חזרה לעמוד הקודם

אודות הבחירות

הבחירות לוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי מתקיימות אחת לשנה. הוועד כולל 7 חברים המכהנים בהתנדבות, כאשר תקופת הכהונה של כל חבר ועד היא 3 שנים. 

בשנה זו מסיימים את כהונתם 3 חברי ועד: פרופ' קרין נהון, ארוד בליסה ורועי בסר.

במערכת הבחירות הנוכחית ובהתאם להוראות התקנון ייבחרו 3 חברי ועד חדשים, והם יצטרפו לחברי הוועד המכהנים: קרן אלבורג-רימון, רמי מלאכי, אבי נגר ואורי שדות.

 

תקופת הבחירות

תקופת הבחירות לוועד תהיה בת 48 שעות, אשר במהלכה יתאפשר לחברי העמותה הזכאים לכך להצביע באמצעות המערכת המקוונת:
תקופת ההצבעה תחל ביום שלישי 21 בדצמבר 2021, בשעה 12:00, ותימשך עד ליום חמישי 23 בדצמבר 2021, בשעה 12:00.

ההצבעה תתבצע באמצעות מערכת הצבעות מקוונת, כאשר הודעות מתאימות לצורך מימוש ההצבעה יישלחו לחברי העמותה הזכאים להצביע. רשאי להצביע בבחירות רק חבר שחברותו בעמותה הייתה בתוקף ברציפות במשך 4 חודשים קודם למועד הבחירות.

ועדת הבחירות

תפקידה של ועדת הבחירות הנו לפקח על הליך הבחירות לוועד המנהל באיגוד האינטרנט הישראלי, לקבוע את סדרי ונהלי הבחירות והטיפול ביישומם, לרבות – מתן הודעות על בחירות וקריאות להצגת מועמדות, בדיקת עמידת המועמדים בקריטריונים שמציב חוק העמותות והתקנון, פרסום המועמדים, משך תקופת הבחירות, וידוא זהות הבוחרים, ספירת הקולות ופרסום התוצאות.

להלן שמות החברים שהתנדבו ומונו ע"י הוועד המנהל לכהן בוועדת הבחירות:

דויד פרידמן
• אלעד צור
• דן תל-ניר

לחברי העמותה לעיל, יצטרף כחלק מהוועדה גם רו"ח רני רבין, הגוף המבקר של העמותה. בנוסף, היועץ המשפטי של העמותה, משמש כמשקיף בוועדה לאורך כל תקופת הבחירות.

ועדת הבחירות תשמח לסייע בכל שאלה, במייל: elections@isoc.org.il

חשוב: חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל:
members@isoc.org.il

פרוטוקול ועדת הבחירות