצאות הבחירות לוועד המנהל 2018

הבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. ככלל, ועד העמותה כולל 7 חברים, וזאת בהתאם לתיקונים האחרונים בתקנון העמותה (שנכנסו לתוקפם ביום 1.10.2017), שהפחיתו את מספר חברי הוועד מתשעה לשבעה. תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים.

במערכת הבחירות הנוכחית ובהתאם להוראות התקנון נבחרו 4 חברי ועד: פרופ' קרין נהון, ארוד בליסה, רועי בסר ובת שבע אנגלברג-בר.

הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי אמון על התוויית המדיניות והאסטרטגיה של האיגוד, מטרותיו ופעילותו. הוא כולל שבעה חברים ותקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה שלוש שנים. כל חברי הוועד המנהל מכהנים בתפקידם בהתנדבות.

הנבחרים יצטרפו אל חברי הוועד המכהנים בהתנדבות: אבי נגר, קובי סלע ולביא שיפמן. שיעור ההצבעה עמד על 24.95% (בדומה לשעור ההצבעה בשנה שעברה, שעמד על 25.25%).

שלושה מהחברים שנבחרו בשלושת המקומות הראשונים יכהנו בתפקידם במשך שלוש שנים. בנוסף, ובהתאם להוראות סעיף 20 לתקנון, חבר ועד נוסף שנבחר במקום הרביעי, נבחר כדי להחליף בתפקידו את רו"ח אייל דרורי שפרש מתפקידו בוועד בשנה שעברה, וזאת למשך תקופת הכהונה שנותרה לו – קרי, עד לבחירות בשנת 2019 (תקופת כהונה של כשנה אחת). קראו בפרוטוקול את סיכום התוצאות כיצד הוכרע מי יהיה החבר שיכהן שנה אחת, מבין שני הנבחרים שקיבלו מספר קולות שווה.

ועדת הבחירות

ההצבעה בהליך הבחירות התבצעה באינטרנט בפיקוח ועדת בחירות, המורכבת גם היא מחברי עמותה מתנדבים, הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה. הוועדה ליוותה את הליך הבחירות משלב הגשת הצעות המועמדים, בדיקת כשירותם ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון, ופיקוח על הליך הבחירות.

החלטות הוועדה התקבלו באופן דמוקרטי: החלטה הזוכה לרוב קולות של חברי הועדה – מאושרת (למשקיף הוועדה אין זכות הצבעה וכך גם למזכירת האיגוד). החלטותיה של הישיבה התפרסמו בשקיפות מלאה באתר האיגוד.

תודות

אנו מודים לחבר הוועד היוצא מני לוי על פועלו ותרומתו לאורך השנים, ולוועדת הבחירות, המורכבת מחברי עמותה מתנדבים והגוף המבקר של העמותה, אשר ניהלה את סדרי הבחירות, ופיקחה על תקינותן: יערה קזצינסקי אדן (יו"ר), שחר פייס, עו"ד משה רוזנבלום, רו"ח מני צמח- הגוף המבקר של האיגוד ולעו"ד טל קפלן, היועץ המשפטי שליווה את הוועדה כמשקיף.

ולכל המתמודדים והמצביעים, על הנכונות והרצון לקחת חלק משפיע.

לפרוטוקול ישיבתה הראשונה של ועדת הבחירות

לפרוטוקול ישיבתה השנייה של ועדת הבחירות

לפרוטוקול ישיבתה השלישית והאחרונה של ועדת הבחירות