חזרה לעמוד הקודם

אודות הבחירות לוועד המנהל 2018

אודות הבחירות

הבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה. ככלל, ועד העמותה כולל 7 חברים, וזאת בהתאם לתיקונים האחרונים בתקנון העמותה (שנכנסו לתוקפם ביום 1.10.2017), שהפחיתו את מספר חברי הוועד מתשעה לשבעה. תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים.

בשנה זו מסיימים את כהונתם 3 חברי ועד: פרופ' קרין נהון, מני לוי ובת-שבע אנגלברג-בר.

במערכת הבחירות הנוכחית ובהתאם להוראות התקנון ייבחרו 4 חברי ועד. שלושה מתוכם (שייבחרו בשלושת המקומות הראשונים) יכהנו בתפקידם כהונה מלאה של 3 שנים. בנוסף, ובהתאם להוראות התקנון, יבחרו חברי האיגוד חבר ועד נוסף (אותו חבר שייבחר במקום הרביעי), אשר יחליף בתפקידו את רו"ח דרורי שכיהן בוועד והחליט לסיים את תפקידו בשנה שעברה.
חבר העמותה שייבחר במקום הרביעי, יכהן בתפקידו רק למשך תקופת הכהונה שנותרה לרו"ח דרורי – קרי, עד למועד הבחירות בשנה הבאה (2019) – כשנה אחת.

הגישו מועמדות לוועד המנהל

מועדי ההצבעה וסדרי הבחירות

תקופת הבחירות לוועד תהיה בת 48 שעות, אשר במהלכה יתאפשר לחברי העמותה הזכאים לכך להצביע באמצעות המערכת המקוונת:
תקופת ההצבעה תחל ביום א' – 23.12.2018, בשעה 12:00, ותימשך עד ליום ג' – 25.12.2018, בשעה 12:00.

ההצבעה תתבצע באמצעות מערכת הצבעות מקוונת, כאשר הודעות מתאימות לצורך מימוש ההצבעה יישלחו לחברי העמותה הזכאים להצביע.
מידע על המועמדים יתפרסם בפורום החברים באתר האיגוד קודם למועד ההצבעה וכן יישלח בדוא"ל אל חברי האיגוד.

חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: members@isoc.org.il.

ועדת הבחירות

תפקידה של הוועדה לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם. הכהונה בה מתבצעת בהתנדבות, והיא פתוחה לחברי האיגוד. החלטות הוועדה מתקבלות באופן דמוקרטי: החלטה הזוכה לרוב קולות של חברי הועדה – מאושרת (למשקיף הוועדה אין זכות הצבעה וכך גם למזכירת האיגוד). החלטותיה של הישיבה מתפרסמות בשקיפות מלאה באתר האיגוד.

הועדה פועלת מכוח פרק ה' לתקנון האיגוד ובפרט סעיף 22 לתקנון. בין תפקידיה ניתן למנות את –

  1. הפיקוח על הבחירות על-מנת שתתנהלנה בהתאם להוראות חוק העמותות ותקנון העמותה.
  2. קביעת התאריכים והמועדים הרלבנטיים לבחירות, לרבות מתן הודעות על הבחירות וקריאות להצגת מועמדות.
  3. וידוא כשירות הבוחרים והמועמדים בהתאם להוראות החוק והתקנון.
  4. קביעת אופן התנהלות הבחירות, סדריה ונהליה.
  5. הכרזת התוצאות ופרסומן (בעקבותיהן יכנסו חברי העמותה הנבחרים לתפקידם).

הרכב ועדת הבחירות לשנת 2018

אנו מודים לחברים שהתנדבו לכהן בוועדת הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט לשנת 2018:

  1. יערה קזצינסקי אדן – יו"ר.
  2. שחר פיס.
  3. עו"ד משה רוזנבלום.
  4. רו"ח מני צמח – הגוף המבקר של האיגוד.

את הוועדה מלווה כמשקיף היועץ המשפטי של האיגוד.

לפרוטוקול ישיבתה הראשונה של ועדת הבחירות

ועדת הבחירות תשמח לסייע בכל שאלה, בדוא"ל: elections@isoc.org.il.