החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: כתיבת מסמך מדיניות בנושא "שימוש בשירותי ענן במשק הישראלי"

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") קורא ליחידים, מכוני מחקר, חוקרים באקדמיה ותאגידים להגיש הצעות לכתיבת מסמך מחקר ומדיניות מוצעת בנושא "יישום שירותי ענן במשק הישראלי", והצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders) לרבות, ככל שידרש,  בתהליכי חקיקה ורגולציה.

שירותי ענן

שירותי מחשוב רבים ניתנים היום במודל של שירותי "ענן" באינטרנט ולא במרכזי מחשוב עצמיים של ארגונים. לשירותי הענן תועלות רבות בגמישות התפעולית של שירותי המידע, כמו גם לעיתים בעלויות. שירותי הענן מסופקים בעיקר על ידי תאגידים בינלאומיים, אך קיימת גם פעילות של חברות ישראליות המציעות שירותים כאלה. השימוש בשירותי ענן מציג אתגרים למודלים ישנים של ניהול מערכות מידע מחד גיסא, ומעלה שאלות שונות בהקשר של תמחור, יחסי כוחות ותחרות, שליטה במידע, פרטיות, בטחון לאומי וכד'.

מטרת המסמך:

 • סקירת מודלי האספקה השונים של שירותי ענן (IAAS, PAAS, SAAS וכד') וההבדלים ביניהם, כולל דוגמאות מייצגות לשירותים הניתנים במודלים השונים ומיפוי השחקנים המרכזיים (גלובליים ומקומיים) המספקים שירותי ענן למשק הישראלי (גלובליים ומקומיים).
 • סקירת סטטוס השימוש בשירותי ענן ע"י חברות ופרטיים בישראל ומיפוי החסמים והכשלים המוצבים בפני המשתמשים, לרבות על בסיס סקר שיבחן את רמת השימוש ואת החסמים הקיימים במשק הישראלי.
 • סקירת הרגולציה הרלבנטית בישראל ובעולם להסדרת שירותי ענן, הקשיים והכשלים העולים כתוצאה ממנה והפתרונות המוצעים – כולל התייחסות לנושאים רלבנטיים עבור הפרט: פרטיות, חוזים אחידים, סמכות שיפוט וכד'.
 • המלצה למדיניות ציבורית לאומית לקידום והסדרת סוגיות העולות כתוצאה מהשימוש בשירותי ענן.

לצורך כתיבת המסמך נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

 1. על המציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) להיות בעל תואר PHD לפחות (עדיפות למי שנושא בתפקיד מחקרי במוסד אקדמי) במקצועות הבאים: מנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע, מדיניות ציבורית ומשפטים.
 2. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) יש ניסיון מוכח בכתיבה וניסוח של מסמכי מדיניות ורגולציה, לרבות בתהליכי חקיקה בסוגיות של טכנולוגיה וחברה.
 3. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) תהא הכרות מעמיקה ומוכחת של עולם שירותי הענן.

המשימות:

 • מחקר וכתיבת מסמך מדיניות, כולל המלצות אופרטיביות בסוגיות מדיניות ציבורית הקשורות ליישום שירותי ענן במשק הישראלי.
 • הצגת ושיתוף הנתונים והמסקנות בדיון פתוח ושקוף לציבור.
 • עדכון מסמך המדיניות בעקבות התובנות שיועלו בדיון הציבורי.
 • הצגת המסמך בפני בעלי עניין (stakeholders) וככל שיידרש בתהליכי חקיקה בפני גורמי מדינה שונים.

תהליך הגשת ההצעות:

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/03/18

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

על ההצעה לכלול:

 • קורות חיים של המציע/ים האמור/ים לכתוב את המסמך
 • רשימת פרסומים בנושאים רלוונטיים וקשורים של המציע/ים.
 • דוגמא מייצגת של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתב/ו בנושאים קשורים ו/או רלוונטיים.
 • שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים למשימה זו, אשר יהיו מוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

**הגורם/ים שייבחר/ו יידרש/ו להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

תנאי ההתקשרות:

סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שיבחר ייחתם הסכם.

סך כל הסכום שישלם האיגוד עבור כתיבת נייר המדיניות לא יעלה על 40,000 ש"ח כולל מע"מ.

ניתן להציע שיתוף פעולה עם גורמים נוספים להגדלת התקציב.

תהליך הבחירה:

 • בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י ועדה מקצועית של האיגוד ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי.
 • דיני המכרזים לא חלים על בקשה זו לקבלת הצעות.
 • האיגוד אינו מחוייב לבחור בהצעה כלשהי.
 • האיגוד רשאי לבחור צוות מתוך מספר קבוצות מציעים לצורך כתיבת המסמך.
 • לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, יבחר האיגוד את ההצעה/ות המתאימות לדעתו ויזמן לראיון את מציע/י הצעה/ות אלה לראיון.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.