חזרה לעמוד הקודם

קול קורא לביצוע פרוייקטים לשימור אופיו הפתוח והדמוקרטי של האינטרנט בישראל

תודה לכל המציעים!

ביום 28.11.17 יצא איגוד האינטרנט בקול קורא לשיתוף פעולה בביצוע פרוייקטים לשימור אופיו הפתוח והדמוקרטי של האינטרנט בישראל. ניתן לראות כאן את כל פרטי הקול הקורא.
לצורך החלטה בנושא נבחרה ועדת מקצועית, אשר הורכבה מחברי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט, נציגי ציבור הבקיאים בנושא ועובדי איגוד האינטרנט העוסקים בתחום. הוועדה התכנסה ביום 22 לפברואר 2018 לדון ב-7 ההצעות שהוגשו לשיתופי פעולה בנושא, ובחרה מתוכם את הגופים הבאים:

מידע לעם; עמותת ויקימדיה; התנועה לזכויות דיגיטליות והקליניקה למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה.

 

רקע כללי

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (האיגוד) מזמין ארגונים ויחידים להגיש הצעות לביצוע פרוייקטים משותפים עם האיגוד שמטרתם שימור אופיו הפתוח והדמוקרטי של האינטרנט בישראל (שיתוף הפעולה או הפרוייקט). שיתופי הפעולה הנבחרים יזכו למימון בסך כולל של 200,000 ש"ח. המימון שינתן לכל פרוייקט לא יעלה על 75% מסך העלות הכוללת שלו. על הגוף המציע את שיתוף הפעולה לממן את יתר העלות (ראו פרטים להלן). הפרוייקט יבוצע על ידי המציע בשיתוף פעולה עם האיגוד.

קווים מנחים למציעים

שימו לב! אנא וודאו שהפרוייקט אותו אתם מגישים עומד בכל הקווים המנחים

 1. מטרת שיתוף הפעולה תהיה ציבורית ומיועדת לשימור אופיו הפתוח והדמוקרטי של האינטרנט בישראל. לשיתוף הפעולה לא תהיה תכלית עסקית.
 2. המציע יכול להיות מלכ"ר או קבוצת יחידים המתארגנת להקמת מלכ"ר.
 3. לשיתוף הפעולה יוגדרו תוצרים פרקטיים ומדידים.
 4. תינתן עדיפות למיזמים עתירי טכנולוגיה, ובפרט כאלה המסתמכים על האינטרנט לפעולתם.
 5. המשך הכולל לסיום הפרוייקט המוצע יהיה בין 3 חודשים לשנה.
 6. תחילת פיתוח הפרוייקט המוצע – תוך שלושה חודשים מיום אישור התמיכה בפרוייקט.
 7. תקציב הפרוייקט:
  1. חלק האיגוד בשיתוף הפעולה לא יעלה על שיעור של 75% מעלות הפרוייקט ולא יותר מ-100,000 ש"ח לפרוייקט בודד.
  2. מימון ה-25% הנוספים ייעשה על ידי המציע/ים ויכול להיעשות גם בשעות עבודה שיבוצעו על ידי המציע/ים כחלק מביצוע הפרוייקט. תמחור שעות העבודה  תהיה על פי עלות מקובלת בשוק לסוג העבודה, אך לא תעלה על סך של 150 ש"ח לשעת עבודה.

קריטריונים להערכה ודירוג ההצעות

 1. פוטנציאל שיתוף הפעולה המוצע לתרום לשימור אופיו הפתוח, הדינמי והדמוקרטי של האינטרנט בישראל ולשיפורו, מבלי שתהיה לו תכלית עסקית (30%).
 2. הישימות המוערכת של הפרויקט והערכת יכולת הביצוע מבחינה טכנולוגית, ציבורית וארגונית, לרבות היסטוריה יכולת ביצועית מוכחת של הגוף המציע ו/או אנשים בתוכו. (25%).
 3. חדשנות ויצירתיות בפרוייקט המוצע ו/או באופן פיתוחו (15%).
 4. היות היעדים, לוחות זמנים ומדדי הצלחה של הפרוייקט מדידים, ברורים וסבירים (10%).
 5. הערכת פוטנציאל ההמשכיות ויכולת השפעה של תוצרי הפרוייקט לאורך זמן (10%).
 6. מידת שיתוף הפעולה בין גורמים שונים בקהילת האינטרנט הישראלית (10%)

אופן הגשת ההצעות

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] כמסמך PDF.

המועד האחרון להגשת הצעות: 31.12.2017

תשובות לגבי אישור או דחיית ההצעה יתקבלו עד לתאריך: 28.2.2018

על ההצעה לכלול

 1. פירוט מרכיבי שיתוף הפעולה, מהלכו והסבר לגביו.
 2. פירוט ייעדי ומטרות שיתוף הפעולה.
 3. פירוט קהל המטרה של הפרוייקט.
 4. לוחות הזמנים המתוכננים לביצוע הפרוייקט.
 5. שמות המציעים, כישוריהם, קורות החיים שלהם.
 6. תקציב מפורט, אבני דרך, אחוז המימון הנדרש מהאיגוד ודרכי מימון יתרת התקציב.

תהליך הבחירה

 • בחינת ההצעות שיתקבלו ודירוגן תתבצע ע"י ועדה ציבורית שתמונה על ידי הוועד המנהל של האיגוד בהתאם לתנאי הסף ואמות המידה שפורטו לעיל. ההחלטה על הפרוייקטים שיבחרו ועל הסכום שיאושר לכל פרוייקט נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה.
 • הוועדה רשאית להזמין לראיון את מציע/י ההצעה/ות ו/או לבקש מהם פרטים והסברים נוספים להצעתם בטרם קבלת ההחלטה הסופית.
 • הוועדה רשאית להציע שיפורים בהצעות וביעדים המוגדרים לשיתופי הפעולה המוצעים ולבקש מהמציעים לשקול להגיש הצעות מתוקנות בהתחשב בהערותיהם.
 • דיני המכרזים לא חלים על בקשה זו לקבלת הצעות.
 • האיגוד אינו מחויב לבחור בהצעה כלשהי.
 • הוועדה אינה מוגבלת בכמות ההצעות שייבחרו.
 • האיגוד שומר לעצמו את הזכות לבחור במועד מאוחר שיתופי פעולה נוספים מבין ההצעות שהוגשו, ככל שינתן תקציב נוסף למטרה זו.
 • התשלום יתבצע על פי השלמת אבני דרך שיוגדרו לפרויקט בעת אישורו.
 • הצעת הפרויקט צריכה לפרט את כל ההוצאות הכספיות הכרוכות בביצועו, ועליהן להיות סבירות וכנהוג בשוק.
 • האיגוד יכול לבחור לממן רק חלק מהצעה שהוצעה או לדרוש שינוי בהצעה בטרם אישורה.
 • בתום תהליך הבחירה, יידרשו המציעים שנבחרו לחתום על התחייבות מול האיגוד לעמידה במכלול הצעת שיתוף הפעולה.
 • במהלך תקופת שיתוף הפעולה תבוצע בקרה תקציבית ובקרה תכנית על ביצוע הפרוייקט על פי תנאי ההסכם.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.