החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: כתיבת מסמך מדיניות בנושא "יישום טכנולוגיית Blockchain בישראל"

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") קורא ליחידים, מכוני מחקר, חוקרים באקדמיה ותאגידים להגיש הצעות לכתיבת מסמך מחקר ומדיניות מוצעת בנושא "יישום טכנולוגיית Blockchain בישראל", והצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders) וככל שיידרש, בתהליכי חקיקה ורגולציה.

Blockchain (בלוקצ'יין) ידועה בעיקר כתשתית הטכנולוגית של מטבע הביטקויין, אך יש לה פוטנציאל שימוש במגוון יישומים ותחומים. Blockchain התפתחה מאוד בשנים האחרונות ומאפשרת ביצוע ותיעוד פעילות עסקית ללא גורם מרכזי מנהל. Blockchain נחשבת כיום כטכנולוגיה מהפכנית ביותר. איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מבקש  לבחון את יישום טכנולוגיית Blockchain בישראל, השפעתה, תועלתה והסיכונים האפשריים למשק והחברה הישראליים וקיומן של מגבלות המשפיעות על אפשרות כניסת טכנולוגיית ה-Blockchain לשימוש בישראל.

מטרת המסמך:

 • סקירת טכנולוגיית ה-blockchain, השימושים הקיימים בה בסקטורים שונים בעולם ובישראל ומיפוי השחקנים המרכזיים המפתחים את הטכנולוגיה או משתמשים בה וסקירת פעילותם עד כה.
 • סקירת הבעיות הידועות בהקשר של מימוש Blockchain, ככל שקיימות, וכן הצגת היוזמות הקיימות בעולם בישראל למימוש Blockchain.
 • המלצה למדיניות ציבורית לאומית לקידום והסדרת השימוש הציבורי והפרטי ב-Blockchain באינטרנט הישראלי.
 • השפעה על קובעי המדיניות ובעלי עניין – נייר המדיניות שייכתב ומסקנותיו יוצגו בפני קובעי מדיניות ובעלי עניין רלבנטיים במטרה להוביל תהליך של שינוי מדיניות, בהתאם למסקנות נייר המדיניות שייכתב.

לצורך כתיבת המסמך נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

 1. על המציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) להיות בעל תואר PHD לפחות (עדיפות למי שנושא בתפקיד מחקרי במוסד אקדמי) במקצועות הבאים: מדעי החברה עם התמחות בכלכלה, מנהל עסקים, מערכות מידע, מדיניות ציבורית.
 2. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) יש ניסיון מוכח בכתיבה וניסוח של מסמכי מדיניות ורגולציה, לרבות בתהליכי חקיקה, בסוגיות של כלכלה, טכנולוגיה וחברה.\
 3. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) תהא הכרות מעמיקה ומוכחת של עולם הכלכלה והמסחר הדיגיטליים.
 4. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) תהא הכרות מעמיקה ומוכחת של טכנולוגיית Blockchain.

המשימות:

 • מחקר וכתיבת מסמך מדיניות, כולל המלצות אופרטיביות ליישום טכנולוגיית Blockchain בישראל.
 • הצגת ושיתוף הנתונים והמסקנות בדיון פתוח ושקוף לציבור.
 • עדכון מסמך המדיניות בעקבות התובנות שיועלו בדיון הציבורי.
 • הצגת המסמך בפני בעלי עניין (stakeholders), וככל שיידרש בתהליכי חקיקה בפני גורמי מדינה שונים.

תהליך הגשת ההצעות:

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/12/17

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

על ההצעה לכלול:

 • קורות חיים של המציע/ים האמור/ים לכתוב את המסמך
 • רשימת פרסומים בנושאים רלוונטיים וקשורים של המציע/ים.
 • דוגמא מייצגת של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתב/ו בנושאים קשורים ו/או רלוונטיים.
 • שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים למשימה זו, אשר יהיו מוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

** הגורם/ים שייבחר/ו יידרש/ו להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

תנאי ההתקשרות:

סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שיבחר ייחתם הסכם.

סך כל הסכום שישלם האיגוד עבור כתיבת נייר המדיניות לא יעלה על 40,000 ש"ח כולל מע"מ.

ניתן להציע שיתוף פעולה עם גורמים נוספים להגדלת התקציב.

תהליך הבחירה:

 • בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י ועדה מקצועית של האיגוד ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי.
 • דיני המכרזים לא חלים על בקשה זו לקבלת הצעות.
 • האיגוד אינו מחויב לבחור בהצעה כלשהי.
 • האיגוד רשאי לבחור צוות מתוך מספר קבוצות מציעים לצורך כתיבת המסמך.
 • לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, יבחר האיגוד את ההצעה/ות המתאימות לדעתו ויזמן לראיון את מציע/י הצעה/ות אלה לראיון.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.