החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: כתיבת מסמך מדיניות בנושא "כלכלת שירותי חינם באינטרנט בישראל"

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") קורא ליחידים, מכוני מחקר, חוקרים באקדמיה ותאגידים להגיש הצעות לכתיבת מסמך מחקר ומדיניות מוצעת בנושא "כלכלת שירותי חינם והשפעתה על המשק הישראלי", והצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders) לרבות, ככל שיידרש,  בתהליכי חקיקה ורגולציה.

כלכלת שירותי חינם באינטרנט

שירותים רבים ניתנים על ידי תאגידים ישראליים וגלובליים באינטרנט בחינם. לשירותי החינם תפקיד מהותי בהתפתחות האינטרנט, בשל אפקט ה"הצתה" האופייני לשירות החינמי המממש מודל של רשת רב-צידית. המודל החינמי מבוסס, במקרים רבים, על שימוש במידע אישי כמטבע עובר לסוחר, המממן את פעילות הפלטפורמה החינמית. שירותי החינם מציבים אתגר לפרטיות המשתמשים, לתחרותיות של האינטרנט ואף לחופש הרשת. הגיע הזמן לבדוק את השלכת מודל זה על המשק הישראלי.

מטרת המסמך:

 • סקירת התפתחות שירותי החינם בעולם ובישראל, הרציונל שלהם והשפעותיהם על האוכלוסייה בישראל.
 • תיאור המודלים השונים לאספקת שירותי חינם אינטרנטיים.
 • מיפוי הרגולציה הרלבנטית בישראל ובעולם המיועדת להסדרת שירותים שונים.
 • מיפוי הסוגיות הידועות של מדיניות ציבורית הקיימות בהקשר לאספקת שירותי חינם באינטרנט (כגון: פרטיות, Data Monopolizion ועוד), הקשיים העולים מהן, והפתרונות המוצעים בארץ ובעולם בנושא.
 • המלצה למדיניות ציבורית לאומית לקידום והסדרת סוגיות העולות כתוצאה מהשימוש בשירותי חינם באינטרנט.

לצורך כתיבת המסמך נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

 1. על המציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) להיות בעל תואר PHD לפחות (עדיפות למי שנושא בתפקיד מחקרי במוסד אקדמי) במקצועות הבאים: מדעי החברה עם התמחות בכלכלה, מנהל עסקים, מערכות מידע, מדיניות ציבורית.
 2. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) יש ניסיון מוכח בכתיבה וניסוח של מסמכי מדיניות ורגולציה, לרבות חקיקה, המשלבים סוגיות של כלכלה, טכנולוגיה וחברה.
 3. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) יהא הכרות מעמיקה ומוכחת של עולם הכלכלה והמסחר הדיגיטליים. עדיפות למציע שיש לו הכרות מעמיקה ומוכחת בנושא ניהול פלטפורמות חינמיות.

המשימות:

 • מחקר וכתיבת מסמך מדיניות, כולל המלצות אופרטיביות לאזרח ולמדינה להתנהלות בנושא  "שירותי חינם במשק הישראלי".
 • הצגת ושיתוף הנתונים והמסקנות בדיון פתוח ושקוף לציבור.
 • עדכון מסמך המדיניות בעקבות התובנות שיועלו בדיון הציבורי.
 • הצגת המסמך בפני בעלי עניין (stakeholders), וככל שיידרש בתהליכי חקיקה בפני גורמי מדינה שונים.

תהליך הגשת ההצעות:

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/12/17

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

על ההצעה לכלול:

 • קורות חיים של המציע/ים האמור/ים לכתוב את המסמך
 • רשימת פרסומים בנושאים רלוונטיים וקשורים של המציע/ים
 • דוגמא מייצגת של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתב/ו בנושאים קשורים ו/או רלבנטיים.
 • שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים למשימה זו, אשר יהיו מוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

** הגורם/ים שייבחר/ו יידרש/ו להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

תנאי ההתקשרות:

סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שיבחר ייחתם הסכם.

תהליך הבחירה:

 • בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י ועדה מקצועית של האיגוד ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי.
 • דיני המכרזים לא חלים על בקשה זו לקבלת הצעות.
 • האיגוד אינו מחוייב לבחור בהצעה כלשהי.
 • האיגוד רשאי לבחור צוות מתוך מספר קבוצות מציעים לצורך כתיבת המסמך.
 • לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, יבחר האיגוד את ההצעה/ות המתאימות לדעתו ויזמן לראיון את מציע/י הצעה/ות אלה לראיון.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.