החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: כתיבת מסמך מדיניות בנושא "קידום והסדרת IoT"

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") קורא ליחידים, מכוני מחקר, חוקרים באקדמיה ותאגידים להגיש הצעות לכתיבת מסמך מחקר ומדיניות מוצעת בנושא "קידום והסדרת IoT", והצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders) לרבות, ככל שיידרש, בתהליכי חקיקה ורגולציה.

IoT

על פי ההערכות, בשנת 2020 יהיו עשרות מיליארדי רכיבי מחשוב בעולם שיהיו מחוברים לאינטרנט. מיעוטם של רכיבי מחשוב אלה יהיו מחשבים כפי שהם מוכרים לציבור (לרבות טלפון חכמים). עיקרם יהיו סנסורים מסוגים שונים שישולבו במכשירי רפואה, ספורט, לבוש, בית חכם, מכונות אוטונומיות וכד'.תופעה זו ידועה בשם IOT – the Internet of Things. רכיבים אלה אמורים להתקשר, לעיתים בינם לבין עצמם ולעיתים עם שירותי מחשוב מרכזיים. האם האינטרנט בישראל ערוך למהפכת ה-IOT?

מטרת המסמך:

 • סקירה ותיאור של התופעה הידועה כאינטרנט של הדברים (IoT).
 • מיפוי התחומים שכבר נעשה בהם שימוש ואלה שאמורים להתממש בקרוב.
 • תיאור מיזמי IOT מעניינים בארץ ובעולם, תוך הצבעה על קשיים ידועים במימוש הטכנולוגיה בישראל ובעולם.
 • מיפוי וסקירת החסמים, הקשיים והכשלים בשימוש ב-IoT.
 • סקירת סוגיות המדיניות הציבורית העולות כתוצאה משימוש ב-IOT, והפתרונות המוצעים להן.
 • המלצה למדיניות ציבורית לאומית לקידום והסדרת סוגיות העולות כתוצאה מהשימוש ב-IoT.

לצורך כתיבת המסמך נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

 1. על המציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) להיות בעל תואר PHD לפחות (עדיפות למי שנושא בתפקיד מחקרי במוסד אקדמי) במקצועות הבאים: מנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע ומדיניות ציבורית.
 2. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) יש ניסיון מוכח בכתיבה וניסוח של מסמכי מדיניות ורגולציה, לרבות בתהליכי חקיקה, בסוגיות של כלכלה, טכנולוגיה וחברה.
 3. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) תהא הכרות מעמיקה ומוכחת של עולם ה-IoT.

המשימות:

 • מחקר וכתיבת מסמך מדיניות בנושא כאמור, לרבות המלצות לדרך פעולה אפקטיבית לקידום מדיניות ציבורית נכונה בנושא IoT.
 • גיבוש הסוגיות הנדרשות לדיון ציבורי והצגתן בדיון שייערך.
 • עדכון מסמך המדיניות בעקבות הדיון הציבורי.
 • הצגת המסמך בפני בעלי עניין (stakeholders), וככל שיידרש בתהליכי חקיקה בפני גורמי מדינה שונים.

תהליך הגשת ההצעות:

מועד אחרון להגשת הצעות: 15/03/18

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

על ההצעה לכלול:

 • קורות חיים של המציע/ים האמור/ים לכתוב את המסמך
 • רשימת פרסומים בנושאים רלוונטיים וקשורים של המציע/ים.
 • דוגמא מייצגת של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתבו בנושאים קשורים ו/או רלוונטיים.
 • שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים למשימה זו, אשר יהיו מוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

**הגורם/ים שייבחר/ו יידרש/ו להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

תנאי ההתקשרות:

סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שיבחר ייחתם הסכם.

סך כל הסכום שישלם האיגוד עבור כתיבת נייר המדיניות לא יעלה על 40,000 ש"ח כולל מע"מ.

ניתן להציע שיתוף פעולה עם גורמים נוספים להגדלת התקציב.

תהליך הבחירה:

 • בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י ועדה מקצועית של האיגוד ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי.
 • דיני המכרזים לא חלים על בקשה זו לקבלת הצעות.
 • האיגוד אינו מחויב לבחור בהצעה כלשהי.
 • האיגוד רשאי לבחור צוות מתוך מספר קבוצות מציעים לצורך כתיבת המסמך.
 • לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, יבחר האיגוד את ההצעה/ות המתאימות לדעתו ויזמן לראיון את מציע/י הצעה/ות אלה לראיון.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.